Մայրենի

15.04.2019


 1. Փակագծերում դրված դերանուններն ու բայերը նախադասության մեջ դրեք պահանջված ձևով:
Ժողովուրդն իր սովորություններին երբեք  չի դավաճանել։
Բազմությունը, իր շարքերը  խտացնելով, հյուրերին տեղ տվեց։
Նա ում ասես (կարողանա)լ (ինքը) կամքը պարտադրել:
Դուք էլ կարող եք (մենք)  հետ գալ:
Այդ ինչու են մարդիկ (դու) վրա (զարմանալ):
(Դուք համար) ծնողները ոչինչ (խնայել):

2. Հետևյալ բայերին երկուական հոմանիշ գրեք
:
Հմայել
Խնդրել
Հավաքել
Զայրանալ
Վախենալ
Ցանկանալ
3. Գրեք 5-ական -ել, -ալ վերջավորությամբ բայեր:
4. Հետևյալ բայերում ընդգծեք բայահիմքերը և որոշեք, թե ինչ խոսքի մասերի են պատկանում դրանք:

Ողջունել, մատռվակել, պղծել, հնձել, վճարել, երկրորդել, գրկել, մրրկել, կարմրել, նույնանալ, գամել, կախարդել, երկուանալ, շամփրել, կապտել, բուրել, ոչնչանալ, պայտել, բոլորել, ծառայել, ապշել:

5. Առածներում լրացնել համապատասխան բայերը:

Ջրի…. ,  ջրի….:
…  քարը գետնին……:
Ուրիշի հացով փոր  ….;
Խոսք ….` սարի գլուխ կհանի , խոսք  ….` սարից ներքև ….:
Խոսք  …., մի փութ մեղրով ….:
Աշխարհի …. ու  …. լեզուն է:
Բայ
Բայեր կոչվում են այն բառերը որոնք ցույց են տալիս գործողություն և պատասխանում են ինչ անել, ինչ լինել հարցերին։
Բայը ունի երեք ժամանակ ներկա, անցյալ, ապառնի՝ կատարվող, կատարված կատարվելիք, օրինակ՝ նկարում ենք, երգում էի, երգելու ենք։ Բայերը լինում են դիմավոր և անդեմ, անդեմ բայերը չունեն դեմք, թիվ, ժամանակ և եղանակ ու կոչվում են դերբայներ։ Օրինակ՝ սովորում, նվագել, պարելու, հասած, երգող
Դեմ, թիվ, ժամանակ, եղանակ ունեցող բայերը կոչվում են դիմավոր բայեր Օրինակ՝ սովորում եմ, նվագել էին, պարելու ենք, հասած է, երգող ենք։ Բայը ունի երեք դեմք, առաջին դեմք, երկրորդ դեմք, երրորդ դեմ։ Բայը ունի երլու թիվ եզակի և հոգնակի։ Բայը ունի երեք սեռ, ներգործական, կրավորական, չեզոք։ 08.04.2019
Դերանուններ՝
Անձնական֊ես, դու, նա, ինքը, մենք, դուք, նրանք, իրենք։
Ցուցական֊սա, դա, նա, այն, այնքան, այս, այսպիսի, նույն, նույպիսի, այնպես, այսպեդ։
Փոխադարձ֊իրար, միմյանց, մեկմեկու։
Հարցական֊ո՞վ, ի՞նչ, ե՞րբ, որտե՞ղ։
Հարաբերական֊ով, ինչ, երբ, որտեղ։
Որոշյալ֊բոլորը, ամբողջը, ողջը, յուրաքանչյուրը, ամեն  մի, ամեն ոք։
Անորոշ֊ինչ֊ինչ, ոմն, ինչ֊որ, մի, մեկը։
Ժխտական֊ոչ ոք, ոչինչ, ոչ մի։

Առաջադրանք 1.Գրել հնգական բաղադրյալ բառ՝ ինքն, յուր, ես դերանուններով։
Ինքնուրույն, ինքնակամ, ինքնատիպ, ինքնաբուխ, ինքնանկար։
Յուրանքանչյուր, յուրօրինակ, յուրովի, յուրահատուկ, յուրովսան։
Եսասեր, եսակենտրոն, եսապաշտ, եսամոլ, եսակամ։


2. Ինչպիսի, ինչ, քանի, որ, որտեղ, երբ դերանունները գործածել նախադասությունների մեջ մի դեպքում որպես հարցական, մյուս դեպքում` որպես հարաբերական դերանուն:
Ինչպիսի՞ բնավորության տեր մաիդ ես դու։
Ինչպիսինն էլ, որ լինես, վարկանիշդ չի բարձրանա։
Ի՞նչ դեպք է պատահել այսօր։
Ինչ էլ, որ լինիմենք պատրաստ ենք պայքարել։
Քա՞նի մարդ է մասնակցել բողոքի ակցիային։
Քանի մարդ էլ, որ ասի ես իմ կարծիքը չեմ փոխի։
Ո՞ր խանութում է եղել կողոպուտ։
Որ երկորում էլ, որ լինես հայերենը պարտավոր ես չմոռանալ։
Ո՞րտեղ է գտնվում այդ թաղամասը։
Որտեղ էլ լինի կգտնենք։
Ե՞րբ պետք է գնանք այդտեղ։
Երբ էլ, որ լինի պետք թ գնանք։

.Բոլոր, որևէ, ինչ-ինչ, ոչ մի, յուրաքանչյուր, ողջ, ոմն, որոշդերանունների հետ գործածել եզակի կամ հոգնակի թվով գոյականներ;
Բոլոր երկրները, որևէ գիրք, ինչ֊ինչ պատճառներ, ոչ մի գիրք, յուրաքանչյուր սովորող, ոմն մեկը, որոշ երեխաներ։


03.04.2019
1. Առածներում լրացնել թվականները:
Ուզողի մեկ  երեսն է սև, չուզողի  տասը :
Տաս չափիր, մեկ կտրիր:
Գիտունին մեկ ասա, անգետին -:
Մի ունեցիր հարյուր դահեկան, ունեցիր հազար ու մեկ բարեկամ:
Տասը մատիցդ որ մեկը կտրես, արյուն դուրս կգա:
Մեկ խելքը լավ է, երկուսը` ավելի լավ
Հերոսը մեկ անգամ է մեռնում, վախկոտը` հազար ու մեկ :
2. Հետևյալ թվականները գրել տառերով
ա. 69, 1988, 357, 2968, 99, 3-րդ, 10-րդ:
Վաթսունինը, հազար իննը հարյուր ութսունութ, երեք հարյուր հիսունյոթ, իննսունինը, երրորդ, տասներորդ։
բ.  I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX,X:
Մեկ, երկու, երեք, չորս, հինգ, վեց, յոթ, ութ, ինը, տասը։
3. Տրված բացարձակ թվականները արմատի կրկնությամբ և ածանցման միջոցով դարձնել բաշխական, նույնը դարձնել նաև դասական:Մեկ֊առաջին, մեկական
 չորս֊չորսական
հինգ֊հինգական
 ութ֊ութական
ինը֊իննական
տասը֊տասակն
 տասնինը֊տասնիննըական
4. Ըստ վերը նշված աղյուսակի ` գրիր քո և ձեր ընտանիքի անդամների ծննդյան տարեթվերը:01.04.2019

Լրացնել հետևյալ առածների ածականներըդրանք ընտրելով տրվածներից:Ծանր, պաղ, լավ, սև, անպտուղ, անուշ, զորավոր, շիտակ, արդար, ոսկե, լավ:
Լեզու կա անուշ է, լեզուն կա` լեղի: 
Արդար յուղը ջրի տակ չի մնա:
Սպիտակ փողը լավ օրվա համար է:
Խելքը ոսկե թագ է, ամեն մարդու գլխին չի լինում:
Անպտուղ ծառին քար գցող չի լինի:
Հեռավոր սուրբը զորավոր կլինի:
Ծանր քարը իր տեղում կմնա:
Լավ աղջիկը յոթ տղա արժե:
Շիտակ խոսքը հանաքով կասեն:
Արդար հնձվորը դաշտում  էլ կհնձի, սարում էլ:
Սառը ապուր, շան կերակուր:
Հետևյալ առածների մեջ լրացնել հականիշ ածականները:Ջահելի աչքով աղջիկ առ, ահելի աչքով`ձի:
Գիտունի հետ քար քաշի, անգետի հետ փլավ մի կեր:
Ծամը երկար, խելքը` կարճ:
Թոկի երկարն է լավ, խոսքի` կարճ  :
Գիժը մի քար գցեց ծովը, հազար խելոք չկարողացան հանել:
Խոսքը մեծին, ջուրը` փոքրին:
Փորձված թանը անփորձ մածունից լավ է:
Սև սիրտ, սպիտակ ատամ:
Մինչև հաստը բարակի, բարակի հոգին դուրս կգա:
Թանկից էժանը չկա:
Տրված տեղանուններից ածանցման միջոցով կազմել ածականներ:
Սև ծով, Փոքր Ասիա, Նոր Զելանդիա, Միջին Ասիա, Հարավային Ամերիկա, Արևմտյան Եվրոպա, Խաղաղ օվկիանոս, Հարավային Կորեա:
Կետերը փոխարինել ածականակերտ ածանցներով:
—կենդան, —կամ, — խոսկան, —գետ, հայր—, կիս—, փառ—-, վայր—-, աղ—, արևել—, եռանդ—, ազդ—, դողդոջ—, հնչ—, համ—:
20.03.2019
Տանը՝ Տրված բառերը, նախադասությունների մեջ գործածել, մի դեպքում որպեդ գոյական մյուս դեպքում որպեդ ածական։
Պալատական, ավագ, ապստամբ, երգիչ, բարբարոս, թշնամի։


1. 5֊6 նախադասությամբ գրել փոքրիկ պատում, որմ արտահայըի հետևյալ առածի իմաստը։
1.Ստի ոտը կարճ է։
2.Լռությունը ոսկի է։
3.Լավություն արա գցի ջուրը։
4.7 չափիր, 1 կտրիր։
18.03.2019
Խմբավորիր ածականները ըստ առարկայի արտաքին հատկանիշի, ըստ ներքին հատկանիշի, ըստ գույների, ըստ մարդու մտավոր և բարոյահոգեկան հատկանիշների:Ուռուցիկ, կծու, հեզ, խաժ, գանգուր, շվայտ, խելացի, հնազանդ, դեղձան, պարկեշտ, կլոր, գորշ, լաջվարդ, ժանտ, համեստ, լուրթ, ծուռ, թթու, խորամանկ, հարթ, բիրտ, մանր, քաղցր, ծավի, ուղիղ, ծույլ, բիլ, խորդուբորդ, նենգ, ազնիվ:
Արտաքին հատկանիշ֊ուռուցիկ, խաժ, գանգուր, կլոր, ծուռ, հարթ, մանր, ուղիղ, խորդուբորդ։
Ներքին հատկանիշ֊թթու, քաղցր, կծու։
Գույներ֊գույն, լաջվարդ, լուրթ, ծավի, բիլ։
Մարդու մտավոր և բարոյահոգեբանական հատկանիշ֊հեզ, շվայտ, խելացի, պարկեշտ, ժանտ, համեստ, խորամանկ, բիրտ, ծույլ, նենգ, ազնիվ։

Կազմիր տրված ածականների գերադրական աստիճանը:
Ազնիվ֊ամենաազնիվ, ամենից ազնիվ, ազնվագույն։
հին֊ամենահին, ամենից հին, հնագույն։
բարի֊ամենաբարի, ամենից բարի։
 նոր֊ամենանոր, ամենից նոր, նորագույն։
 ծանր֊ամենածանր, ամենից ծանր, ծանրագույն։
զգայուն֊ամենազգայուն, ամենից զգայուն։
սուր֊ամենասուր, ամենից սուր։
 երկար֊ամենաերկար, ամենից երկար։
մեծ֊ամենամեծ, ամենից մեծ, մեծագոււն։։
գեղեցիկ֊ամենագեղեցիկ, ամենից գեղեցիկ, գեղեցկագույն։
խոշոր֊ամենախոշոր, ամեննից խոշոր, խոշորագույն։
Շարքում ընդգծիր համեմատության աստիճան չունեցող որակական ածականները:
Հպարտ, կույր, խեղճ, գեղեցիկ, չար, նենգ, պարկեշտ, արու, բարի, վեհ, ագահ, հղի, վսեմ, համր, պիղծ, ամուրի, խուլ, արդար, ճերմակ:

Տրված արմատներով կազմիր ածանցավոր և բարդ ածականներ:
Արծաթ, ադամանդ, ծիծաղ, լույս, սեր, հոտ, հուր, դառն, մազ, գույն, գութ, իմաստ, մարմար:
13.03.2019
Տանը՝
Որդ
Անի
Ություն 
Եղել
Ում
Մունք1.Հետևյալ բառերից վերջածանցների օգնությամբ կազմիր նվազական-փաղաքշական նշանակությամբ գոյականներ:
Պատանի-պատանյակ
որբ֊որբուկ
 աթոռ֊աթոռակ
 մարդ֊մարդուկ
 որդի֊որդյակ
 մուկ֊մկնիկ
էշ֊իշուկ
հորթ֊հորթուկ
 ծեր֊ծերուկ
 կղզի֊կղզյակ
գիրք֊գրքույկ
 գունդ֊գնդիկ
 աղավնի֊աղավնյակ
թիթեռ֊թիթեռնիկ
հատոր֊հատորակ
ձուկ֊ձկնիկ
աղջիկ֊աղջնակ
առու֊առվակ
 դուռ֊դռնակ
 հոգի֊հոգեառ
 հյուղ֊հյուղակ
արտույտ֊արտուտիկ
 ծով֊ծովակ
2. Բառաշարքում առանձնացրու այն հասարակ գոյականները, որոնք գործածվում են նաև իբրև հատուկ անուններ:
Նվագավար, կորյուն, կռունկ, զինվոր, ռազմիկ, ամպրոպ, ավետիս, մարտիկ, ձնծաղիկ, շանթ, երամակ, ծաղիկ, աղջամուղջ, նարգիզ, ակն, գալուստ, գոհար, զանգակ, վարդ, բուրաստան, գավառ, գրիչ, համբարձում, այգեստան, գավիթ, կապան, արշալույս, նվեր, հյուսն, քոթոթ, վարպետ:
3.Ածանցման միջոցով կազմիր որևէ տեղացի, երկրացի անվանող գոյականներ:
Մուշ֊մշեցի
 Իտալիա֊իտալացի
 Հայաստան֊հայաստանցի
 Արցախ֊արցախցի
 Իսպանիա֊իսպանացի
 Բելգիա֊բելգյացի
 Նյու Յորք֊նյույորքցի
Էջմիածին֊էջմիածինցի
 Անի֊անեցի
 Մեղրի֊մեղրեցի
 Իրան֊իրանցի
Բյուզանդիա֊բյուզանդացի
 Սյունիք֊սյունեցի
 Նոր Նախիջևան֊նորնախիջևանցի
 Տավուշ֊տավուշցի
  Եգիպտոս֊եգիպտացի
 Գյումրի֊գյումրեցի
 Ջավախք֊ջավախեցի

