English

05.03.2019
Suaside
Simatry
Biwitsh
Charend
InnonsentSpecial questions
1.What is the currency of India and Pakistan as well as a few other Asian countries?
2.Why your mother is always angry at me??
3.What is the main character in my favorite movie?
4.Whom are you planing to go to Bangkok with?
5.When you meet someone of the opposite gender, what do you first notice about them?
General
1.Do we have something to eat for breakfast?
2.Have you been thinking about my offer?
3.Have you ever taken advantage of anyone?
4.Do you believe a cup is half empty or half full?
5.Do you have a role model – someone you want to emulate? Whom do you admire the most?

Alternative

1.Would you rather have some wind farms off the Cape Cod coast, or would you rather have an oil spill?
2.When will they read my application: tomorrow or today?
3.Why do you buy that: because of me or her?
4.Did he send a postcard or a letter two days ago?
5.Has he been studying or working for several years?

Disjunctive

1.Your brother speaks English fluently, doesn’t he?Fill in the correct form verb – All Tenses
1. I saw a great film yesterday. (see)
2. have you ever bought a new car? (you ever buy)
3. I met him last Monday. (meet)
4. The band was playing while I was writing . (play, write)
5. She bought  the new car in 2005. (buy)
6. Her mother has lived Victoria for the past five years. (live)
7. They already had been  in Germany when we arrived a few days ago. (already be)
8.When do you plan to get married? (you plan)
9. I have had so much fun since I was a kid. (have)
10. When I got up I looked  out of the window and saw that it
2as raining  . (look, see, rain)
11. Janet had been working for Smith and Brothers before she came to work for us. (work)
12. I  I have seen three movies so far this week. (see)
13. How long have you been waiting  for me? (you wait)
14. I flew  over Loch Ness last week. – did you see the Loch Ness monster?
(fly, you see)
15. I’m afraid I’m not hungry. I have already eaten  . (already eat)
16. Peter was playing  football in the afternoon when he got the call. (play)
17. “What were u doing 9 and 12 yesterday morning”, the detective said. (you do)
18. He kept looking at her, wondering where he had seen  her before. (see)
19. The doctor’s waiting room was full of people. Some were reading a magazine, a woman
Knitting and a child was playing with a doll. Suddenly the door
Opened and a nurse came out. (read, knit, play, open, come)
20. Travelling has become  much easier and more comfortable in the past hundred years. (become)
21. I have been baking cake. That’s why my hands are full of flour. (bake)
22. When I first came to this house it was  quite a noisy area. (be)
23. He twisted his ankle while he was skiing  . (ski)
24. do you ever lock the doors before you leave the house? (you ever lock)
25. My best friend and  Ihave known  each other for 15 years. (know)
26. Jack usually smokes but he doesn’t smoke when his father comes. (smoke,
not smoke)
27. Have you had breakfast yet? – Yes I had it together with Sue at 7. (you have)
28. I did this kind of work when I was a small boy. (do)
29. He was reading  the paper when his wife came home. (read)
30. He has been speaking  for an hour now. I’ll be finished soon. (speak)
31. How long have you known  John and Maria?- We met the couple over thirteen years ago. (you
know)
32. He had been living  in Oxford for two years and when his mother died he moved to London. (live)
33. After Harry had finished his work he called  Jude from the office. (finish,
call)
34. You have been writing  your homework for two hours. Haven’t you finished yet? (do)
35. He always goes to the supermarket alone, but today he
took his son with him. (go, take)
36. He never works   in the evening, only on Sundays. (work)
37. I have never been to South America but I have been to New York several times. (never, be)
38. Has anyone seen  Jean? – No, she probably went to her friend’s place. (anyone, see)
39. I went to the bank yesterday but when I got there it was closed. (go)
40. She has been  in school all day. (be)
41. Lee has been  late every day since Tuesday. (be)
42. Herbert’s father never forgets  his son’s birthday (never forget)
43. I did not finished my report because I had a problem with my computer. (not finish)
Blog is an important thing for our school, We work there. we do our homework.we post there our homework. I have many pages in my blog. My blog has many essays that I write and post,  I think it's a great way to show  your voice to the world. I began  to use my blog in 2013, so it means that I have been using it for 5 years. I have changed my blog's design  for many times. If you have a blog, you know that it is easier to work  there and it is easy to use it for school. I like to work with blogs, and I am so happy that in our school we are working with blogs.