Տրված գոյականակերտ ածանցնեչով, կազմել երեքական ածանցավոր գոյական։
Ուհի֊հայուհի, վաճառողուհի, երգչուհի։
Արան֊նստարան, հենարան, պահարան։
Ան֊իշխան, խցան, ձգան։
Իք֊կարծիք, բարիք, չարիք։
Անք֊տականք, տառապանք, պատրանք։
Ուտ֊թփուտ, ավազուտ, լոբուտ։
Ածո֊դրածո, պահածո, հանածո։
Ույթ֊երեկույթ, հավաքույթ, ճաշկերույթ։
Ուկ֊թզուկ, պոչուկ, խոզուկ։
Իկ֊մկնիկ, շնիկ, մայրիկ։
Ակ֊տնակ, պահակ, սահնակ։
11.03.2019
Տրված բառերը բացատրել, բացատրական բառարանով։
Բագարան֊տաճար
Բազազ֊Կտորեղենի վաճառական
Բազպա֊թևնոց
Բախտակ֊իշխան
Բաղդատել֊համեմատլ
Բամբիշ֊թագուհի
Բամբիռ֊հին նվագարան
Բանադրանք֊անեծք
Բանդագուշանք֊ցնորք
Բանսարկու֊խառնակիչ
Բասրանք֊մեղադրանք
Բավիղ֊լաբիրինթոս
Բարբաջանք֊ցնդաբանությում
Բարբառել֊խոսել
Բարկ֊թեժ
Բարկօղի֊կոնյակ
Բացարկ֊մերժում
Բիլ֊երկնագույն
Բղջախոհ֊անառակ
Բնավ֊բոլորվին 
Բոթ֊վատ լուր
Բոլուկ֊երամակ
Բոկոտն֊ոտաբոբիկ
Բոսոր֊դեղնակարմիր
Բովել֊աղանձել
Բորբ֊ջերմ
Բռնազբոսիկ֊կեղծ
Բվեճ֊մեծ բու
Բույլ֊ աստղերի խումբ
Բրուտ֊կավագործ
Բուռն֊խարկել
Բուրյան֊բուրավետ
Բուրվառ֊խնկաման
06.03.2019
1. Տրված բառերի սեռական հոլովը կազմիր, ընդգծիր վերջավորությունները և բացատրիր հոլովաձևերի տարբերությունը:
Ծառ-ծառի 
սեղան֊սեղանի
 ուսանող֊ուսանողի
րոպե֊րոպեի
 գինի֊գինու
 տիրուհի֊տիրուհի
այգի֊այգու
 հոգի֊հոգու
 օր֊օրվա
 ժամ֊ժամվա
 ամիս֊ամսվա
 գարուն֊գարնան
 որոշում֊որոշման
  ձմեռ֊ձմեռվա
 քույր֊քրոջ
ընկեր֊ընկերոջ
տանտիկին
հայր֊հոր
 մայր֊մոր
 եղբայր֊եղբոր
անկյուն֊անկյան
 սյուն֊սյան
տուն֊տան
 ուրախություն֊ուրախության
 սեր֊սիրո
կորուստ֊կորստյան
 աղջիկ֊աղջկա
2. Որևէ, ինչ-ինչ, ոչ մի, այլևայլ, յուրաքանչյուր, ամբողջ, բոլորբառերի հետ եզակի կամ հոգնակի թվով գոյականներ գործածիր:
Որոևէ հարց։
Ինչ֊ինչ պատճառ։
Ոչ մի խոսք։
Այլևայլ մտքեր։
Յուրքանչյուր ընտանիքում։
Ամբողջ օրը։
Բոլոր պետությունները։3. Արկղ, ժամացույց, հանդապահ, ծրագիր, երեխա, տիկին, թռչուն, վագր, մեծատուն, հացատուն, տղամարդ, գառ, գրագիր, նուռ, ականակիր, նավթահոր, մատենագիր, դեղատուփ, խմբերգ, գրաշար, դիմագիծ գոյականների հոգնակին կազմիր:
Արկղեր, ժամացույցներ, հանդապահներ, ծրագրեր, երեխաներ, տիկնայք, թռչուններ, վագրեր, մեծատուններ, հացատներ, տղամարդիկ, նավթահորներ, մատենագիրներ, դեղատուփեր, խմբերգեր, գրաշեր, դիմագծեր։
4. Տրված պարզ գոյականներից կազմիր երկուական բարդ գոյական այնպես, որ դրանք լինեն առաջին արմատ, և բացատրիր հնչյունափոխությունը:
Վայրկյան, մատյան, սառույց, գույն, ալյուր, բույս, կյանք:

Վայրկենաչափ, վայրկենասլք, մատենագիր, մատենադարան, սառցաբեկոր, սառցադաշտ, գունանկար, գունքպատկեր, ալրահաց, ալրատուն, բուսաբան, բուսայուղ, կենսագիր, կենսաակերպ։


04.03.2019

1.Տրված խմբերի գոյականները հոգնակի դարձրու, բացատրիր օրինաչափությունը և երեքական բառով շարունակիր խմբերը:
Ա. Քարեր, նավեր, բերդեր, պատեր, ծառեր, շենքեր:
Բ. Գառներ, դռներ, մատներ, թոռներ, ձկներ, լեռներ, բեռներ:
Գ. Աստղեր, արկղեր, վագրեր, անգղեր, սանրեր, կայսրեր:
Դ. Նկարներ, գլխարկներ, գնդակներ, ջրվեժներ, սրահներ, ճկույթներ:
Ե. Ծովածոցեր, լաստանավեր, հեռագրեր, բնարեր, դաշտավայրեր, քարակույտեր:
Զ. Քարտաշներ, գրագիրներ, բեռնակիրներ, լեռնագործներ, հանքափորներ, անտառահատներ:
Է. Մարդիկ, կանայք:
Ը   Սեղաններ, նստարաններ, ճամփորդություններ, պահարաններ, լեզվաբաններ, աստիճաններ :
2. Փակագծերում գրված  գոյաականները դարձրու հոգնակի և համապատասխանեցրու նախադասությանը:
Ա. Հայ (նախարարները) Արտաշատի ժողովի (վճիռներից) հետո քաշվեցին իրենց (աշխարհները)  և, անցնելով առօրյա (գործներին), սպասում էին Պարսկաստանի (լուրերին) :
Բ. Պատառոտված (հագուստներով) որբ (երեխաները)  կուչ էին եկել հարուստ (տների) (պատերի)  տակ:
Գ.  Հաստաբուն (ընկուզենիների) տակ` հասարակ (նստարաների) վրա, տեղավորվել էին բավական մեծ թվով (մանուկներ), (պատանիներ):
Դ. Աշխարհի (ցավերից) անտեղյակ` արևը բարձրանում է (սարերը) լազուրից և հավասարապես լուսավորում (լեռների) ալևոր (գլուխները), թշնամու ( բանակները), ծխացող (տնռրով) լեցուն (գյուղերը) :
Տանը`
Բացատրական բառարանի օգնությամբ գտիր տրված քիչ գործածական բառերի բացատրությունը:
Աբրեշում
Ազազել
Ազոխ
Աժդահակ
Ալյակ
Ալոջ
Ալք
Ակաղձուն
Ակմբել
Ակնապատիր
Ակնկոր
Ակոռի
Աղարտել
Ամիճ
Այպանել
Անգոսնել
Անդրի
Անըստգյուտ
Անպաճույճ
Անքույթ
Աշտե
Ապաշավանք
Առասան
Առտնին
Ասպնջական
Ասր
Ասրյա
Արքայակաղին


25.02.2019
Գրական հայերեն դարձնել Արցախի և Մարտունու բարբառներով բառերն ու արտահայտությունները:
Արցախի բարբառ
Ըլբաստրակ-նապաստակ
Ուռութանա-առավոտյան
Ըժմաժենք-աղջամուղջ
Դբուրուգյուն-երեկո
Խզյատակ-վզակոթ
Կռնատակ-թևի տակ
Դաբան-կրունկ
Կարկաժ-դթում
Փարդա-վարագույր
Կնոխե-վաղուց
Ճղոպուր-ընկույզ
Տկողեն-պնդուկ
Չայդան-թեյնիկ
Ռխկալի-կափարիչ
Կռզնոտ-գանգուր
Մուկլիմանդիլ-սարդոստային
Շուլուղ-կատակ
Պղոճ-բլոճ
Մոկուն-մուկ
Մարտունու բարբառ
Դոր ա կեթաս֊Ուր էս գնում
Թալել֊գցել
Իմալ ես֊ոնց ես
Նստուկ֊նստած
Կարտոլ֊կարտոֆիլ
Խաց֊հաց
Մկա֊հիմա
Հիրիկվան֊երեկո
Էտա֊այդ
Խինգ֊հինգ
Սոլեր֊կոշիկ
Ջոջ֊ավագ
Հօրի֊ինչու
Քե կսեմ֊քեզ ասում եմ
Կապուկ֊կապած
Լարի դաս֊արի այստեղ
Խավ ու ճիվ֊հավեր1. Ընդգծի՛ր այն բառերը, որոնց մեջ կա քար արմատը:
Պայքար, կայծքար, որձաքար, քարտեզ, քարատակ, քարբ, Պորտաքար, քարտուղար, նախշքար, երկնաքար, քանքար:
2. Ո՞րն է ավելորդ:
Պատշար, դարբին, բրուտ, ատաղձ, մատռվակ, հյուսն, քարտաշ,  որմնադիր
3. Ո՞ր բառերն օրինաչափությանը չեն ենթարկվում:
Լեռնցի, փաստացի, արևելցի, հարևանցի,  հարավցի,  բազմաբերդցի, գերազանցի, ուռուտցի:
4  Տրվածներից որոնք, ավելանալով խոսք  բառին, կարտահայտեն փոխաբերական իմաստ:
Ծանր, կեղտոտ, կիսատ, մահացու,  ուրախ, կցկտուր, տեղին, թթու:
5  Քանի հնչյունափոխված բառ կա նախադասության մեջ:
Առվի  եզրին  կանգնած՝ նա հանկարծ  նկատեց դստեր՝ ջրերի վրայով վազող  կարմրավուն ծաղկազարդ  գլխաշորը:
6  Հ. Թումանյանի հետևյալ ասույթներից ու թևավոր խոսքերից ո՞րը ո՞ր բացատրությանն է համապատասխանում: Նշի´ր նաև, թե որ ստեղծագործությունից է:
«Էս սարն իմն է», «Մեր ապրուստն ինչ է՝ մի կտոր չոր հաց, էն էլ հրե՜ն հա՝ երկնքից կախված» «Պսակեցին Մարոյին, տվին չոբան Կարոյին», «Բալը թանկ է», «Բանը հասավ դիվանբաշուն», «Տանը վե´ր ընկիր՝ իլիկ պտտիր»:
Ավելորդ շռայլություն չցուցադրելու համար –«Բալը թանկ է»
Դեռահաս աղջկան կայացած տղամարդու հետ  ամուսնանալիս –Պսակեցին Մարոյին, տվին չոբան Կարոյին»
Գործը դատարան հասնելու դեպքում –«Բանը հասավ դիվանբաշուն»
Տղամարդու արժանապատվությունը վիրավորելիս –«Տանը վե´ր ընկիր՝ իլիկ պտտիր»
Աղքատ մարդու վաղվա օրվա անորոշությունը շեշտելիս –ապրուստն ինչ է՝ մի կտոր չոր հաց, էն էլ հրե՜ն հա՝ երկնքից կախված»
Հանրային սեփականությանը տիրանալու դեպքում —«Էս սարն իմն է»


11.02.2019
Տնային աշխատանք՝ բացատրել դարձվածքների իամստը մեկ բառով։
Պատի ծեփ դառանալ։
Ծեր աղվես։
Կրակի բաժին դառնալ
գետնի տակն անցնել։
Զենքերը վայր դնել։
Կրիաի քայլերով։
Լեզուն կապ ընկնել։
Ընկած-ելած։
2․Բառաշարքում գտնել տարբերվող բառը։
հրանման
հրացայտ
հրշեջ
հրազեն
հրմշտոց
հրեղեն
3․Դասավորել տառներն այնպես, որ ստացվի գոյական։
նաշուն, նղասե, մաիտան, նագուր, ղիկած։

Տրված բառերը խմբավորիր ըստ հագուստի, ուտելիքի, սպասքի և բնակավայրի անվանումների: Փորձիր յուրաքանչյուր խմբին ավելացնել 2-ական բառ:
Գյուղ, լավաշ, կարաս, պատմուճան, ավան, կուլա, տարազ, մածուն, աղանդեր, քաղաք, կարկանդակ, գավաթ,  գյուղակ, բաճկոնակ, փարչ, թանապուր:
Գրիր 10-ական իրանիշ և անձնանիշ գոյական:
Իրանիշ-Սեղան, աթոռ, գրատախտակ, համակարգիչ, հեռախոս, փայտ, պայուսակ, լիցքավորիչ, ծառ, ցայտաղբյուր։
Անձնանիշ-Մարդ, երգիչ, երաժիշտ, երգահան, պարող, վարսահարդար, փաստաբան, իրավաբան, նախարար։
Բառաշարքում ընդգծիր անհոդակապ բառերը:
Բարձրագահ,
ծովեզր, գինեվաճառ, հյուրանոց, լուսանկար, տոմսարկղ, վերնատուն, եռանկյուն,
գիտարշավ, ջրհոր, ջրամբար, ջերմաչափ, լիառատ, քսանհինգ, խաչապաշտ, ձյունառատ, գյուղատնտես, լուսամփոփ, սևերես, գրախանութ, հարգարժան, հեռախոս, շրջանավարտ, մարզական, մատենադարան, մահարձան:

06.02.2019
Տրված բառերի բառամիջում  կամ բառավերջում ավելացնել այնպիսի հնչյուն, որ ստացվի այդ բառի հարանունը (մոտ հնչող արտասանություն ունեցող բառ)։
Վերաբերել-վերաբերվում, հովար-հովհար, հնչուն-հնչյուն, մրիկ-մրրիկ, հրատարակություն-հրատարակչություն, տեղի տալ-տեղիք տալ, կազմակերպական-կազմակերպական, խռնվել-խաառնվել, շառաչուն-շառաչյուն, միաժամանակ-միառժանակ, թոթվել-թոթովել, տեսիլ-տեսիլք, տանտեր-տանուտեր, հրավեր-հրավեր։

Բառերում լրացնել այնպիսի տառեր կամ երկհնչյուններ, որ ստացվեն հարանուններ։
Կտրիճ-կտրիչ։
անոթ-անոդ
բարակ -բարաք
գիրք-գիրկ-գիրթ-գիրդ
գինարբուք-գինարբուկ
բարք-բարկ
խաշամ-խարամ
բամբիռ-բամբիշ
մախաթ-մախաղ
կռունկ- կրունկ
կոհակ — կողակ
կարգին- կարկին
հորթ -հորդ
մեղք -մեղկ
մռմռալ -մրմռալ
սույն — սյուն
հույս — հյուս
թյուրր — թույր
վարք -վարգ։

(1) Հին մատյանը մի ամբողջ աշխարհ է՝ երփներանգ գույներով, հնչյուններով, բուրմունքով լի: (2) Շրջում եք տաքացրած կաթի գույն ունեցող մագաղաթի թերթերը և ասես մեկնում եք մի հեռավոր ճամփորդության: (3) Շրջում եք թերթերը, և այդ տրամադրությունը չի լքում ձեզ: (4) Յուրաքանչյուր գլուխ սկսվում է զարդագրերով, ճակատազարդով, գույների բարդ ու բազմազան անցումներով, գծերի յուրօրինակ հյուսվածքներով, ձևերի արտասովոր բազմազանությամբ՝ ամփոփված էջի վերին մասում: (5) Մանրանկարներն ամբողջ էջեր են կազմում, ծնվում են բնագրի մեջտեղում ու լուսանցքներում: (6) Հին մատյանները երաժշտություն են: (7) Ամեն մատյան իր մեղեդին ունի: (8) Սակայն ուշադիր լսելով ու նայելով՝ նկատում ես ընդհանուրը, ինչը միավորում է նրանց, և որը հավանաբար հայկական մատյանների անորսալի ազգային յուրահատկությունն է: (9) Դա մեղեդու մաքրությունն է, հստակությունը, հնչեղ գույների ուժը և դրա հետ մեկտեղ՝ նրբագեղությունն ու հարստությունը: (10) Մի զարմանալի կապ կա հին մատյանների երաժշտության և հայկական ժողովրդական մեղեդիների միջև՝ թախծալի ու ոգեշունչ, զուսպ կրքով և գեղեցկությամբ առինքնող: (11) Եթե գտնեինք դրանց գունային համապատասխանությունը, կստանայինք խորանների, մանրանկարների և լուսանցազարդերի ձայնաշարերը: (12) Երաժշտության լեզվով թարգմանելով հին ձեռագրերի անկրկնելի կոլորիտը՝ տառերի սևությունը, գլխատառերի փայլփլուն ոսկին, լաջվարդը, փիրուզը և նկարի որդան կարմիրը, կծորան հայի սրտում ծնված լուսավոր ու ջինջ մեղեդիները: (13) Մատենադարանում պահվում է տասներեք հազար հայկական հին ձեռագիր: (14) Դրանցից յուրաքանչյուրն ունի իր պատմությունը, իր անկրկնելի դիմագիծն ու քնքուշ մեղեդին: Ըստ Կ.Բակշիի
ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔ 1. 4-րդ և 5-րդ նախադասություններում ընդգծել հոդակապով 4 բարդ գոյական.
ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔ 2. 10-րդ նախադասությունում ընդգծել  4 ածական.
ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔ 3. 12-րդ նախադասությունում ընդգծել  ՈՒ հոլովման պատկանող 2 գոյական.