Text present perfect
Pete Depp lives in Los Angeles in the United States. His son has lived in Mexico 5 years and he hasn’t seen his son approximetly 2 years. Every day he talks with his son. His son has 2 daughter. And Pete every month he sents them gifts. So fan he has sented many toys, clothes and sweets.

Text present perfect
Pete Depp lives in Los Angeles in the United States. His son has lived in Mexico 5 years and he hasn’t seen his son approximetly 2 years. Every day he talks with his son. His son has 2 daughter. And Pete every month he sents them gifts. So fan he has sented many toys, clothes and sweets.
Exercise  5
my score17274629_1938704716366640_1793729400_n.png

1ahwuth
2ffhhr
3uur

Adult-պատանի
Tribe-ցեղ
Brave-խիզախ
Several-մի քանի
Chests-կրծքավանդակ,սնդուկ
During-ընթացքում
Alone-մենակ
Braver-համարձակ
Survive-փրկվել
Pain-ցավ
Painful-ցավոտ
Responsibilities- պարտականություններimages

In it was an alien , who was an experienced and could avoid of dangers.This alien was very wise and wrapped his spaceship with protective  membrane. In spaceship the amount of air pressure,temperature was normal and it is one of the  conditions, that he did not die.He wander in the streets to find an  accommodation. And people looked at him with an surprise and they thought that he was a real alien and laughed at him.An alienspent on the earth a few day and  was unaccustomed in that uncomfortable and unusual conditions. He returned back.In that way the story ended.
Armen ddum
 1. Դումներն ինչքան մեծանում են, գույնը փոխում են:
 2. Դդումը կարող է գունափոխվել սպիտակից դեղին և դեղինից նարնջագույն:
 3. Տնկվելուց չորս ամիս անց, այն պատրաստ է բերքահավաքին:
 4. Դդումները պարունակում են վիտամին Ա և կալիում:
 5. Դդումները թխվածքների, հացերի, ապուրների և այլ մթերքների բաղադրամաս են:
 6. Դդումի կորիզները կարող են բովվել ուտելու համար:
 7. Դդմի սերմերն օգտագործվում են որպես կերակուր կենդանիների համար:
 8. Դդումի 90% ջուր է:
 9. Ամենամեծ դդումը , որը երբևէ աճել է, կշռել է 517կգ
 10. Դդումը միրգ է:
 11. Դդումը կարող է տապակվել, որպես խորտիկ:
 12. Դդումը ծագել է Կենտրոնական Ամերիկայում:
 13. Դդումի ծաղիկները կարելի է ուտել:
 14. Ամերիկայնում դդումի մատակարարման 80%- ը հոկտեմբեր ամսին է:
 15. Կոնեկտիկուտ նահանգը ավանդաբար աճեցնում է ամերիկյան դդումներ:
 16. Բնիկ ամերիկացիները օգտագործել են դդմի սերմերը ուտելիքի և բժշկության մեջ:
 17. Ամերիկայում աճեցվող դդումների 90-95%-ը աճեցվում է Իլլինոիս նահանգում:
 18. Դդումի անունը ծագել է հունարեն <<փեփըն>> բառից, որը նշանակում է <<մեծ սեխ>>Yerevan-Lor-Kapan
Report
5-2 /5-1 grade
Last week at our armenian language lesson we did  Hamo Sahyan project.
He is an armenian famous writer and poet . He was born in 1914, in village Lor, Syunik.
We went on a trip with our teacher Margarit Harutyunyan. We visited village Lor. There we celebrated his 100th anniversary. We visited Hamo Sahyan’s museum-house, then we went to village David Bek. There was an old beautiful Armenian church. It was also the place where we gathered every morning before going somewhere.   We took interview from the people of the village David Bek. They told us about their village, their hard lives and problems.
Next morning at 10 o’clock we left for Kapan. We went to see rivers Vorotan, Voghjik and Vachagan. They were very beautiful.
We also visited the square of Garegin Njhdeh.
We left on Saturday morning at 8 o’clock and stayed there for 3 days. We learnt many new things about Hamo Sahyan’s life.
We had wonderful time​. Homework for 20.02.2014
1. True or false?
1. Years and years ago a prince was very happy.
2. He wanted a lot of gold.
3. One night he saw someone when he looked out of the window.
4. The prince let the girl in.
5. The queen rushed to the bed and put an apple in it.
6. On top of the apple she put three mattresses.
7. It was a real princess.

2. Answer the questions.
1. What did the prince want?
2. Whom did he see?
3. What did she say?
4. What did the prince’s mother do?
5. Who helped the princess climb up on the big bed?
6. What happened then?
7. Was the prince happy? Why?
3. Complete the sentences using the text.
1. Years and years ago ... 7. On top of the pea she put ...
2. “What I want is a ...” 8. “You can ...”
3. One night ... 9. I can’t sleep and I am ...
4. Suddenly he ... 10. Only a real princess can feel ...
5. I am a ... 11. He was a happy ...

6. She rushed to a bed and ...


Homework for 02.13.2014
12.02.14  ex.51.First, we cleaned our rooms and then we washed our clothes.
2.After that we cooked some pasta.
3.The pasta  wasnt very good.
4.Harris but our mum was happy to eat it.
5.She didnt not go to show that the food.
6.was awful.Our Mum is so kind.ex.6
2.Mum usually washes the dishes.Dad yesterday washed the dished.
3.Mum usually cooks dinner.Yesterday Dad cooked the dinner.
4.Mum usually irons the clothes.Yesterday Dad ironed the clothes.
5.Mum usually walks the dog.Yesterday Dad walked the dogs.
5. Choose the correct preposition.
1. She gave him a cup of tea. (, by, with)
2. We want to sit in a tree. (, for, under)
3. Jack climbed up the tree. (through, , between)
4. The boy walked to the tree. (in, out, )
5. Tom washed his hands with soap. (with, in, before)
6. The old man slept out dinner. (after, with, )

6. Copy the sentences and draw a line under the prepositions.
1. Yesterday I went to the cinema with my friend.
2. I saw a box under the tree.
3. At twelve o’clock I go home for lunch.
4. I shall talk to my teacher.
5. Classes begin at eight o’lock.

6. I jumped through the window.

Homework for 02.11.2014
4. Choose the correct word.
1. The fi r tree was the smallest tree in the forest. (biggest, smallest)
2. The fi r tree was very sad because it could not grow. (sad, happy)
3. Mother put some candles on the branches of the fi r tree. (paper bells, candles)
4. The family ate round the Christmas tree. (ate, danced)Homework 01.22.2014
2. Complete the sentences.
1. When the children heard the wonderful sound, they came out of the houses.
2. All the people were very frightened .
3. The Piper turned towards a mountain .
4. When the Piper ... the mountain he did not climb it.
5. A great hole opened in the mountain.
6. The Piper and all the children went insaide .
7. That was how the Piper punished the people.
8. The people did not keep their promise .

3. Choose the correct word.

1. The Piper began to play again.(Piper, Governor)
2. When the children heard the wonderful sound they came out the
houses. (into, out of)
3. All the people were very frightened . (happy, frightened)
4. At first the Piper took the children to the river . (mountain, river)
5. The Piper and all the children went insaide. (inside, out)
6. The hole closed and the people of the city never saw their children again.
(opened, closed)
7. That was how the Piper punished the people. (punished, thanked)

4. Write sentences using the words below.
Don’t forget to begin your sentences with capital letters.
1. the children came out of the houses
2.  at first Piper took the children to the river  
3. frightened, the people, very, were
4. the mountain, reached, he, did not, it, when, climb, the Piper
5. a great hole opened of the mountain 