04.02.2019
Բառաշարքում խմբավորիր նույն հարցին պատասխանող բառերը և փորձիր գտնել, թե ինչ են ցույց տալիս:
Կղզի-ինչ խորհրդավոր-ինչպիսի, կարմրել-ինչ անել, երեսուն-թվական, օր-ինչ, անանուն-ինչպիսի, հինգերորդ-թվական, նա-դերանուն, դարբին-ով, այդ-դերանուն, ասել-ինչ անել, արձակուրդ-ինչ, վախենալ-ինչ անել, վախկոտ-ինչպիսի, վախ-ինչ, մենք-դերանուն, երգել-ինչ անել, խորհուրդ-ինչ, կարմիր-ինչպիսի, տասական-թվական, երգ-ինչ, այդպիսի-դերանուն,  լավագույն-ինչպիսի, իր-ինչ, դժբախտանալ-ինչ անել, դժբախտ-ինչպիսի, միմյանց-դերանուն, ով-դերանուն, հարյուր-թվական, հարյուր յոթ-թվական, տասնամյա-ինչպիսի, տասնամյակ-ինչ, նվագել-ինչ անել:

Տրված գոյականներից կազմիր մեկական ածական ու բայ:

Սարսափ-սարսափելի, սարսափել
բան-անբան, բանել
հարց-հարցական, հարցական
դադար-դադարեցված, դադարել 
գույն-գունավոր, գունավորել
աղմուկ-աղմկալի, աղմկել
դաս-դասական, դասավորել
ծաղիկ-ծաղկավոր, ծաղկել
պատում-պատմական, պատմել
Սիսիանի բարբառով տրված հատվածը փոխադրի՛ր ժամանակակից հայերենի։
Մի մարդ ու կին էն լինում: Ծերացել են, մի տղա ունեն: Մարդն ասում է.- Արի,մեր տղային ամուսնացնենք:
Կինը ասում է.-Ամուսնացնենք:
-Բա ո՞ւմ աղջկա հետ ամուսնացնենք:
Ասում է.-Ման եմ գալիս` մեր գյուղում այնպիսի խելոք մարդ չկա: Ամենախելոքը տերտերն ա, արի գնանք, տերտերի ախջկան ուզենք…
Տերտերի հետ խոսում են, տերտերի աղջկա հետ ամուսնացնում են: Բերում են տուն: Դե, այսօր հարս ա, նոր է, վաղը, մյուս օրը գործ կանի: Հա՛, հա՛, երեք օր, չորս օր անցնում է: Հիմի, տունը ջուր չկա, թոնիրն էլ վառվել է սկեսուրը, կացանն էլ է այրվում: Մարթը կնոջը ասում է.- Ա՛յ կնիկ, ախր կացանն էլ է այրվում, ջուր չկա, թող տանեմ, մի դույլ ջուր բերեմ:
Կինը ասում է. — Չէ՜, այ մարդ, ամոթ է, ես էստեղ, հարսն էստեղ, դու տանես, ջուր երե՞ս: Թող, ես տանեմ:
Մարդ ու կնիկ կռվում են` մարդն ասում է` ես տանեմ, կինն ասում է` ես տանեմ:
Հարսը վեր է կենում, ասում.- Ա՛յ հերն ու մեր, ինչի եք կռվում, հերթով գնացեք, ամեն մեկդ մի անգամ գնացեք, բերեք:
Ա՛յ քեզ նոր հա՛րս:

30.01.2019
ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔ 1. Լրացնել բաց թողած տառերը և երկհնչյունները.
Գմբեթարդ, դեղձանիկ, այծյամ, գոտևորել, որևիցէ, վաղօրոք, անէական, ուղարկել, դույզն-ինչ, հինավուրց:
ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔ 2. Վերականգնել տրված բառերի անհնչյունափոխ արմատները.
Պատռել֊պատառ
Ոսկրախտ֊ոսկոր
Գունազարդ֊գույն
Անդնդախոր֊անդուդ
Դեղնաթույր֊դեղին
Դափնեվարդ֊դափնի
Մրջնաբույն֊մրջյուն
Մատենագիր֊մատյան
Արմտիք֊արմատ
Բարություն֊բարի
ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔ 3. Տրված բառերն ըստ անհրաժեշտության գրել միասին, անջատ կամ գծիկով. 
երեսուն֊քառասուն, հարյուր քսան, գյուղեգյուղ, քաղաքից քաղաք, հարավարևելյան, ի սրտե, սեփ֊սև, երանգ֊երանգ, երկու երրորդ, առհավետ.
ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔ 4. Ընդգծել այն բաղադրյալ հատուկ անունները, որոնց բոլոր բաղադրիչները գրվում են մեծատառով.Արշակ Երկրորդ, Խոսրով թագավոր, Խաղաղ օվկիանոս, Դոն Քիշոտ, Սևանա լիճ, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ, Հայաստանի Հանրապետության Կրթության և գիտության նախարարություն, Նոր Նորք, Հայաստանի Ժողովրդական երգի-պարի պետական համույթ, Մեծ Մասիս, Հանս Քրիստիան Անդերսեն, Փոքր Հայք, Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտ, Գարեգին Նժդեհ, Մաշտոցի պողոտա, Նոր Գետիկավանք:

ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔ 5. Կետադրել.
Գարունը հիրավի իր տարերքի մեջ էր: Աղստևը Դիլիջանի վարար գետերից մեկը ըմբոստացել էր և կիրճը թնդում էր նրա գոռում-գոչյունից: Կիրճի վերևում միահյուսվում էին ծառերի խիտ ճյուղերը ստեղծելով բնական ամպհովանի: Երբ ջրերը վարարում էին դաշտում տեղ-տեղ բնական ավազաններ էին գոյանում: Ներքևում արևի ճառագայթները կիզիչ շոգիացնող չորացնում էին հողի կավի գույն ունեցող մակերեսը:23.01.2019
Գտիր տրված բառերի համարժեք հայերեն բառը:
Աբադոկ֊օղաշղթա
ադիալ֊ծածկոց
 ալոե֊հալվե
 ախրանա֊պահակախումբ
ակումլյատոր֊,մարտկոց
 անկետա֊հարցաթերթ
 անտենա֊ալեհավք
 ավարիա֊վթար
 ատվյորկա֊պտուտակիչ
 արամատ֊հոտ
բագաժ֊ուղեբեևշռ
բիսեդկա֊տաղավար
բռիտվա֊ածելի
 բուդիլնիկ֊զարդուցիչ
 բուլավկա֊քորոց
 բուխանկա֊բոքոն
 գլազոկ֊դիտանցք
 գրաֆին֊ջրաման
գրեչկա֊հնդկաձավաև
գուպկա֊սպունգ
դարմաեդ֊ձրիակեր
դեսերտ֊աղանդ
 դիմախոդ֊ծխատար
 զամշ֊թավշյա կաշի
էտիկետկա֊ապրանքապիտակ 
ժալյուզ֊շերտավաիագույր
լամպչկա֊լուսար
 լյուստրա֊ջահ
խրուստալ֊բյուրեղապակի
 կաբաչկի֊դդմիկ
 կալգոտկա֊զուգագուլպա
կապրիզնի֊քմահաճ
կարնիզ֊քիբ
 կարոբկա֊տուփ
 կիոսկ֊կրպակ
կլադովկա֊մառանիկ
կնոպկա֊սեղմակ22.01.2019

Շարունակել առած-ասացվածքները

1.Կետերի փոխարեն մի այնպիսի բառ գրիր, որ աջ և ձախ գրված բառերի հետ բարդ  բառ կազմի:
Վարդ...նկար֊վարդագույն,գունանկար։
ծաղիկ….քանդակ֊ծաղկազարդ, զարդաքանդակ։
լուր….սեղան֊լրագիր֊գրասեղան
լեռ….կապ֊լեռնաշղթա֊շղթայակապ
ճերմակ….արձակ֊ճերմակՀեր֊հերահարձակ
երկաթ…. պատկեր֊երկաթագիծ֊գծապատկեր
քանդակ….ընկեր֊քանդակագործ֊գործընկեր
2. Գրիր տրված բառերի նույնարմատ հականիշները:
Անխռով֊խռովկան
խոտոր֊անխոտոր
երերուն֊աներեր
տարակուսելի֊անտարակույս
արտաքուստ֊ներքուստ
անզարդ֊զարդարուն
ամոթխած֊անամոթ
աղմկոտ֊անաղմուկ
արատավոր֊անարատ
քաղցրահամ֊դառնահամ
ընչատեր֊ընչազուրկ
թեթևաբարո֊ծանրաբարո

3. Յուրաքանչյուր բառի համար գրիր 1-ական հոմանիշ և հականիշ բառ:
Թյուր֊սխալ, ճիշտ
շնորհալի֊տաղնդավոր, ապաշնորհ
նուրբ֊քնքուշ, կոպիտ
անաչառ֊արդար, անարդար
երախտագետ֊երախտապարտ, ապերախտ
անդորր֊խաղաղ, աղմկոտ
անաղարտ֊անբիծ, պղծված
պարկեշտ֊համեստ, լկտի
ահռելի֊վիթխարի, փոքր
հանդուգն֊համարձակ, ըմբոստ
փութաջան֊ջանասեր, ծույլ, հեղգ
խրթին֊բարդ, դյուրին


Եղիր քաղցած, բայց ազնիվ:
Լավ է մաքուր սիրտ ունենալ, քան լիքը քսակ:
Ոսկին մանր է, բայց ծանր է:
Ազնվությունը ամենալավ սովորությունն է:
Անազնիվ ճանապարհով եկածը նույն ճանապարհով էլ կգնա:
Գետի բերածը գետը կտանի:
Մեկ ծաղկով գարուն չի գա:
Մինչև չգա ետինը, չի հիշվի առաջինը:
Գայլի հետ ընկերացիր, մահակը ձեռքիցդ մի գցիր:
Գայլի անունն է դուրս եկել, աղվեսն է աշխարհը քանդում։
Լավ է կույր լինես աչքով, քան մտքով:
Փոս փորողը իր փոսը կընկնի:
Ով աշխատի, նա կուտի:
Լավ է կանգնած մեռնել, քան ծնկաչոք ապրել:
Քանի լեզու գիտես, այդքան մարդես։
Լավություն արա գցիր ջուրը։
Էշ մի սատկի գարուն կգա։
Էշն ինչ գիտի նուշն ինչ է։
Ճտերն աշնանն էն հաշվում։
Երկաթը տաք տաք էն ծեծում։


21.01.2019
Սխրագործություն֊գործ, թույն, ծախս, ծանր, սանր,  սար, սուր, թուր, նորույթ, սխրագործ, խոր, ծրար, անգործ, արու, խայթ, խայծ, Նորայր, Նոյ, որթ, խորթ, գարում, թուխս, սաթ, սա, նա, այս, նրա, յար, սայր, սագ, սույն, թաս, թագ, խույս, խանութ, խյուս, նյութ, թանգ, թան, գութան, ասույթ։


18.12.2018


Բաց թողած տեղերում լրացրու Է կամ Ե.
ա/ այժմեական, ամենաեական, աներկյուղ, առերևույթ, առէջ, բազկերակ, գետեզր, գոմեշ, դողերոցք, ելևէջ, եղերերգ, երբևէ, էլեկտրաեռակցել, եմ, ինչևիցե, մանրէ, հնէաբան, մանրէաբան, չեն, չէիր, որևէ, չէինք, ստորերկրյա, ևեթ, ափսե, տնետուն, առօրեական:
բ/ աներևույթ, էական, էլեկտրաէներգիա, Էջմիածին, ենք, ինչևէ, լայնեզր, խուռներամ, ծովեզր, կիսաեփ, հրեշ, մանրէասպան, մեջք, միջօրէ, նորեկ, նրբերանգ, ողբերգակ, որևիցե, չէի, պատնեշ, ջէկ, վերելակ, տիեզերք, ցայգերգ, նախօրե, էինք, երբեք, բացեիբաց:

գ/ աներևակայելի, անաական, աշտե (նիզակ), առերես, առօրեական, բազմերանգ, գրեթե, երբևիցե, երբևէ, որևիցե, որևէ, ինչևիցե, ինչևէ, երփներանգ, էակ, լայնէկրան, նրբերշիկ, չէր, վայրէջք, Վարդգես, վերելք, վերերկրյա, ցերեկ, այժմեական, արծաթէ, դողերոցք, թանկարժեք, իհարկե, հայելի:

12.12.2018
Ընդգծել բառերը, որոնց մեջ չկա
ուկ վերջածանցը (ընդամենը վեց բառ)
մտրուկ, անմոռուկ, օձաձուկ, խղճուկ, ավելուկ, արջամուկ, կտրուկ, խենթուկ, շիկամուկ, մժղուկ, հայդուկ
-ում վերջածանցը
ոռոգում, շշադդում, տրտում, երդում, շարժում, կերուխում, ծագում, կիսահում, հակում, բազում
 — ուտ վերջածանցը
տարեմուտ, եղևնուտ, ավազուտ, մանրակուտ, ծանծաղուտ, թավուտ, եկամուտ, կաղնուտ, լուսամուտ, ճահճուտ
-ք վերջածանցը
աղոթք, վազք, հավաք, շնորհք, լիաթոք, սրտաճաք, օրենք, ցամաք, հրաշք, պարտք, թուրք
-արան վերջածանցը
նվագարան, վառարան, բազմաշարան, տնկարան, ցատկապարան, բուժարան, անվարան, ելարան, գրադարան, ձուլարան
 -անի վերջածանցը
ավագանի, եռաժանի, անվանի, առածանի, ընտանի, նազանի, ամպհովանի, գեղանի, պատանի, ընտրանի, ծիրանի
-անք վերջածանցը
հարգանք, նազանք, ձիթհանք, մեծաջանք, հալածանք, խաբկանք, անկյանք, օրհնանք, վարուցանք, հրամանք, քնքշանք
-ատ վերջածանցը
բացատ, անապատ, գունատ, գթառատ, կրճատ, քնատ,  պողպատ, քննադատ, պոչատ, կիսատ