6. inside, all the children, and, went, the Piper

Homework for 01.21.2014
The Piper began to play again. When the children heard the wonderful
sound, they came out of the houses, and ran after the Piper. At fi rst he took the
children to the river. All the people were very frightened. “The children will fall
into the river, like the rats,” they said. The Governor and the people could not
move or speak.
But the Piper turned towards a mountain.
The Governor said, “When he climbs that
mountain, he will stop playing his pipe.
Then our children will come back.”
“Yes,” said all the people and they felt
happy again.
But when the Piper reached the
mountain, he did not climb it. A great hole
opened in the mountain. The Piper and all
the children went inside. They sang songs
and laughed. The hole closed and the people
of the city never saw their children again.
That was how the Piper punished the people because they did not keep their
promise.
Սրնգահարը սկսեց նվագել նորից. Երբ երեխաները լսեցին հիանալի երգը դուրս եկան տներից. Սկզբից նա տարավ երեխաներին գետի ափ. Բոլոր մարդիկ շատ վախեցած էին. Երեխաները կնկնեն գետը ինչպես առնետները. Նրանք ասացին. Քաղաքապետը և մարդիկ չէին կարող շարժվել կամ խոսել. Բայց սրնգահարը շրջվեց դեպի սարը. Քաղաքապետը ասաց. Երբ նա կմագլցի այդ սարը նա կդադարի նվագել իր շվիով. Հետո մեր երեխաները կգան հետ. Այո  ասացին բոլոր մարդիկ և նրանք  ուրախացան. Բայց երբ սրնգահարը հասավ սարին նա չբարձրանալ. Սարի վրա մի մեծ անցք բացվեց. Սրնգահարը և երեխաները գնացին ներս. Նրանք երգում էին երգեր և ծիծաղում. Անցքը փակվեց և քաղաքի մարդիկ էլ երբեկ  տեսան իրենց երեխաներին նորից. 

Homework for 03.10.2013

 p.25 "The three bears"  read well, translate, oral discussion - բանավոր քննարկում
p.27 ex. 5 write--- 

ex.5Once upon a time there lived a litlle girl.

2. She had very pretty golden hair.

3. She lived with her grandperents near the forest.

4. She piked some pretty fl owers.

5. Hilda liked the smallist chair best.

6. She ate all the soup from the  bowl.

7. She did not want to sleep in the smaller bed.

8. Hilda was very tired and soon  .


ex.3
Fill in the blanks with this or these.
1. I like this flower. 7. Jimmy plays with this dog.
2. I like these flowers. 8. We don’t see this pictures well.
3. He reads this book. 9. Mary likes these dress.
4. He reads these books. 10. He writes these exercises.
5. Do you like these shoes? 11. She puts .this plates on the table.
6. I don’t want to eat theset apples. 12. They like to play with these toys.
ex.4
Fill in the blanks with that or those.
1. He is speaking to that boy.
2. He is speaking to those boys.
3. She is opening that window.
4. Will you give me that pen?
5. They bought those books yesterday.
6. Those boys were sitting under the tree.
ex.4
1. Father Bear pulled out his big chair and sat down on it. (chair, bed)
2. Mother Bear began to eat her soup from the blue bowl. (blue, red)
3. Baby Bear wanted to eat from his yellow bowl. (eat, drink)
4. We must look for him and find him. (find, beat)
5. He saw a pretty little girl and called his parents. (kitten, girl)
6. She jumped out of the bed and ran away. (ran away, kissed the bears)
2. Hilda was afraid of the bears . (monkeys, bears)
                                                                                ex.2
1. Father Bear pulled out his big chair and sat down on it.
2. Mother Bear began to eat her soup from the red bowl.
3. Baby Bear wanted to eat from the yellow bowl but it was … .
4. “We must look for him and fi nd him,” said Father Bear.
5. He saw a the pretty little girl and called his parents.

6. Hilda was  of the bears.


I am Arsen. I not look like my brother:His name is Artur I look like my mother my brother look like is my fother: I have black  eyes my brother have brown eyes. As you can see, I don’t look like my brother. We look very different.
                                                                         ex.3,4
3. Complete the sentences.
1. There was once a young and beautiful princess .
2. One morning she was near a fountain in the garden.
3. Nadia looked down and saw a frog in the water.
4. “What can you do ugly frog?”
5. The next day she heard a strange noise.
6. She opened the door and the frog hopped into the room.


4. Choose the correct word.
1. There was once a young and beautiful princess. (ugly, beautiful)
2. She had a small golden ball. (golden, red)
3. Nadia played with her ball . (ball, cat)
4. The ball fell into the water of the fountain . (fountain, river)
5. She saw an ugly frog in the water. (frog, bear)
6. You will let me live with you. (play, live)
7. Nadia heard a strange noise . (sound, noise)
8. She opened the door and the frog hopped into the room. (ran, hopped)
1. Complete the sentences.
Use must or must not.
1. You must play in the garden.
2. You must nos play on the road.
3. Schoolchildren must bring their books to school every day.
4. Schoolchildren must not write on the walls of the classroom.
5. Little children must go to bed early.
6. Little children must not  go to bed late.

2. Use must or must not before the verbs in brackets.
1. I  (must) my teeth every morning.
2. We (must not) to school late.
3. You (must) our friends.
4. Children (must not) in the classroom.
5. We (must) our homework at home.
6. You (must not) hard to learn English well.

3. Make the sentences interrogative.
1. Must Mary clean her room?
2. Must Kate write her exercise?
3. Must she cook the dinner?
4. Must they go to school at 8 o’clock?
5. Must I get up at 7 o’clock?
6. Must I go home early?
7. Must they go to school by bus?
8. Must you read the text once more?

4. Make the sentences negative.
1. You must not translate the text.
2. I must not tell you about him.
3. He must not visit his friend.
4. They must not bring the books.
5. He must not buy a new coat.
5. Make questions using the words below.
Don’t forget to begin your sentences with capital letters.
Must I  go to bed now ?
Must we write the words on the board?
Must Jill buy a new book?
Why must I clean my teeth every day?

We where must write the dictation?
1. True or false?
1. It is easy to be a son.
2. It isn’t easy to be parents.
3. The sons must wear old clothes.
4. The parents must not wear nice clothes.
5. The sons must be polite.
6. The parents must not be friendly.

Ես փորձում եմ լինել լավ որդի է, բայց իմ ծնողներին երբեք էլ  չէն հավանում ինչ որ ես անում եմ:
Նրանք կարծում են, որ ես պետք է հագնեմգեղեցիկ հագուստ, իմ սենյակը պետք է լինի մաքուր, իմ մազերը
պետք է լինի կարճ, իմ ընկերները պետք է ավելի քաղաքավարի լինեն, երբ նրանք այցելում են մեզ.
Դուք գիտեք, որ  հեշտ չէ լինել որդի.

Մենք փորձում ենք լինել լավ ծնողներ, սակայն մեր երեխաները երբեք էլ չէն հավնում ինչ որ մենք անում ենք.
Նրանք կարծում են, որ մենք պետք է հագնենք գեղեցիկ հագուստ, և մենք պետք է լսենք ավելի
հետաքրքիր երաժշտություն, մենք պետք է ավելի բարեկամական լինենեք, երբ իրենց ընկերները այցելում մեզ, և մենք
պետք է հասկանանք նրանց, երբ նրանք գալիս են տուն ուշ. Դուք գիտեք, որ հեշտ չէ լինել
ծնողները.


1. Ali Baba was a rich man who lived in Persia. True
2. The door opened when the Captain said the magic word. Folse
3. Ali Baba wanted some scales to weigh the gold. True
4. Ali Baba gave some gold coins to Cassim. Folse
5. Cassim forgot the magic word. True
6. The thieves got very angry and killed Cassim. Folse
7. The thieves came back and found Cassim’s body there. True

2. Answer the questions.
1. Where did Ali Baba live? Ali Baba lived Persia.
2. What did he do every day? He do every day took his three horses to the forest and collected wood.
3. What did he see one day in the forest? He see he saw forty men on horses.
4. What did Ali Baba do when the men went away? He climbed
a tree and watched.
5. What did he do with the gold?  He do had heavy bags of gold.
6. What did Cassim’s wife put on the scales? Why?
7. What happened to Cassim?
8. What did the thieves decide to do? Why?

5. Choose the correct word.
1. Sesame was a magic word. (magic, common)
2. The men went in and the door opened . (opened, shut)
3. The Captain and his men were honest. (were not, were)
4. Ali Baba’s wife went to Cassim to bring scales . (gold, scales)
5. Ali Baba wanted the scales to weigh the gold. (weigh, count)


one watch       two watches           one fox    two foxes          one mosquito two mosquitos one bench two benches     one dress two dresses one tomato two tomatos

toys  leaf leaves baby babys  thief thieves lorry lorrys roof roofs monkey monkeys shelf shelfs scarf scarts


6                                                                                                                               a pen-two pens             a bus-buses           awoman-two women    a mouse-two micev  a fish-three fish a tooth-five teeth an ox - four oxen a deer -two deer a child-two chiledren a class -three classes a foot two feet a sheeb-ten sheeb


2. A. Fill in the blanks with shall or will. 1. Jack will be twenty years old next year. 2. I shall get up early tomorrow. 3. The mother will take her baby to the zoo tomorrow. 4. We shall have a holiday next week. 5. Mary will put on her new dress tomorrow. 6. I shall do my homework in the evening. 7. We shall go home after school today. 8. I shall see my mother in the evening. 9. The children will go to bed early tonight. 10. I shall come to school by bus tomorrow. 11. Jack’s father will buy a car this year. 12. Mary will stay at home tomorrow. 13. The pupils will have new books next year. 14. He will be very busy tomorrow. 15. The boys will play football tomorrow. 16. The shopkeeper will open his shop early tomorrow.