11.12.2018
Բաց թողած տեղերում լրացնել Օ կամ Ո.
ա/ ականջօղ, ամենօրյա, այդօրինակ, այսօր, անդորրություն, անոթ, անողնաշար, անողոք, անորակ, անօգտակար, ապօրինի, բարձրորակ, բարօրություն, գիշերուզօր, դեղնազօծ երկարօրյա, եղբորորդի, հնօրյա, քնքշորեն, օթոց, օրըստօրե, օրոցք:
բ/ ամանոր, ամենաորակյալ, անօդ, անորսալի, անոթևան, առօրեական, արագոտն, արծաթազօծ, արջաորս, բնօրրան, գանգոսկր, գիշերօթիկ, երկվորյակ, ընդօրինակել, թիկնօթոց, թռչնորս, լացուկոծ, յուրօրինակ, վատորակ:
գ/ անօրինակ, արևազօծ, բարորակ, եռօրյա, հնաոճ, հնգօրյակ, հոտնկայս, հրանոթ, ճռվողյուն, մեղմօրեն, մեղմորոր, միջօրե, նմանօրինակ, նորաոճ, շորորալ, ողորկ, ոսկեզօծ, ով, որբանոց, չօգնել, պնդօղակ, սևորակ:
դ/ ամանորյա, անօգուտ, խաղաղօվկիանոսյան, կեսօր, հակաօդային, հատորյակ, հօգուտ, հողմակոծ, հօդս ցնդել, նախօրոք, ոսկեօղ, ոտանավոր, չարորակ, չօգտվել, պարզորոշ, վաղորդայն, ով, քեռորդի, օդապարիկ, օթյակ:
ե/ անօրեն, առօրյա, բացօթյա, զօրուգիշեր, կիրակնօրյա, կրկնօրինակ, հանապազօրյա, հանրօգուտ, հոգս, միջօրեական, հանապազորդ,  միօրինակ, նախօրե, չօգտագործել, ջրօրհնեք, սառնորակ, վառոդ, տարորոշել, տնօրեն, փղոսկր, օդանավ, օրրան:

զ/ արփիազօծ, հակաօրինական, հայորդի, նորօրյա, նրբորեն, շաբաթօրյակ, ովքեր, չոգևորել, վաղօրդայն, վաղօրոք, տոթ, տարօրինակ, տափօղակ, ցածրորակ, փող, փորձանոթ, փոխօգնություն, օթևան, օվկիանոս, օրեցօր, օրորոց:05.12.2018
 1. Անհրաժեշտ տեղերում լրացնել Ը.
ա/ ակընբախ, ամենաընդունակ, այլընտրանք,առընթեր, գահընկեց, գիրկընդխառն, գործընկեր, գույնզգույն, երկընչել, զուգընթաց, թըրըխկ, լուսընկա, հյուրընկալ, ձեռնտու, մակընթաց:
բ/ ակընդետ, ամենաընդունելի, անընդմեջ, գործընթաց, դասընկեր, դյուրըմբռնելի, երկընտրանք, թըխկ, խոչընդոտ, կորընթարդ, համընթաց, հատընտիր, մերթընդմերթ, չնկճվել, չրխկոց, վերընձյուղվել:
գ/ ակնթարթ, ամենաընտիր, անըմբռնելի, անընդունակ, դասընթաց, ինքնըստինքյան, համընկնել, ձկնկիթ, մեջընդմեջ, մթնկա, մթնշաղ, նախընտրել, որոտընդոստ, չըրըխկ, չմբռնել, սրընթաց, օրըստօրե:
դ/ անակնկալ, անընդունելի, արագընթաց, անընտել, առնչվել, դյուրընթեռնելի, խաղընկեր, խոյընթաց, հետզհետե, մակընթացություն, շրխկալ, չընդդիմանալ, չընկնել, վերընթաց, քարընկեց, օրընդմեջ:
Հ-ի ուղղագրությունը
 1. Անհրաժեշտ տեղերում լրացնել Հ.
ա/ ընդհանուր, հովար (գլխարկի այն հատվածը, որը պաշտպանում է արևից), հովանոց, հայթհայթել, հայհոյել, Հովհաննես, հեղեղատ, հեղեղուկ, խորին, խորել, օրհներգ, հերթապահ, դազգա, ընդհակառակը, ընդհատել, աշխարհազոր, համաշխարհային, ընդհուպ, ընդառաջ, շնորհազուրկ, արհամարել:
բ/ ապաշխարհել, խորհուրդ, ընդամենը, խորհրդակցել, աշխարհասփյուռ, ճանապարհային, շնորհալի, նիրհել, ճանապարհորդ, անշնորք, տարաշխարհիկ, չնաշխարհիկ, չմշկասահք, աշխարհացունց, խորհրդածություն, մահճակալ, ընդարձակ, հոտոտել, ամպհովանի,պահածո,  ողջախոհ։
գ/ օրհնանք, արհավիրք, խոնարհվել, հեղեղել, անպատեհ,  նիրհել, աշխարհակալ, հեկհեկալ, անհեթեթ, անարգանք, հոպոպ, ընդունակ, անհողդողդ, ապաշնորհ, ընդհարվել, ընթանալ, ընդհանրություն, աշխարհիկ, մենաշնորհ, մեծարգո:


21.11.2018
Տեքստից դուրս գրի’ր տրված կաղապարներին համապատասխան բառեր:
Подпись отсутствует
Հյուծախտավոր֊արմատ֊արմատ֊վերջածանց
Աշնանային֊արմատ֊վերջածանց
Վերարկու֊արմատ֊արմատ֊վերջածանց
Ափսոսանք֊արմատ֊վերջածանց
Ուրախություն֊արմատ֊վերջածանց
Սրտմաշուկ֊արմատ֊արմատ֊վերջածանց
Դրամապանակ֊արմատ֊արմատ
Ոտնամաան֊արմատ֊արմատ
Լայնափողք֊արմատ֊արմատ֊վերջնածանց
Դեռատի֊արմատ֊վերջածանց
Կցկտուր֊արմատ֊արմատ
Անդրավարտիք֊նախածանց֊հոդկապ֊արմատ
Գլխաշորով֊արմատ֊արմատ
Դողէրոցք֊արմատ֊արմատ֊ածանց
գաղտուկ֊արմատ֊ածանց
Սալարկին֊արմատ֊արմատՓակագծերում տրված բառերից ընտրի՛ր ճիշտը և տեղադրի՛ր նախադասության մեջ։
Подпись отсутствует
1)դողդոջուն
2)հրատարակչությունը
3)վերաբերում է
4)ցնծում
5)ցուցմներն էր

19.11.2018

Ուղղագրական բառարանի օգնությամբ կետերի փոխարեն լրացրեք ջ, ճ կամ չ
ա/  ալոճ, ակնակապիճ, աղջատել, աղջամուղջ, աճպարար, գեղճկական, անաչառ, անզիջում, անմիջապես, անջրդի (չջրած, չոր), անտերունչ (չքավոր), անրջել, աչալուրջ, աչքաբաց, աջակողմյան, աջափնյակ, աջլիկ, առաջարկություն, միջատ, միջոց, շուրջպար, վերջակետ, աղջիկ, ոչխար, ոջիլ, չղջիկ, փախչել, փարչ (կավե գավաթ), քրքիչ:
բ/  աչք, առաջին, առողջություն, առնչություն, բաղարջ (գաթա), բաճկոն, գաղթօջախ, գաղջ (խոնավ, բորբոսնած), գաճաճ (թզուկ, փոքր), գեղջուկ (գյուղացի), թռչուն, թռչել, թրջել, թրջոց, հորջորջել (անվանել, կոչել), մեջտեղ, միջակ, միջօրե, ողջույն, վերջին, մխրճվել, մռնչյուն, մրջյուն, շիչուկ, ողջագուրվել, անընդմեջ, պճնանք (զարդարանք), պչրանք(նազանք), քուրջ:
գ/ առաջնորդ, գոճի, դաջել, եղջերու, երկարաճիտ, զեղչել, զիջել, զղջալ, Էջմիածին, ընչացք (բեղ), ընչաքաղց (ագահ), թարթիչ, ի հեճուկս (հակառակ մեկի), իջնել, լայնալիճ, լաջվարդ (կապույտ), կտրիչ (կտրող գործիք),կտրիճ (քաջ), հառաչանք,  առնչվել, միջամտել, միջավայր, միջօրե, նախճիր (կոտորած), տարեվերջ, ուռճանալ, ուռչել, խոճկոր:
դ/ առջև, արջաորս,  ամբողջ, առաջնորդ, առէջ, բարեհաճ, դարչնագույն, խառնիչաղանջ (խայտաբղետ), խոճկոր, խրճիթ, ծխամորճ, կառչել, կարիճ, կճղակ, կճմթել, կնճիթ, կոչկել, կորչել, կռճիկ, հարճ, ճանճ, ճղճիմ, մահճակալ, մաճկալ, մարջան, մեջբերում, մեջք, մինջև, միջև, միջադեպ, նկարչական, շեղջ (կույտ), սոճի, Սոչի, վայրէջք, վերջաբան:
 Ուղղագրական բառարանի օգնությամբ կետերի փոխարեն լրացրեք Մ կամ Ն:

Ռմբակոծել, բմբուլ, անբախտ, ամբողջովին, անբասիր, ամբարտավան, ամբոխ, ամպագոռգոռ, ամբողջ, ամփոփել, ինքնամփոփ, համբույր, ճամփա, ըմպանակ, անբավ, ամբար, անբիծ, ըմբոստ, ըմբռնել, բանբեր, անբարբառ, ըմբոշխնել, Մանվել, Սամվել, անփույթ, անբարյացակամ, ճամփորդ, ամբերրի, ճամբար,  բանբասել, բանսարկու, ճամպրուկ, անպաճույճ, շամփուր, սիմֆոնիա, ամպրոպ, անպատճառ, բանվոր, ամպշող, անպայման, ամբարիշտ, ամբարտավան, թմբուկ:


15.11.2018
 1. Տրված համանուններով մեկական առանձին նախադասություն կազմեցեք:
  Հարկզատիկքանոնմարտ:
 2. Հարկ չեմ համարում այդ թեմայի մասին խոսել։
 3. Արտակը ապրում է 5֊րդ հարկում։
 4. Բնակիչները պարտավոր են վճրել հարկերը։
 5. Զատիկը կանգնել էր տերևի վրա։
 6. Զատկի տոնին ձուն կարմիր գույնով էր ներկված։
 7. Քանոնով չափեցի թե ինչքան է քառակուսու երկարության սանտիմետրը։
 8. Քանոնով նվագեցին ժողովրդակա  երաժտություն։
 9. Մարտ ամսին գարուն է։
 10. Մարտի ժամանակը զեհվեցին 100֊ավոր մարդիկ։
 11. 2.  3-ական ածանցավոր բառ կազմեցեք կան, լցկան,թղսկան,Թռչկան։—կոտ, քնկոտ, ալարկոտ, երազկոտ։—Կապանք, տականք, երազանք։անք, —վարձույթ, երեկուկթ, ավանդույթ։ ույթ, —բազմոց, ակնոց, դարփնոց ոց,- թփուտ, ավազուտ, տանձուտուտ   ածանցներով:
 12. Յուրաքանչյուրի դիմաց գրեցեք հնչյունափոխված բաղադրիչի անհնչյունափոխ ձևը:
  Ուղեծիր֊ուղի
 13. որդյակ֊որդի
 14.  հուսավառ֊հուսկ
 15.  բքախեղդ֊բուք
 16. սրընթաց֊սուր
 17. նրբերշիկ֊նուրբ
 18. լրատու֊լուր
 19. արնագույն֊արյուն
 20.  երկնային֊երկին
 21.  հուզառատ֊հուկզ
 22. մտամոլոր֊միտ

4. Նախադասություններն ամբողջացրեք:
ա) Ուրախությունը կրկնակի է դառնում, երբ շրջապատված էս սիրելի մարդկանցով։
բ)  Կարոտը գնում է, գնում այնտեղ, որտեղ անցակացրել եմ կյանքիս ամենալաց օրերը։
գ)  Ա՜խ որքան լավ կլիներ, եթե աշխարեւմ միշտ խաղաղություն լիներ։
դ)   Այդ օրը նա երկրորդ անգամ էր փորձում, որպեսզի կարողանար հաղթահարռլ այդ դժվարությունը։

12.11.2018
Բառաշարքում ընդգծել տեղանուններից առաջացած անձնանունները:Աստղիկ, Անահիտ, Տարոն, Արարատ, Մասիս, Արտավազդ, Տրդատ, Արաքս, Տիգրան, Հրազդան, Տիրան, Սիփան, Վարդան, Վարագ, Վարդուհի, Վան, Աշոտ, Կարին, Գուրգեն, Սևան, Վանիկ, Հրայր, Սասուն, Հարություն, Տաթևիկ, Դավիթ Անի, Նաիրի, Դերենիկ, Նաիրուհի, Եղիազար, Հայաստան, Ալավերդյան, Բասենցյան, Նարեկ, Հասմիկ,  Լոռեցյան, Վանեցյան, Գրիգոր,  Մասիսյանց, Սամվել, Ղափանցյան, Գևորգ, Շիրակյան, Կարինյան:
Ընտրել և դեմ դիմաց գրել օտարաբանությունների հայերեն համարժեք հայերեն համարժեքները:Սդելկա-գործարք 
դիրիժոր֊խմբավար 
 սիստեմ֊համակարգ
սպրոս֊պահանջարկ 
ստաբիլ֊կայուն
 ստավկա֊դրույք
սպիրալ֊պարուրյր
սուվերեն֊ինքնիշխան
 ստրախովկա֊ապահովագրություն
 վալյուտա֊արժույթ
 վետո֊արգելք
տաբլիցա֊աղյուսակ
տամոժնի֊մաքսակետ
տոտալ֊ընդանուր
 տրադիցիա֊ավանդույթ
Արժույթ, խմբավար, ինքնիշխան, պարույր, դրույք, ապահովագրություն, կայուն, ավանդույթ, խթան, պահանջարկ, համակարգ, մաքսակետ, ընդհանուր, արգելք, գործարք:
Ընտրել և դեմ դիմաց գրել օտարաբանությունների հայերեն համարժեք հայերեն համարժեքները: Տրադիցիոն֊ավանդական
ցեխ֊արտադրամաս
 ցիկլ֊պարբերաշրջան
ուտեչկա֊արտահոսք
 ֆակտոր֊գործոն
 ֆիկսել֊ամրակայել
ֆոնդ֊հիմնադրամ
, ֆունդամենտալ֊հիմնարար
ֆունկցիա֊գործառույթ
 օպերացիա֊գործողություն
օբյոմ֊ծավակ
օրիենտացիա֊կողմնորոշում
 սխեմա֊գծապատկեր
 մակետ֊մանրակերտ
Գործողություն, մանրակերտ, կողմնորոշում, ծավալ, գործառույթ, հիմնարար, հիմնադրամ, ամրակայել, արտադրամաս, գծապատկեր, արտահոսք, գործոն:22.10.2018
 1. Բառակապակցություններիիմաստն արտահայտիր մեկ բառով
Յոթ գլխով֊յոթգլխանի
 արի սրտով֊արիասիրտ
կյանքի հյութ֊կենսահյութ
սուր մտքով֊սրմատի
մոլոր մտքով֊մտամոլոր
սիրտը բեկված֊սրտաբեկ
տագնապից հալածված֊տագնապահալած
 կապույտ աչքով֊կապուտաչյա
սուր ընթացող֊սրընթաց
խելքը կորցրած֊խելակորույս
 աչքին հաճելի֊ակնահաճո
 մենակ ապրող֊մենակյաց
խիստ բարքով֊խստաբարո
 հոգ տանող֊հոգատար
միասին ձուլված֊միաձուլված
երկար ապրող֊երկարակյաց
 առաջին հերթին֊առաջնահերթ
 1. Յուրաքանչյուր արմատով կազմել երկուական բարդ բառ` դարձնելով այն առաջին և վերջին բաղադրիչ
Ծառ, գործ, մարդ, դաշտ, եղբայր, տուն, ոսկոր, սեղան, ջուր, հող, թուղթ:
 1. Գտնել հականիշ զույգերը (5զույգ)