ALI Baba եւ քառասուն գողեր
(Երկրորդ Մաս)
Երկու օր անց կապիտանը ուղարկել երկու գողերի քաղաք .
«Միթե որեւէ մեկը մահանում է երկու օր առաջ »: Նրանք հարցնում .
«Այո», մի մարդ է, « Cassim մահացել է երկու օր առաջ: Ali Baba բերեց նրան
Տուն »,« Ահա », - ասաց գողերի. «Այժմ մենք կարող ենք fi - րդ մարդը, ով գիտի մեր գաղտնիքը.
Մենք պետք է տեղադրել խաչը դուռը Ալի Baba տունը. Ապա մեր Captain կսպանեն Ali
Baba ».
Երբ Ալի Baba ծառան տեսավ խաչը դուռը նա վախեցած.
« Մեկը ուզում է վիրավորել Ալի Baba », - մտածեց նա. «Ես պետք է տեղադրել խաչը բոլոր
դռները մեր քաղաքում ».
Այդ գիշեր նավապետն ու նրա մարդիկ եկան քաղաք սպանել Ալի Baba . նրանք
չէր fi - րդ տան , քանի որ եղել են խաչեր բոլոր դռների քաղաքում .
The Captain շատ զայրացած. Հաջորդ օրը կապիտան գնաց քաղաք եւ
Հայտնաբերվել է Ալի Baba տունը. Հետո նա գնաց դեպի գողերի. Նա ասաց նրանց ստանալ
քսան Ձիեր . Հետո նա դրեց երկու մեծ նավթի բանկա յուրաքանչյուր ձիու եւ ասաց, գողերի հետ
բարձրանալ մեջ նավթի բանկա:
Երբ նրանք եկան Ալի Baba տուն նավապետը ասաց, « Ես շատ հոգնած. մայիս
Ես կմնամ այստեղ մեկ գիշեր »:« Իհարկե », - ասաց Ալի Baba . Նա չգիտեր , որ դա եղել է

նավապետը.


Դու գիտես Ալի Բաբայի մասին:Նա ապրել է  Պարսկաստանում շատ տարիներ առաջ:Նա աղքատ մարդ էր:Ամեն օր նա անտառ էր տանում իր երեք ձիերին և փայտ էր հավաքում
:Հետո փայտը վաճառում:Մեկ օր երբ նա անտառում էր տեսավ քառասուն ձիավոր:Նա բարձրացավ ծառին և հետևեց:Մարդիկ նման էին գողերին:Նրանք ունեին ոսկով լիքն ծանր պայուսակներ:Նրանք կանգնեցին մեծ բլուրի արջև և գլխավորը ասաց <<Սեզամ բացվիր>>
Սեզամը կախարդական բառ էր:Բլուրի բուռը բացվեց մարդիկ մտան նեռս և դռներն փակվեցին:Ալի Բաբան ցատկեց ներքև գնաց դեպի դուռն<<Սեզամ բացվիր>>նա ասաց:Դուռն բացվեց և նա նեռս մտավ:Շատ ոսկե դրամներ և զարդեր կային:<<Այս մարդիկ ազնիվ չեն>>
Ասեց Ալի Բաբան <<նրանք գողեր են և գողանում են այս դրամներն և զարդերն>>:

Նա մի քանի պայուսակ ոսկով լցրեց և ասեց<<Սեզամ փակվիր>>:Դուռն փակվեց և Ալի Բաբան ոսկին տարավ տուն:


1.I am going to have breakfast in the kitchen .
2.I am going to have lunch in my friends house .
3.I am going to take a shower  in the bathroom.
4.I am going to watch TV in thieving room
5.I am going to sleep in the bedroom.


1.She is waking
2.They are eating
3.boys are running
4.she is watching  
5.They are dancing
6. They are swimming
1.Yes ,  Mrs. Smith and her sister are different.
2. Mrs. Smith is a teacher.
3. Her sister is an actress.
4. Mrs. Smith lives in Chicago.
5. Mrs. Smith is married. Her sister is single.
6. Her sister lives in Boston.
7. At the weekends Mrs. Smith usually stays at home with her family.
8.At the weekend goes to parties.


3.  A. I look like my grandfather.
   B.I don’t look like my brother


Classwok
                                                      Must- պետք է
1.You must in the garden.
2.You musn’t  play on the road.
3.Schoolchildren must bring their books to school every day.
4. Schoolchildren musn’t  write on the walls of the classroom.
5. Little children must go to bed late.
6.Little children musn’t go to bed late.
2. Use must or must not before the verbs in brackets.
1. I must clean my teeth every morning.
2. We musn’tcome to school late.
3. You must help our friends.
4. Children masn’t sleep in the classroom.
5. We must do our homework at home.
6. You must work hard to learn English well.

3. Make the sentences interrogative.
1. Must Mary clean her room.                                    
2. Must Kate write her exercise.                                
3. Must she cook the dinner.
4. Must they go to school at 8 o’clock.
5. Must I get up at 7 o’clock.
6. Must I go home early.
7. Must they go to school by bus.
8. Must you read the text once more.
4. Make the sentences negative.
1. You musn’t translate the text.
2. I musn’t tell you about him.
3. He musn’t visit his friend.
4. They musn’t bring the books.

5. He musn’t buy a new coat.                               


Small
Downstairs
Living-room
Kitchen
Brawn
Wrong 1. Fill in the blanks with lots of or a lot of.
1. I can see lot of pictures on the wall.
2. There are lot of boys in the yard.
3. I have lots of or bread in my bag.
4. There are lot of books in my bag.
5. I have lots of milk in my glass.
6. There is lots of ink in my ink-pot.

2. Fill in the blanks with few, not many or not much.
1. There are not many students in the classroom.
2. There is not much water in the glass.
3. There is few paper in the box.
4. I see few eggs in the bowl.
5. There are few apples on the plate.
6. There is not mach food on the table.

1.Peter going to do bathroom. The water going to do running.
2.Alice is going to do kitchen. A cup coffee and going to sandwich are on the table.
3.Paul is going to do armchair. He is going to do opening a book.
4.Anna going to do shop. She likes going to do beautiful mirror.
5.John and Jane are going to do wearing tennis clothes and they have their tennis rackets in their hands.
  

1.Once upon a time there lived a little girl.
2. She had very pretty golden hair.
3.She lived with her grandparents near the forest.
4.She picked some pretty flowers.
5.Hilda liked the . . . . . chair best.
6.She ate all the soup from the … . .  bowi

7.She did not want to sieep in the . . . . bed.   


01.10.2013

2.
4. One day Hilda went to the forest.
5.Hilda see a house in the forest
6.Hilda liked very small chair.

1.
4. fals
5.fals
6.fals 


Nadia shivered  vhen she touched  the frog.
Frog hopped came the palace.
He was most handsome boy.
Ven Nadia open the dor  frog hopphet.


A.Must  I do this exercise.?
B.Yes,you must.
                   
A.Must I read the poem.?
B.Yes ,you must.

A.Must I open the window.?
B. Yes ,you must.

A.Must I ask question.?
B. Yes ,you must.

A.Must I clean the board.?
B. Yes ,you must.

A.Must I bring chalk.?
B.Yes,you must.

5.Must I go to bed now.?
Must we write the words on the board.?
Must Jill  buy a new book.?
Must I clean my teeth  every day.?
Where  must we write the dictation.?

1.must.
2.must not
3.must
4.must not
5.must
6.must not
2.
1.must.
2.must not.
3.must.
4.must not.
5.must.
6.must.

3. Make the sentences interrogative.
1. Must Mary clean her room.?
2. Must  Kate write her exercise.?
3. Must she cook the dinner.?
4. Must  they  go to school at 8 o’clock.?
5. Must I get up at 7 o’clock.?
6. Must  I go home early.?
7.  Must  they  go to school by bus.?
8. Must you read the text once more.?

4. Make the sentences negative.
1. You must not translate the text.
2. I must not  tell you about him.
3. He must not visit his friend.
4. They must not bring the books.
5. He must not buy a new coat

Комментарии

Популярные сообщения из этого блога

Մաթեմատիկայի տնային աշխատանք

Կակտուսի մասին