ա) ծանրախոհ, փութաջան, ծիծաղ, ողբ, զառամյալ, ծնունդ, թեթևամիտ, ալարկոտ, երիտասարդ, մահ
բ)   կամովին, սանձարձակ, լայնախոհ, կայուն, ակամա, նեղմիտ, զուսպ, խախուտ, լի, փուչ
գ)   ինքնավստահ, կայտառ, անագի, անուշ, պարկեշտ, վարանոտ, տրտում, պոչավոր, դառնահամ, անամոթ:Բաց թողած տեղերում լրացրու Դ,Տ,Թ.
ա/ Ալվարդ, ականակիտ, ակնթարթ, աղոտ, աճուրդ, այգեկութ, այդ (դա), այտ (թուշ), արդյոք, արթուզարդ, արտահերթ, ար-առոց, ար-ասուք, բր-ոտ, բր-ել (հրել),  բրդել (հացը մանրացնել),  գաղթ,  գաղտնապահ,  հարթուկ, արդուկ,  աղոթք, գաղտնիք, գդալ (սպասք), գթալ (խղճալ), կարդալ, կարթ, կոկորդիլոս, կորնթարդ, հաղորդում, հայթայթել, հանդարտ, հաջորդել, հաշմանֆամ, փութկոտ, քաջորոի, օդանցք:
բ/ այդտեղ, այտոսկր, անդադար, անթացուպ, անհաղորդ, անձեռակերթ, բազմանդամ, Բաղդադ,բանտարկել, բաղդատել, բարդություն, բիրտ, գաղտնախորհուրդ, կրտսեր, խրճիթ, միլիարդ, գեղարդ, գիրթ (կտրուկ), գրտնակել, գունազարդ, դրդապատճառ, դիմահարդար, երթուղի, երդիկ, երթմնազանց, զարդասեղան, թպրտալ, թրթուր, շողոքորթ, շորթել, շվայտ:
գ/ Զվարթնոց, ընդարմանալ, ընդհանուր, ընթանալ, թախտ, թակարդ, թաղանթ, թաթերական, թղթակից, ժողովուրդ, լաջվարդ, լյարդ, որդի, սպրդել, սրընթաց, վաթսուն, օդևան, վաղորդյան, այդօրինակ, բերդաքաղաք, գաղթական, եղբորորդի, երիզորդ, ճկույթ, մթնոլորտ, շփոթվել, շքերթ, որդ (ճիճու), որթ (խաղողի թուփ), սփրթնել, վարդաստան, փտել (նեխել), փթթել (ծաղկել),  օդոց, օրիորդ, օդապարիկ:
դ/ արթնանալ, երդվյալ, լողորդ, լուրթ, խաթարել, խաղաթուղթ, խայթել, խայտալ, խայտաբղետ, խառնուրդ, խախուտ, խառնաշփոթ, խարտյաշ, խեղդամահ, խենթանալ, խլուրդ, խորանարդ, խրտնել, խրթվիլակ, ծաղկազարդ, կաթողիկոս, հարթավայր:
ե/ անութ, անօդևան, առաջնորդ, երթևեկություն, զարդանախշ, զարդուցիչ, զարտուղի, զինադաֆար, թփուտ, խեղդուկ, պայթյուն, պայտար, անդամալույծ, զվարդ, ընֆամենը, խորթուբորդ, խորդություն, խորհուրդ, հավկիթ, հարդարել, հարթություն, հերթագրում, ճտքավոր, մաթեմատիկա, մերթընդմերթ:
զ/ այտուցվել, սայթաքել, անգութ, անձրևորֆ, անօդ, անոթ (սրվակ), անջրդի, արդարացի, զարդատուփ, խորտկարան, խրճիթ, հարդաքանդակ, հեծանվորդ, հերթապահ, հնոթի, հորդահոս, անօդ, հրացայտ, հուռթի (բերրի), հօդս ցնդել, ձկնկիթ, ճամփորդ, ճառագայթ, ճարմանդ (կոճակ), մշտարթուն, մորթել, ներգաղթ, որսորդ, չվերթ, նյարդ:

է/ արթուն, արձակուրդ, արտագաղթ, մարթախույս, միջնորդ, չորրորդ, պարապուրդ, պոռթկալ, պարթև, պորտաբույծ, ջարդուխուրդ, սաղավարտ, սաղարթ, սարահարթ, սեթևեթել, վաղորդայն, վառոդ, անդրադառնալ, անհեթեթ, զարդ, ճմռթել, մորթի, վիթխարի, վտարանդի, վրդովել, փարթամ, գաղտնի, երդվել, զարթոնք, կաթսա, կենդանի, մարդկային, շանթարգել, որթատունկ, վարդապետ, փթախտ, քրտնաջան:

17.10.2018
1.Տրված բարդ բառերի առաջին արմատները փոխելով ստացիր նոր բարդ բառեր:
Ագեվազ-արագավազ
կակղամորթ֊սևամորթ
 ոսկեպատ֊արծաթապատ
 հողածին֊նորածին
 փառամոլ֊խաղամոլ
 կենսագիր֊սեպագիր
զբոսանավ֊սուզանավ
 ծովագնաց֊լեռնագնաց
2. Տրված բարդ բառերի վերջին արմատները փոխելով ստացիր նոր բառեր:
Հեռախոս֊հեռանկար
 հանրածանոթ֊հանրաճանաչ
ձյունածածկ֊ձյունապատ
երկրագունդ֊երկրաբան
մտահոգ֊մտամոլոր
ծովակալ֊ծովափ
բարենպաստ֊բարեխիղճ
 դեղնակտուց֊դեղնազոծ
3. Գոյական կազմող հետևյալ ածանցներով կազմել 3-ական բառ:
Սահնակ,տատրալ,-ակ
Զսպանակ,խոզանակ,ճոճանակ-անակ
Խոհանոց,ծաղկանոց,գազանանոց-անոց
Աշխատանք,առաջադրան,պարտադրանք-անք
Թանգարան,կացարան,պահարամ-արան
Գործարք,ստուգարք,-արք
Գյուղացի,չինացի,մակեդոնացի-ացի
Թզենի,խնձորենի,տանձենի-ենի
Գնացք,սլացք,լվացք-ացք
Մայրիկ,շնիկ,փոքրիկ-իկ
Մտածմունք,հուզմունք,պարապմունք-մունք
Որսորդ,վարորդ,առաջնորդ-որդ
Թեվնոց,պարանոց,գոկնոց-ոց
Թաջիկստան,բուրաստան,այգեստան-ստան
Գործվածք,սանրվածք,դաջվածք-վածք
Թագուհի,տիրուհի,պարուհի-ուհի
Աչք,ոտք,ձեռք-ք
4.Յուրաքանչյուր բառաշարքում առանձնացնել 5-ական պարզ բառ:
Վարագույր, քույր, ոստյուն, ամառ, վանեցի, աշխարհ, որսորդ, րոպե, առաջ, քաջվարդ:
Եղբայր, վարք, շաբաթ, վստահ, գիշեր, ցերեկ, կեսօր, քաղցր, դաշնամուր, վաղորդայն:
Աշուն, եկեղեցի, ուսում, ուրբաթ, վայրի, ժամանակ, առողջ, Մարիամ, միակ, միրգ:
Վաղուց, թափոն, էտոց, նախորդ, երգեհոն, խաղող, թախիծ, անասուն, կապույտ, ճանապարհ:
5. Ո՞ր բառն է, որ հոմանիշ չէ թավ գրված բառին:
Ցոլալ, փայլել, շողալ, փողփողալ, պսպղալ:Աշխուժանալ, կազդուրվել, բուժվել,առողջանալ, ապաքինվել:Երկմտել, երկբայել, շորորալ, կասկածել, տարակուսել:
Հորինված, հնարովի, երևակայական, հավակնոտ, մտացածին:Պարգևել, նվիրել, շնորհել, ոգեկոչել, ընծայել:Աղաչել, թախանձել, աղերսել, հորդորել, պաղատել:Մեկեն, կրկին, նորից, դարձյալ, վերստին:Միայն, զուտ, սոսկ, լոկ, գեթ:15.10.2018
թարգմանություն գրաբարից:
 1. Ձմեռն էանց, անձրեւք անցին եւ գնացեալ մեկնեցան: Ծաղիկք երեւեցան յերկրի մերում, ժամանակ եհաս հատանելոյ, ձայն տատրակի լսելի եղեւ յերկրի մերում: Թզենի արձակեաց զբողբոջ իւր, որթք մեր ծաղկեալք ետուն զհոտս իւրեանց: Արի եկ, մերձաւոր իմ, գեղեցիկ իմ, աղաւնի իմ, եւ եկ դու: Երեւեցո ինձ զերեսս քո եւ լսելի արա ինձ զբարբառ. զի բարբառ քո քաղցր է, եւ տեսիլ քո գեղեցիկ: 
 2. Ձմեռն անցավ անձրևներն անցան գնացին հեռացան։ Ծաղիլները երևացին մեր երկրում եկավ էտելու ճամանակը։ Լսվեց մեր երկրում տատրակի ձայնը։ Թզենին արձակեց իր բողբոջները, ծաղիկնռրի տունկերը արձակեցին իրենց բույրերը։ Արի եկ իմ մերձավոր, իմ գեղեցիկ, իմ աղավնի, արի եև դու։ Ցույց տուր ինձ քո տեսքը և լսելի դարձրու ինձ քո խոսքը, որովհետև քո խոսքը քաղցր է և քո տեսքը գեղեցիկ։
 3. Իմաստասէր ոմն աղքատ ունէր ծոյլ որդիս եւ ի ժամ մահուն կոչեաց զորդիսն եւ ասէ.— Ո՛վ որդեակք, բազում գանձ կայ պահեալ ի հարցն իմոց յայգին մեր, իսկ զտեղին ոչ ցուցանեմ ձեզ, այլ որ աշխատի ևւ խորագոյն փորէ, նա գտանէ զգանձն:Եւ յետ մահուն հօրն, սկսան որդիքն ջանալ մեծաւ աշխատութեամբ եւ խորագոյն վարէին, եւ ամէն մէկ իւրն ջանայր, զի ինքն գտցէ զգանձն:Եւ սկսաւ այգին աճիլ եւ զօրանալ եւ ետ բազում պտուղ եւ ելից զնոսա գանձիւ:
 4. Մի աղքատ իմասոտւն ուներ ծույլ որդիներ։ Մահվան ժամին կանչում է որդիներին ու ասում. ֊Մեր այգում բազում գանձեր կան պահված։
 5. ֊Ով որ աշխատի և խորը փորի նա կգտնի ու կվերցնի գանձը։ Հոր մահից հետո որդիները ամեն մեկը սկսկում են ջանասիրությամբ փորելև ամեն մեկը ձգտում էր, որ ինքը գտներ գանձը։ Եվ այգին սկսեց զորանալ և տվեց բազում պտուղներ և այն լցվեց գանձերով։

10.10.2018

Բաց թողած տեղերում լրացրու գ, կ, ք.
1.ամոքիչ, այգեկութ, անարգանք, անդրավարտիկ, անկարգ, անհագուրդ, ապաքինվել, առաձգական, առինքնել, թափթփուկ, հոգեհմա, քաշքշուք :
2.անօգուտ, արգելք, արմունկ, արտասուք, արքայական, բարեհոգի, բարեկարգ, բերքատու, գոգավոր, բարեհոգի, երգահան, ծեգ, թագուհի, կարգուկանոն, հեղգ (ծույլ,ալարկոտ):
3.անհոգի, բարք, բարվոգել, բացականչություն, բերանքսիվայր, գլխահակ, գոգնոց, զուգերգ, կարգապահ, հագնել, հեքիաթ, քսուկ :
4.անհարգի, արևելք, Գրիքոր, դասալիք, դասակարգ, դեգերել, դիրք, դիցուկ, դրասանգ, եզերք, եղերերգ, երաշխիք, երկմել, երկրպագել, զիգզագ, զկեռ (հատապտուղ), հոգեբան:
 1. աքացան, երգել, երկարաձիգ, զուգորդել, ընդերք, թագակիր, թաղիք, թանգարան, թանկարժեք, թարգմանիչ, թնջուկ, իգական, ժանիք, լեգեոն, լկտի, ծագել:
6.անհոգ, ծեծկռտուք, ծունկ, կարգ, կառք, կարագ, կմախք, հագուկապ, հանրօգուտ,հասարակարգ, հավաքել, հեգ (խեղճ), հեռաձիգ, հերյուրանք, տրտմաշուգ:
7.գինարբուք (խրախճանք), գինարբուկ (ծաղիկ), կարգավիճակ, հավաքույթ, հոգեհանգիստ, հոգեվարք, հոգատար, հոգնակի, հոգատանջ, հոգոց, հոնք, հրմշտուք, հոգոց, ոգելից, փնտրտուկ :
8.ձա.ար, ձայնա.ցել, ձ.ան, ձ.տում, ձի., ճան.ել, ճա.ել, ճանկռտու., ճ.նել, ճ.նակյաց, ճ.նաժամ, ճ.ուն, ճտ.ավոր, մածու., մակույ., մանրու., մար.արիտ :
 1. հո.ալ, հրաձի., ճ.նավոր, ճ.վել, ճրա.ակալ, մար.արտաշող, հո.եվիճակ, մր.ատու, շո.ենավ, ո.եկոչել, Սար.իս, վարա.ազերծել, ս.ավոր, քաշկռտու.:
10.մար.արտափայլ, մա.րասեր, մեծահո.ի, մեղ. (հանցանք), մեղ. (թուլամորթ), սու., մի.ամած, մո.ական, մտահո.ություն, մտմտու., մր.ահյութ, շո.ել, նախ.ան, նախ.ին, նորո.ել, շա.անակագույն:
11.մի.ապատ, մր.աշատ, շ.երթ, ո.ելից, սրտխառնու., վարա.իչ, տ.նաջան, տն.արան, փա.ցնել, փափա.ել, փսփսու., օրակար., շուտասելու.:
12.շո.եխաշել, ո.ևորություն, չօ.նել, պատարա., պատշ.ամբ, պատրույ., պար.ևատրել, պա.սիմատ,սեր.ևիլ, վար. (պահվածք), վար. (հեղինակություն), վար. (ձիու համաչափ քայլք):
13.չմուշ., չո.ել, սար.ավորում, վարա.ույր, նորո.ել, վեր., տա.նապալի, տա.դեղ, տ.արամիտ, ուրա., փեղ., օրհներ.:

Որպես կամիք թէ արասցեն ձեզ մարդիկայնպէս արասջիք եւ դուք նոցա:  
                                                                                                                              (Ղուկաս Զ, 31)կամիք              — կամենում եք
արասցեն         — անեն, կանեն, պիտի անեն, անելու են
արասջիք         — արեք, անեք, կանեք, պիտի անեք, անելու եք
ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐ
Նոցա բառն աշխարհաբա՛ր դարձրու:
Նախադասությունն աշխարհաբա՛ր դարձրու և համեմատի՛ր այս նախադասության հետ.
Ինչպես որ վարվեք մարդկանց հետայդպես էլ ձեզ հետ կվարվեն։
ԺԲ)  Մարդ բարիի բարի գանձուց սրտի իւրոյ հանէ զբարիսեւ մարդչարի չար  գանձուց սրտի իւրոյ հանէ զ չարիս:      
 Բարի մարդը, իր սրտի բարի գանձերից է հանում բարին և չար մարդը իր սրտի չար գանձերից է հանում չարը։                                                                                                                    (Մատթէոս  ԺԲ,   35)ի բարի գանձուց սրտի իւրոյ         — իր սրտի բարի գանձերից
զբարիս                                              —  բարիքը, բարի բաները
ՀԱՐՑ ԵՎ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐ
Տրված բառերն ու բառակապակցություններն աշխարհաբա՛ր դարձրու.
հանէզչարիսմարդ բարիմարդ չարի չար գանձից սրտի իւրոյ։

Նախադասությունն աշխարհաբա՛ր դարձրու։ (Գրաբար տեքստի եւ-ն աշխարհաբար նախադասության մեջ ի՞նչ բառով արտահայտեցիր։) Կարելի՞ է այս ասույթից այսպիսի հետևություն անել.
Մարդուն ըստ իր արարքի են ճանաչում։
ԺԳ)   Ոչ ինչ արտաքուստ ի մարդ մտեալ` եթէ կարիցէ պղծել զնաայլ որելանէ ի նմանէայն էոր պղծէ զմարդն։    
  Չկա մի բան, որ դրսից մարդու մեջ մտնելով կարող է պղծել նրան, այն ինչ֊որ դուրս է գալիս նրա միջից պղծում է մարդուն։                                                                                                                            (Մարկոս Է,արտաքուստ   — դրսից
ոչ ինչ               — չկա ինչ-որ բան, չկա մի բան
ի մարդ            — մարդու մեջ
մտեալ             — մտած, մտել (է), մտնելով
կարիցէ           — կարողանա, կկարողանա, պիտի կարողանա
ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐ
Տրված բառերն աշխարհաբա՛ր դարձրու.
զմարդն, , զնաի նմանէ։Նախադասությունն աշխարհաբա՛ր դարձրու։
 ԺԴ)  Եթէ ունիցիք հաւատս քան զհատն մանանխոյասասջիք լերինսայսմիկփոխեաց աստի անդրեւ փոխեսցիեւ ոչ ինչ անհնարին լինիցիձեզ։
Եէե ունենաք հավատք մանանեխի հատիկի չափ ասեք այս լեռանը տեղափոխվիր այստեղից այնտեղ և կտեղափոխվի և ոչինչ ձեզ համար անհնարին չի լինի։
                                                                                                                    (Մատթէոս    ԺԷ, 19)
ունիցիք                                — ունենաք, կունենաք, պիտի ունենաք
քան  զհատն մանանխոյ   — մանանեխի հատիկի չափ
ասասջիք                             —  ասեք, կասեք, պիտի ասեք, ասելու եք
լերինս այսմիկ                    —  այս լեռանը
փոխեաց                             — փոխվիր, տեղափոխվիր
աստի                                   — այստեղից
անդր                                    — այնտեղ
փոխեսցի                             —  տեղափոխվի, կտեղափոխվի, պիտի   տեղափոխվի,
տեղափոխվելու է
լինիցի                                  —  լինի, կլինի, պիտի լինի

ՀԱՐՑ ԵՎ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔ
Նախադասությունն աշխարհաբա՛ր դարձրու:
Հայտնի ո՞ր ասույթի հետ կհամեմատես։

ԺԵ Ամենայն որ բարձրացուցանէ զանձն, խոնարհեսցի.  եւ որխոնարհեցուցանէ զանձնբարձրասցի։  
Յուրաքանչյուրը, ով բարձրացնում է իր անձը կխոնարհվի, իսկ ով խոնարհում է իր անձը կբարձրացնի իրեն։
                                                                                                                         (Ղուկաս   ԺԴ,  11)
ամենայն                     — յուրաքանչյուրը, ամեն մեկը, նա ով
բարձրացուցանէ         — բարձրացնում է
խոնարհեսցի               — խոնարհվի, կխոնարհվի,  պիտի խոնարհվի, խոնարհվելու է
ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐ

Տրված բառերն աշխարհաբա՛ր դարձրու.
զանձնխոնարհեցուցանէբարձրացուցանէ:Նախադասությունն աշխարհաբա՛ր դարձրու։
Մեկ նախադասությամբ հետևությո՛ւն արա։


08.10.2018
Բաց թողած տեղերում լրացրու բ, պ, փ.
1.ալեծուփ, աղբակույտ, աղբյուր, ամբարիշտ, ամբարձիչ, ամենասուրբ, ամպհովանի, ամրակոփ, անխաբ, անխաբան, ապշել, ապստամբել, արբենալ, ափսե, ափսոսալ, բամփ, բամբասել, բամփել, բորբ
2.Գաբրիել, գամփռ, գինարբուք, գիպս, գոմաղբ, գռփել, գրաբար, դարփին, Աբխազիա, աղբանոց, Արփինե, դարպաս, դափնեպսակ, եղբայր, երբ, երբեմն, երբևիցե, երեսսրբիչ, երկնահուպ, երփներանգ, զամփիկ
3.ըմբշամարտ, ըմբոշխնել, ընդհուպ, թարփ, թափառաշրջիկ, թափք, թմբլիկ, թմբկաթաղանթ, թփրտալ, թրմփալ, թփթփացնել, թփուտ, ժայռակոփ, իբրև, լեփ-լեցուն, լիրբ, խաբեբա, խանկանք, խարխափել, խծբծանք, նրբանցք
4.նրբիրան, ողբերգություն, սրբապատկեր, աղբարկղ, դափնեվարդ, երբեմնի, երբևէ, խոպան, երփներանգ, թափթփել, խաբել, խոբ, ծոպավոր, Ծոպք, ծպտուն, կառափնարան, կոփ
5.կոփվել, Հակոբ, համբակ, Համբարձում, համբերություն, համբույր, հապճեպ, հարբեցող, հարբուխ, հափշտակել, հենացուպ, հպանցիկ, Հռիփսիմե, հուսախաբ, ձերբազատվել, ճամփորդ, ճեպընթաց, ճողոպրել
6.նրբաճաշակ, շերեփուկ, ողբանվագ, հապշտապ, ձերբակալել, ճամպրուկ, ճեպ-ճերմակ, նրբակազմ, նրբանկատ, շեփորահար, սիբեխ, ողբերգակ
7.աղբահավաք,  ոսկեծոփ,  ոսկեծուպ,  պատշգամբ,  որբանոց, սեբտեմբեր, սեփականություն, սեպ֊սև, նրբին, սթափվել, սրբազան, սրբագրել, սրբապատկեր, սրտատրոպ, սփրթնել, վիրաբ

8.աղբահավաք, դափ.-դեղին, դաբնի, թափանցիկ, ծպտուն, կապկափել, ներբան, հղձանալ, հպվել, նրբերշիկ, պապակ, Սերոբ, ուրբաթ, փափագ, փրփուր, քարակոփ:
05.10.2018
1. Կետերի փոխարեն գրի´րտրված բառերից մեկը:Որթերի մեջ անծանոթ մի աղջիկ տեսա: (որդ, որթ)
Որդերի պատճառով ձկնորսության չգնացի: (որդ. որթ)
Շատ հաջող ավարտ ունեցավ մեր ձեռնարկը: (հաջող, հաչող)
Հաչող շանը կծան չի լինում: (հաջող, հաչող)
Երեխայի կտրիչ ատամներն արդեն դուրս էին եկել: (կտրիչ, կտրիճ)
Իմ բոլոր կտրիճ ընկերները հավաքվել են այսօր: (կտրիչ, կտրիճ
2.Կետերի փոխարեն գրի´րտրված բառերից մեկը:
Նստելու համար մի հարթ տեղ եմ փնտրում: (հարդ, հարթ)
Քամին ամբողջ հարդը բարձրացրել ու պտտում էր օդում: (հարդ, հարթ)
Տարբեր ախտեր քայքայել էին մարմինը: (աղտ, ախտ)
Փոշիով ու աղտ էր ծածկված փողոցը: (աղտ, ախտ)
Մի ուղտ քարավանից առանձնացել էր: (ուղտ, ուխտ)
Քո արած ուխտը թանկ է բոլորիս համար: (ուղտ, ուխտ)
3.Նախադասությունների մեջ գտեք բառագործածության սխալները:
Այդ առավոտ սուրհանդակները ավետեցին վաղուց սպասված հաղթանակի լուրը:
Այդ երկուսը դեռ առավոտից էին վիճվում:
Նա քայլելուց ընկավ:
Քո համար նա պատրաստ է ամեն ինչի:
4.Ո՞ր բառը մյուսների հետ ընդհանուր արմատ չունի:
Սկեսրայր
Քաջայր
Քարայր
Ազնվայր
Այրուձի

5.Տրված բառերում գտնել հնչյունափոխված արմատները
:
Գետնաքարշ, գիտնական, հնձվոր, խուսափել, քննարկել, լսափող, նստարան, լրջախոհ,  ուղեկից, շրջադարձ, կավճոտ, սուզանավ, չվացուցակ, իշայծյամ, պտուտակ:

6. Շարքի բառերում ընդգծել նախածանցներն ու վերջածանցները:
Տհաճ, խանդոտ, մայիսյան, վարք, փորձանք, հաճելի, զսպանակ, բանվոր, պարագլուխ, մականուն, թվական, բուրավետ, մեղք, վայրենի, փոխարքա, հոգյակ, ծնունդ, հավելված, ներամփոփ, ելույթ, գերադաս:
Ընդգծված ածանցներով կազմել երկուական նոր ածանցավոր բառ:


02.10.2018
Նախադասությունների ճիշտ հաջորդականությունը գրիր ևտեքտը վերականգնի՛ր:
Քաղցած աղվեսը կախ ընկած ողկույզներով խաղողի վազ տեսավ: Նա ցանկացավ դունչը հասցնել խաղողին, բայց չկարողացավ: Հեռանալիս ինքն իրեն ասաց. «Ոչի՜նչ, դեռ խակ է»: Ուժ ու կարողություն չունենալու պատճառով հաջողության չեն հասնում, մեղքը գցում են պայմանների վրա:

Հականիշները (հակաոակիմաստ ունեցող բառերը) գտի՛ր ևզույգ—զույգ գրի’ր:
Միշտ անարատ, ոչնչացնել, արատավոր, բացահայտ, թույլ, վերջին, համաձայնել, հանգստանալ, գտնել,երբեք, հավաքել, աջ, արթուն, քնած, հրաժարվել,  առաջին, գաղտնի, ամուր, աշխատել,  կորցնել, ստեղծել, վատնել,  ձախ:


Նախադասությունների ճիշտհաջորդականությունը  գտի´ր ևտեքստը վերականգնի´ր:
Այնտեղ այս ահավոր ծույլը  փուշ, ճյուղ, կաթնախոտ ու տատասկ էր ուտում: Ձին գնաց ու պատմեց մարդուն: Ուղտը շատ ծույլ էր, մարդու մոտ աշխատել չէր ուզում ու աշխատանքից խուսափելու համար ապրում էր Ոռնացող անապատում: Հետո շունն ու եզը հերթով եկան: Ուղտը պատաս­խանեց.
-Ո՜ւզ, ո՜ւզ:
Ուղտը նրանց էլ միայն «ուզ» ասաց: Մի երկուշաբթի առավոտ ձին՝ թամբը մեջքին, սանձը բերանին, եկավ մոտն ու ասաց.
-Ո´ւղտ, ա´յ ուղտ, դո´ւրս արի ու մեզ նման աշխատի´ր:
Հենց այդ «ուզն» էլ նրան պատիժ դարձավ. դրանից մեջքին կուզ աճեց:
31.09.2018
 Կետերի փոխարեն գրիրամբողջ(ողջ) կամ բոլոր(ը)բառերը:

…. նախադասությունները ճիշտ են գրված:
…..գիրքը մի օրում կարդաց:
….. խնդիրները փորձի´ր լուծել:
… խնդրագիրքն արդեն վերջացրել է:
….. վազում էին ինչ-որ մեկի հետևից:
… ժողովուրդն է սպասում քեզ:
… մարդիկ ինչ-որ բանի են սպասում:
… հոտը շարժվեց ձայնի ուղղությամբ:
… գառներն ու ուլերը ցրվեցին:
… աշխարհը ոտքի տակ է տվել:
… երկրներում եղել Է:
… նույն բանն են պնդում:
….կրակի բաժին դարձավ:


31.09.2018  1. Ընդգծված բառերն ու բառակապակցությունները փոխարինի՛ր համապատասխան ածականներով:
Օրինակ՝ Երկրին մոտ տարածությունում տիեզերանավի հանդիպեցին: — Երկրամերձ տարածությունում տիեզերանավի հանդիպեցին:
Հայոց աշխարհում՝ Արարատի դաշտի հարավում, մի հրաշալի ու անձեռակերտ կոթող կա: Դա Արարատն է երկբասլաց, մեկուսի լեռնազանգված կոնանման զույգ գագաթներով: Մասիսն ու Սիսը հանգած հրաբուխներ են:Մասսի ժայռապատված գագաթը ծածկված է հավերժական ձյունով: Սսի գագաթի մասը նույնպես քարածածկված է: Լանջերը կտրտված են ճառագայթաձև ձորակներով ու հեղեղատներով: Լանջերին խոտառատ արոտներ ու թփուտներ կան. ներքևի գոտում՝ այլևայլ թռչուններ ու կենդանիներ: Հնում լեռը հռչակված էր որպես արքաների որսատեղի:
Մասիսը զերծ չի մնացել բնության աղետներից: Նրա հյուսիդարևելյան լանջի խորխորատը, հայտնի «Մասյաց վիհ» անունով, որ գագաթնամերձ մասում ավելի քան հազար մետր խորություն ունի, առաջացել է երկրաշարժից:


2.Ուղղեցեք սխալները;Փախչել, վերլուծում, կապվել, դուրս գնալ , երիցս, ներդնում, ներառնել, նորից կրկնել, թողնել, պայթեցնել, խոստովանել, վիճել, կարմրեցնել:
3.Հոմանիշները տրվածներից ընտրեցեք:ա)
Արշալույդին լսվում էր թռչունների անուշ գեղգեղանքը:
բ) Գյուղի վրա խաղաղ արևմուտ իջավ:
գ)Միջոօրեին քաղաքում անդորր էր տիրում:
դ) Գիշերն իր մութ թևերն տարածել:
ե) Հունձը մայրամուտինավարտեցին:
(միջօրե, արշալույս, արևամուտ, տարածել, գեղգեղանք, անդորր):
4. Վերականգնել հետևյալ բառերի առաջին բաղադրիչների անհնչյունափոխ ձևերը:Ռումբ֊Ռմբակոծել, Սուրճ֊սրճարան, կնունք֊կնքել, միտ֊մտամոլոր, վեր֊վիրաբույժ, զեն֊զինագործ, ումպ֊ըմպանակ, գիր֊գրադարան, ինչ֊ընչաքաղց, ծաղիկ֊ծաղկաբույլ, երկին֊երկնակամար, կապույտ֊կապտավուն, գինի֊գինեգործ, բույր֊բուրմունք, ալյուր֊ալրաղաց, թութ֊թթաստան, խունկ֊խնկածաղիկ, մրրիկ֊մրրկածուփ, կռիվ֊կռվազան, էջ֊իջնել, ինձ֊ընձուղտ, մամուռ֊մամռապատ:
29.09.2018
Որտեղ անհրաժեշտ է, գրիր կրկնակ տառ.
1)      տզզալ, կտտանք, ծաղկափ-իթ, լուսատտիկ
2)      ուղղամիտ, ծառու-ի, աբբահայր, ընդդիմանալ
3)      Հելլադա, Աքիլլես, Հոլանդիա, Վիեննա
4)      ֆիննական, խշշալ, հովվերգություն, բալլադ
5)      իննսունական, բուդդայական, բնօրրան, մրկահավ
6)      ճռճռալ, միատարր, վշտալլուկ, այբբենական
Ուղղիր տեքստում  ուղղագրական սխալները 
Անթափանց, սրթսրթացնող խոնավությամբ թաթախված էր օդը: Ցուրտ գիշերով Օխոտյան ափի ողջ երկայնքով մղվում էր երկու ըմբոստ տարերքի անհաշտ ըմբիշային պայքարը. Ցամաքը խոչընդոտում էր ծովի առաջընթացը, ծովը չէր դադարում անընդհատ ցամաքի վրա հարձակվելուց, մակընթացությունից:
Որ  բառերում անհրաժեշտ է,  գրիր  յ:
1. Իսրայել, Կարոյի, միություն, կրիա
2. հայելի, Ռաֆայել, գայիսոն, նյարդ
3. բամիա, վերարկուի, ծիածան, երգեի
4. միմյանց, օվկիանոս,  միլիարդ, ժանյակ
 Ո՞ր շարքի բոլոր բառերն են գրվում գծիկով:
ալ(կարմիր), բուք-բորան, դեփ-դեղին, կողք (կողքի)
վերև-ներքև, դեմ(դիմաց), դեսից-դենից, մանր-մունր
գիշեր-ցերեկ, ոչ(ոք), ստեպ(ստեպ), տուն-թանգարան
ժամ-պատարագ, գնացող-եկող, պատեհ-անպատեհ, առոք-փառոք
Որտեղ անհրաժեշտ է, գրիր մեծատառով:
1. Խրիմյան Հայրիկն ասաց, որ վաղը ևեթ կկարգադրի, որ Մասիսի հողից, Երասխի ջրից ու Հայաստանի ծաղիկներից մի քիչ վերցնեն և ուղարկեն Վենետիկ:
2. Հայաստանի գրեթե բոլոր քաղաքները` Վան, Բագավան, Կարին, Երվանդաշատ, Վաղարշապատ, Նախիջևան, Արտաշատ, բռնված էին պարսից զորքով
3. Վրաց Միհրդատ թագավորը Վարդանի համհարզին ընդունեց պալատի վեհաշուք դահլիճում թարգմանի ներկայությամբ:

Անառակ որդու վերադարձը
Մի մարդ երկու որդին ուներ: Մի օր որդիներից կրտսերը եկավ հոր մոտ ու ասաց, որ արդեն ինքը չափահաս է և ցանկանում է տեսնել աշխարհը, թող հայրը բաժանի իր ունեցվածքը և տա նրան: Սկզբում հայրը տխուր էր, չէր ցանկանում, որ իր տղան գնար: Բայց մի օր, կանչեց որդիներին ու իր ունեցվածքը բաժանեց տղաների միջև: Կրտսեր տղան վերցրեց ամեն ինչ և գնաց ուրիշ երկիր: Ծնողներից հեռու գտնվելով, նրանց տիրապետության տակ չլինելով, տղան անխնա ծախսում էր իր գումարը խնջույքներում: Արդեն մի դրամ էլ չուներ, ոչ էլ ինչ-որ արհեստ կամ մասնագիտություն: Տղան նման չէր առաջվա երիտասարդին: Նրա շորերը պատռված էին, կոշիկներն էլ մաշված: Սրա-նրա տանը բանվորություն էր անում, որ կարողանար գումար հավաքել մի կտոր հացի համար: Այդ ծանր վիճակը նրան ուշքի բերեց: Տղան սկսեց մտածել, որ նրա հայրը ամեն ինչ ունի, իսկ ինքը այստեղ սովամահ է լինում: Մտածեց ու որոշեց գնալ հոր մոտ: Հայրը հեռվից տեսավ որդուն: Վազելով եկավ դեպի նրան ու փաթաթվեց: Հոր աչքերից արցունքներ էին թափվում: Որդին աղաչեց և ասաց, որ արժանի չի նրա որդին լինելու: Բայց հայրը, չբարկացավ որդու վրա: Կանչեց ծառաներին և ասաց, որ մաքուր հագուստ ու մույկ բերեն: Ախորից ամենագեր եզին հանեն ու մորթեն: Ուրախություն էր տանը: Այդ պահին նաև վերադարձավ ավագ որդին: Այդ ուրախությունը տեսնելով, ծառայից հարցրեց, թե ինչ է պատահել: Իմանալով, որ իր կրտսեր եղբայրը վերադրաձել է չմտավ ուրախության սրահը: Հայրը տեսավ ավագ որդուն, մոտեցավ նրան: Տղան հորը ասաց, որ նրա միշտ կատարել է իր հրամանները: Բայց, նրա համար երբեք մի եզ մոթած չկա, իսկ իր եղբայրը ամբողջովին մատնել է նրա ունեցվածքը: Հայրը պատասխանեց, որ մի դժգոհի, դրամը ձեռքի կեղտ է, կլվացվի կանցնի: Ուրախ լինենք, որ եղբայրդ տուն է վերադարձել: 

Մեդեա

Հին Հունաստանոմ ճանաչված հերոս էր Յասոնը։ Նա իր  <<Արգո>> նավով հասավ Կողքիս և բերեց ոսկե գեղմը, որին չէր տիրանա, եթե չօգներ կախարդուհի Մեդեան։  Գեղեցկուհին Յասոնին տեսնելով սիրահարվեց նրան։ 
   Յասոնը և Մեդեան ամուսնացան և բնակություն հաստատեցին Կորնթոս քաղաքում։ Նրանք երկու գեղեցիկ զավակ ունեցան։
   Անցավ ժամանակ։ Յասոնը, ով ամուսնացել էր Մեդեայի հետ երախտագիտությունից դրթված, մի օր տեսավ Կրնթոսի արքայի գեղանի դստերը՝ Գլավքեին։ Առաջին անգամ Յասոնի սիրտը նվազեց սիրուց, առաջին անգամ կինը հերոսի աչքին երևաց Ատվածուհի։
   Յասոնը մոռացավ ամեն ինչ, նույնիսկ իր կնոջը, զավակներին և իր տված երդումները։ Նա
ժամանաակին Կողքիսոմ Մեդեային երդվել էր միշտ սիրել և հավատարիմ մնալ։ Նշանավոր հերոսը, սիրուց կուրացած գնաց Կրնթոսի արքայի մոտ։ Նա խնդրեց, որ իրեն կնության տան գեղանի Գլավքեին։
 Արքան հարցրեց․
— Չէ՞ որ դու կին ունես՝ Մեդեան։
Նա դողալով պատասխանեց․
-Ես կբաժանվեմ իրենից։
   Մեդեան իմացավ Յասոնի սիրո մասին։ Նա առաջվա նման խենթանում էր իր ամուսնու համար։ Խոր վշտից անզգայություն իջավ Մեդեայի վրա։ Ոչ՛ ուտում էր, ո ՛չ խմում, ո՛չ էլ լսում սփոփիչ խոսքեր։ Սակայն Մեդեան որոշեց վրեժ լուծել անարգողներից։
   Մինչ Մեդեան այսպիսի տվայտանքների մեջ էր, գալիս է Կրեոնը և հրամայում, որ կախարդ կինը անհապաղ հեռանա իր քաղաքից այլապես կսպանի իր զավակներին։ Նա լավ էր հասկանում, որ Մեդեան կկործանի, թե՛ իրեն, թե՛ իր սիրեցյալ դստերը։
   Մեդեան ձևացնում էր թե հնազանդ է իր արքային և կհեռանա հաջորդ առավոտյան։
 -Ես ուզում եմ բարեկամանալ Գլավքեի հետ հեռանալուց առաջ, նրա համար մի նվեր եմ պատրաստել։ Նա ամուսնուն ցույց է տալիս մի չնաշխարհիկ զգեստ և ոսկե թագ։ Կանչում է ծառաներին և նվերը ուղարկում Գլավքեին, զգեստ տեսնելուն պես սքանչացած աղջիկը անմիջապես որոշում է փորձել այն։ Բայց Մեդեան թույն էր քսել հագուստին և թագի պսակին։ Հենց հագնում է թույնը թափանցում է մարմնի մեջ, և Գլավքեն մահանում է։ Նրան օգնության է շտապում հայրը, գրկում է սիրասուն դստերը և զգեստը կպչում է նաև նրան, շտապում է պոկել զգեստը իր մարմնից, բայց դսեր կողքին մահանում է նաև հայրը։
Բայց դեռ բավարարված չէր մեդեայի վրեժխնդրությունը։ Յասոնը լսում է իր զավակների ճիչերը, այդ Մեդեան էր, որ սրախողխող էր անում իր երկու մանկիկներին։
   Ծեծում է դուռը Յասոնը, խնդրում է սպառնում Մեդեային։ Ամեն ինչ անօգուտ էր։
Հանկարծ օդում հայտնվում է վիշապներ լծած մի կառք, որի մեջ Մեդեան էր, իսկ նրա ոտքերի մոտ զավակների մարմիններն էին:Մեծ հավատքի նախերգանքը

Հայոց թագավոր Աբգարը, ուղարկել էր Հռոմ Անանին և իր երկու իշխաններին ,պետական գործերով, իսկ հետո նրանք գնացին Երուսաղեմ Քրիստոսին տեսնելու նպատակով:Տեսնելով Քրիստոսին, նրանք վերադարձան, որպեսզի պատմեն նրա մասին.
-Թագավոր, Քրիստոսը կատարում է հրաշքներ, անգամ մահացածներին է կյանք տալիս:Նա աստված է:
Հարևանները չէին հավատում նրան, չարաչար հալածում էին: Աբգարը դա լսելով ասում է.
-Նա կամ Աստված է կամ Աստծո որդի, սովորական մարդը չի կարող այդպիսի բաներ անել, ով չընդունի Քրիստոսին նրան մահ կսպառնա:Հրամայեց կանչեն Դպիրին, որպեսզի նամակ գրեն: Դպիրը մոտեցավ գրիչի և թղթի հետ.
-Գրիր 《Հիսուս ես Աբգարս ողջունում եմ քեզ, լսել եմ, որ կույրերին տեսնել ես տալիս, հաշմանդամներին քայլել ես տալիս, երկարատև հիվանդություններ ունեցող մարդկանց բուժում ես և կենդանացնում ես անմեղներին:Խնդրում եմ արի և բուժիր ինձ, իմ հարևանները բողոքում են և ասում են, որ կչարչարեն քեզ》
Նամակը տանողները տեսան Քրիստոսին Երուսաղեմում, նա չեկավ, բայց նամակ գրեց Աբգարին, 《Ով ինձ տեսնում է, չի հավատում իսկ ով չի տեսնում հավատում է:Այդպես է գրված իմ մասին, ես իմ աշակերտներից մեկին կուղարկեմ, որպեսզի բուժի քեզ》:
Թադեոսը, որը Քրիստոսի աշակերտներից էր , եկել էր  բժշկելու և քարոզելու:
-Սա Հիսուսի առաքյալն է ներս թողեք:
-Դու Հիսուսի աշակերտն ես, որին Քրիստոսն է ուղարկել է:
Թադեոսը պատասխանում է.
-Եթե դու հավատաս Հիսուս Քրիստոսին, կկատարվեն քո բոլոր ուզածները:
-Ես հավատացի նրան և նրա զորությանը: Ուստի զորքերիս ուղարկեցի որպեսզի, կոտորեն նրա աջակիցներին:
Թադեոսը ամբողջ քաղաքով քարոզում էր քրիստոնեությունը:Բոլորը նրան հավատացին, մկրտվեցին և բուժվեցին՝ ամենաառաջինը Աբգարը:Ոչ ոք իր կամքին հակառակ չէր դառնում քրիստոնյա, բայց հավատացյալների թիվը ամեն օր ավելանում էր: Երբ Աբգարը մահացավ, նրա երկիրը բաժանվեց երկու մասի, երկուսն էլ կառավարում էին նրա որդիները և նրանցից ոչ մեկ քրիստոնեությանը համաձայնություն չտվեցին:Նրանք նույնիսկ սպանում էին առաքյալներին:

Փոխադրություն
1816թ. դեկտեմբերի 1-ին մի նավակ լողում էր դեպի ծովախորշ, որը գտնվում էր Վենետիկի հարավային կողմում: Նա կղզու վրա տեսավ մի շինություն, և նրան թվաց, որ դա մի ազնվականի պալատ է: Նա կանգնեցրեց նավակը և իջավ։ Տղան հիանում էր այն տեսարանով, որը իր առջև էր բացվել: Նա կշարունակեր վայելել, եթե մի  կոշտ, հաստ և կոպիտ ձայն չխանգարեր նրան.
-Ին՞չ կուզես, որդյակ:
Ջորջ Գորդոն Բայրոնը ասաց, որ կցանկանար ծանոթանալ միաբանությանը: Երիտասարդը հայոց լեզվին ծանոթանալուց անմիջապես հետո վանականին խնդրեց, որ իրեն սովորեցնի հայերենի տառերը: Եվ ահա Հարություն Ավգեյանը դարձավ նրա հայոց լեզվի ասուցիչը, և նրանք հենց առաջին հանդիպումից սիրեցին իրար: Երբ ուսուցիչը Ջորջին տեսնում էր նավակով գալուց ասում էր.
-Խենթս նորեն եկավ։
Ջորջը գիտեր հայերեն տառերը և հայերենի մասին ամեն ինչ ընդհանմենը 50 պարապմունքից հետո։ Ջորջը սկսեց ստեղծել գրքեր և հայոց լեզի բառարաններ: 1819թ. կղզում հուզիչ արարողություն էր, Ջորջը գնում էր Հունաստան, քանի որ Հունաստանում կռիվ էր: Ջորջը գնալուց առաջ գրպանից իր նկարը հանեց, հետևում գրեց, «Լորդ Բայրոն» և տվեց նրա ուսուցչին: Մինչև այսօր էլ Մխիթարյան միաբանությունում մի սենյակ կա, որտեղ պահվում է նկարը, և որտեղ Ջորջը սովորում էր հայոց լեզուն:
Փոխադրություն
Դարեր առաջ մի տափաստանում ապրում էին ուժեղ ու համարձակ մարդիկ: Անտառները երեք կողմից շրջապատել էին նրանց բնակավայրը, իսկ չորրորդ կողմում տափաստան էր:
  Երևան եկան ուրիշ ցեղեր և գրավելով տափաստանը, քշեցին բնիկներին անտառի խորքերը, որտեղ նեխած ճահիճներ էին: Ծառերի ճյուղերն այնպես էին միմյանց հյուսվել, որ նույնիսկ առաջ գնալու արահետ չկար: Զանզան հիվանդություններից մեռնում էին  մարդիկ: Նրանք անգործությունից արյուն-արցունք է էին թափում՝ գիշեր-ցերեկ մտածելով այդ վիճակից դուրս գալու մասին:
   Հասավ այն պահը, երբ այլ ելք չգտնելով նրանք նախընտրեցին գնալ թշնամու ոտքը, ստրուկ դառնալ, միայն թե ազատվեն լպրծուն ճահիճներից: Բայց այստեղ առաջ եկավ Դանկոն՝ գեղեցիկ ու համարձակ մի երիտասարդ, և ասաց.
  —  Վե՛ր կացեք, գնանք անտառ, ճանապարհ գտնենք, որ ազատվենք այս դժողքից:
  Դանկոն առաջնորդեց նրանց: Դժվար էր ճամփան: Ամեն քայլափոխի ճահիճը բաց էր անում իր ահարկու երախը՝ կլանելու նրանց: Եվ ահա երկնչելով դժվարություններից՝ մարդիկ սկսեցին տրտնջալ՝ ո՛ւր է տանում իրենց այդ անփորձ երիտասարդ: Իսկ Դանկոն զվարթ ու համարձակ քայլում էր առջևից՝ վստահ իր առաքելությանը:
    Մի անգամ փոթորիկ պայթեց: Ոռնում էր մրրիկը, և օրորվում էին ծառերը՝ իրենց ծառումուռ, անճոռնի ձեռքերով ասես ցանկանալով բռնել հոգնատանջ մարդկանց: 
    Վհատվեցին մարդիկ և կանգ առան անտառի չարագույժ աղմուկի մեջ, սկսեցին մեղադրել Դանկոյին: 
   —  Դու չնչին ու վնասակար մարդ ես, ասացին: Մեզ խաբեցիր և դրա համար կմեռնես:
Դանկոն ապշած նայեց. իրեն շրջապատող մարդկանց դեմքերը չար ու թուլակամ էին: Դանկոն էլ նրանց փրկելու ձգտումով ավելի համակվեց, և առավել վառվեցին աչքերը: Տեսնելով այդ ողորմելի մարդկանց, կարծեցին, որ նա ավելի է կատաղել և ավելի սեղմեցին օղակը, որպեսզի հեշտությամբ բռնեն ու սպանեն նրան:
    —  Ի՞նչ անեմ մարդկանց համար, — որոտից էլ ուժգին դղրդաց Դանկոյի ձայնը:
   Հանկարծ նա ձեռքով պատառոտեց կուրծքը, այնտեղից հանեց սիրտը ու պահեց գլխից վեր: Այն վառվում էր արևից էլ պայծառ, այնքան պայծառ, որ իսկույն ցնդեց խավարը՝ տեղը զիճելով վառվռուն լույսին:
   Մարդիկ քարացան: Գնանք, — գոչեց Դանկոն և վառվող սիրտը ձեռքին ՝ նետվեց առաջ՝ լուսավորելով ճանապարհը: 
Եվ ահա անտառը բացվեց, ու մարդիկ միանգամից ընկան լույսի, անապակ օդի ու զմռուխտ կանաչի օվկիանոսը: Իսկ Դանկոյի սրտից անըդհատ ծորում էր բորբ արյունը: 
 Դանկոն, մի հայացք նետելով լայնարձակ երկրի վրա, հպարտ ծիծաղեց ու մեռավ: Նրա կողքին դեռ բոցկլտու  էր քաջարի սիրտը:
Այդ դեպքը կատարվել է Առաջին Համաշխարհայինի ժամանակ: Ավստրալիայի կողմերն էին: Ամբողջ օրը կռվում էին ավստրալացիների հետ, բայց մնում էինք նույն դիրքում: Բացի դրանից շոգ էր, ու բոլորը ահավոր ծարավ: Մի տակառ կա, որի շնորհիվ ամբողջ զորամասի մարդիկ ջուր էին խմում: Հանկարծ մի օր այդ տակառի ջուրը ավարտվեց: Բոլորի բերանները չորացել էր: Ավստրալացիների ու նրանց դիրքերում մի ջրհոր կար: Ծարավ մարդիկ այդ ջրհորին նայում էին այնպես, ինչպես սոված մարդը հացին: Ջորը մոտներս է, բայց մենք այսպես ծարվան ենք, մի զինվոր ասաց: Մի կտրիչ լիներ, որ մեզ համար ջուր բերեր: Մի զինվոր ասեց, թե կատակը մի կողմ, եկեք փորձենք: Թղթերի վրա անուններ գրեցին ու գցեցին գլխարկի մեջ, վիճակ արեցին: Մի զինվորի ընկավ իր անունը: Նա վախենում էր, և մտածում էր, որ այս երկու տարվա մեջ չի մահացել հիմա պետք է ջուր բերելուց մահանա: Բայց նա ոչինչ չասեց, քանի որ չէր ուզում ցուցաբերել իր վախկոտութույունը: Սողեսող գնում էր: Բարձր խոտերով էր շրջապատված տարածքը և մտածեց, որ միգուցե ավստրալացիները չեն տեսնում նրան: Հասավ ջրհորի մոտ: Հանգստացավ, բայց հասկացավ որ ջրհորից ջուր հանելը ավելի բարդ է: Զինվորը միայն իր թաշկինակի մասին էր մտածում: Հանեց, և սկսեց թափ տալ: Ջուր հանեց և նորից թաշկինակը թափ տալով վերադարձավ դիրքեր: Հետ նայեց ու տեսավ, թե ինչպես էին ավստրալացիները ծիծաղում նրա վրա: Մի վեց հոգի խմեց այդ ջուրը և նորից պրծավ: Զինվորին ասեցին, թե էլի գնա: Բայց նա մտածում էր, այս մի անգամը թողեցին, բայց երկրորդ անգամ չեն թողնի: Մեկ անգամ էլ գնացել: Ավստրալացիները նորից նույն ձև վարվեցին: Մեկ էլ նրանք նկատեցին, որ ինչ որ ավստրալացի էր մոտենում իրենց զորամաս: Սպիտակ թաշկինակը թափ տալով և ձեռքին էլ մի աման: Տղերքը խմբով գնացին ջուր բերելու: Ջրհորի մոտ բոլորը խառնվել էին իրար: Ավստրալացիները նրանց հաց էին տալիս, նրաք ծխախոտ էին տալիս: Ընկերացել էին, ավստրալացիները ասում էին «գուդ, գուդ» իսկ մենք «խարաշո, խարաշո»Վերադարձան դիրքերԱյդ ամենից հետո էլ չգիտեին ինչպես պատերազմեին իրար հետՄտածեցինեթե դիմացինները տեսած չլինենապա պետք չի կռվելԵվ հանկարծ լսվեց կրակեք:

Փոխադրություն
Մ.Թ.Ա. երեսուն յոթ թվականին հռոմեացի զորավար Մարկոս Անտոնիոսը արշավանք կազմակերպեց պարթևների դեմ: Նա շատ ուժեղ,  արնախում և փառասեր էր: Պարթևներից պարտություն կրելով Անտոնիոսը ողջ մնացած զորքի հետ խուճապահար հասավ Հայաստան և Արտավազդից օթևան խնդրեց: Եթե Հայոց թագավորը լիներ հմուտ դիվանագետ, մի լավ դաս կտար Անտոնոսին, սակայն նա ապաստան տվեց և ամբողջ մեռ կերակրեց նրանց: Անտոնիոսը մեղադրեց թագավորին իր պարտության մեջ՝ անվանելով պարթևապաշտ, ինչին արքան պատասխանեց.
- Ես ոչ պարթևապաշտ եմ, ոչ էլ հռոմապաշտ, ես հայապաշտ եմ և կարողանում եմ իմ երկիրը բարձրեցնել մյուս երկրների մոտ:
Մ.Թ.Ա երեսուն չորս թվականին Անտոնիոսն իր զորքի հետ, իբրև բանակցելու նպատակով եկավ Արտաշատ: Այդ ժամանակ Արտաշատի թատրոնում բեմադրվում էր «Տիգրան Մեծ»-ը: Թատրոնի ավարտից հետո, հենց թատերասրահում Անտոնիոսը իր զորքի հետ ձերբակալեց Արտավազդին և իր ընտանիքին և տարավ Հռոմ: Այնտեղ լուրեր ստեղծվեցին, որ Անտոնիոսը գրավել է Հայաստանը, և խնջույք կազմակերպվեց: Խնջույքի ժամանակ Կլեոպատրան հարցրեց իր դիմաց նստած թագավորին.
- Ինչպե՞ս վարվեմ քեզ հետ:
- Արքայաբար, - պատասխանեց Արտավազդը:
Կլեոպատրան ասաց.
- Դու բոլորի առջև կերկրպագես ինձ, և ես իսկույն կարձակեմ քո շղթաները ու կնստեցնեմ իմ կողքին:
- Դու ինձ խոստանում ես իմ կյանքը, սակայն ոչ տերությունը և մոռանում ես իմ որդի Արտաշեսի մասին, ով կտիրի իմ երկրին, - ասաց Արտավազդը:
Կլեոպատրան բարկացած հրամայեց շղթայել թագավորին:
Հաջորդ օրը Արտավազդի մահվան օրն էր: Սրահում դրված էր երկու ոսկե գահ, որի վրա նստած էին Կլեոպատրան և Անտոնիոսը: Դրանց դիմաց դրված էր երկու մատյան, մեկը՝ «Պատմություն Տիգրան Մեծի», մյուսը՝ Արտավազդի հորինվածքները: Կլեոպատրան հրամայեց իր մոտ բերել Արտավազդին և երբ նրան բերեցին նա ասաց.
- Երկրպագի՛ր ինձ հիմա և կապրես:
- Կա ապրել, որն առավել է մահից և մահ, որն առավել է ապրելուց: Ինչպե՞ս ես երկրպագեմ իմ դեմ կանգնած հռոմեական խորամանկ աղվեսին, - ասաց Արտավազդը:
- Հերի՛ք է: Այրե՛լ մատյանները, որ սրանից մի հուշ անգամ չմնա, - բարկացած բղավեց Կլեոպատրան:

- Դու կայրես իմ մատյանները, բայց պատմությունը չես այրի: Այս ամենը բերնեբերան կփոխանցվի սերնդեսերունդ և հավերժ կմնա:


Փոխադրություն

Մի մարդ գնում է հյուր մի որսորդի տուն: Տան տիրոջ մի այտը փակված էր շորով, նրանք զրուցում էին դես ու դենից, օգտվում էին սեղանի բարիքներից և հյուրը հարցրեց որսորդին թե ինչու է փակված առանց մի բառ ասելու որսորդը հանեց վիրակապը աչքի փոխարեն զարհուրելի խոռոչ էր: Նա սկսեց պատմել թե ինչու է այդպես իր դեմքը.
-Մի անգամ ես գնացել էի որսի և պատահաբար ընկել էի հորը. Քիչանց մի օձ է գալիս օձ ինչ օձ մի  վիշապ էր նա գլուխը դրեց ոտքիս այնուհետև ամբողջ մարմնով տեղավորվեց վրաս սարսափից քարացել էի: Այդպես գիշերեցի, հաջորդ օրը նորից եկավ և բաձրացավ վրաս լեզվով լիզեց ես էլ ձեռքվ շոյեցի նրա գլուխը, վիզը բայց նրա սառնությունից սարսափում էի: Օձը նորից գնաց հորից, ես փորձում էի մագլցելով դւորս գալ, բայց չեր ստացվում լսեցի չոր խոտերի ձայնը օձներ նա գլուխը առաջ բերեց բերանին նապաստակեր նա բերեց դրեց նապաստակին իմ դիմաց և գնաց այն կողմ չեր շարժվում ուզումեր բացատրչել, որ իր համար է բերել, երբ օձը գնաց ես նապաստակին խորովեցի կեսը կերա կեսնել պահեցի օձի համար: Օձն ամեն օր ինձ համար որսեր անում ու բերում էր, բայց երրորդ օրը ես չեի դիմանում ծարավին բարձր բղավում էի ու լաց էի լինում, հարևանս քարացած ինձեր նայում հաստատ հասկացել էր թե ինչեմ ուզում, նա բարձրացավ հորի եզրին պոչը իջացրեց ես կախվեցի պոչից և նա նձ մարմնով դուրս բերեց, ես նրան գրկեցի շոյեցի համբուրեցի: Ես պատմեցի օձ հավաքողներին այդ օձի մասին նրանք փորձում էին համոզել, որ ասեի օձի տեղը սկզբից ընդիմացա, բայց նրանք ինձ փողով գայթակղեցին և ես նրանց տարա այդ հորը, ինչքան մոտիկանում էինք հորին այնքան հասկանում էի, որ սխալ բանեմ անում երբ հասանք ես թաքնվեցի թփերի ետևում, օձ բռնողները հորի մեջ գույնզգույն գորգեն իջեցնում շվիի ձայնով գայթակղում օձին հանում են հորից ու գցում վանդակը չգիտեմ ոնց օձն ինձ տեսավ նա չարացած նայում էր ինձ ես քարացել էի նա գնալուց թքեց իմ երեսին և իմ դեմքի մսերը փտեցին, չեմ մոռանում օձի հայացքը այն ասես ուզում էր ասել ես այդքան քեզ պահեմ դու երկու դրամ համար ինձ ծախես այդպես նա պատժեց ինձ նա իրավունք ուներ:

Փոխադրություն
Իսրաելում աստված բոլորին հիանալի կյանք էր տվել: Իսրայելում կայն մի մարդ ու կին, որոնք երեխաներ չեին ունենում: Մի անգամ նրանց երազին եկավ մի հրեշտակ և ասաց. որ նրանք շատ բարի ու լավ մարդիկ են քանի որ հետրևում եք Աստծո խորհուրդներին Աստված ձեզ մի տարուց մի արու զավակ կտա, նա կլինի շատ հզոր, բայց նրա մազերին պետք մկրատ չդիպչի քանի որ աներևակայելի ուժը մազերի մեջ է: Անցավ մեկ տարի և ծնվեց այդ արու զավակը, որի անունն էր Սամսոն: Բոլորը մեծանում էին տարիներով բայց ասժյս արու զավակը մեծանում ու հասունանում էր ժամերով: Սամսոնը մեծացավ և դարձավ հաղթանդամ, գեղեցիկ տղա: Նա դարձավ փղշտացիների ահն ու սարսափը: Այնպես եղավ, որ նա սիրահարվեց Դալիլա անունով մի աղջկա: Այս աղջիկը սեթևոթում էր, շատ էր պճնվում: Թշնամիները եկավ Դալիլայից հարցնելու, թե ինչն է Սամսոնի ուժի գաղտնիքը: Այդ օրը Սամսոնը պատերազմից հոգնած եկել էր տուն, Դալիլան նրանից հարցրեց ուժի գաղտնիքը: ԵՐբ տղան քնեց, նա կտրեց տղայի մազերը և տվեց թշնամիների ձեռքը: Տղայի ձեռքերը շղթայով կապեցին, աչքերը հանեցին և փակեցին բանտում: Օրեր անցան նրա մազերը սկսեցին երկարել, բայց նրանք չգիտեին, որ մազերը երկարելուն պես ուժն էլ է վերականգնում: Այդ հաղթանդամ ուժով քանդեց պատերը, և տանիքը քանդվեց այդ նախարարների վրա:

Փոխադրություն
Պրոտտո-վեկո քաղքում ապրում էր մի մարդ Մաթեո Ֆալկոնե անունով, որ ձութի պես սևեր շա ուժեղ էր, շատ լավ կրակում էր հրաձգության մեջ նրան հավասարը չկար։ րա կինը նրան պարգևել էր 3 աղաջիկ մեկ տղա, տղայի անունը Ֆորտունատո էր։ Մի անգամ Մաթեոն և իր կինը գնում են թփուտներ և տանը մենակ են թողնում Ֆորտունատոյին։ Տղան պարկած էր հանգիստ և մտացում էր, նա կանգ առավ մտացելը քանի որ լսեց կրակոցների ձայներ որոք ուղղվում էին իր տան մոտ, նա նայում է դուրս և տեսնում է մի մարդու որին կրակել էին այդ մարդը մոտեցավ նրան ու ասաց
-Դու Մաթեոի որդին ես․ հարցրեց նա․
-Այո իսկ դուք ովեք
-Ես քո հոր ընկերնեմ Ջանետտոն, ինձ հետապնդում են ոստիկանները խնդրում եմ օգնիր ինձ թող մտնեմ տւն թաքնվեմ։
-Առանց հայրիկին հարցնելւ քեզ ինչպես թղնեմ մտնես իմ տուն։
-Ջանետտոն շատ խնդրեց տղան ասաց․
-Ինձ ինչ ես տալու դրա դիմաց
-Ջանետտոն հանեց ու գումար առաջարկեց
-Տղան վերցրեց գումար նրան տարավ մի խոր տեղ դեզի մեջ և խոտերով ծածկեց նրան։
Միքանի րոպե հետո ոստիկանները եկան ու տղային ասացին։
-փոքրիկ այստեղ մի մարդու չես տեսել։ Վստահեմ որ տեսելես։ Հն փոքրիկ որտեղես թաքցրել նրան, տղան ձայն չի հանում ու շոյում է կատվին ոստիկանները որշեցին, որ պետք է տունը խուզարկեն բայց տղան ասաց։
-Ես Մաթեոի տղան եմ, և նրա բացակայության ոնց թողնեմ, որ խուզարկեք։
Բայց ոստիկանները խուզարկեցին տւնը։ Փորձեցին խորամանկություն անել և ասացին․
-Փոքրիկ այս ժամացույցը տեսնում ես, սա քոնը կլինի եթե ասես նրա տեղը։
Տղան ձայն չեր հանում, բայց նրա դեմքից երևում  էր, որ նրա մեջ արդարության ու ագահության կռիվ է։ Այնւհետև տղան ձախ ձեռքի բթամատով ցույց տվեց դեզը իսկ աջ ձեռքով ճանկեց կապույտ գւյնի ու ոսկեգույն սլաքներով ժամացույցը։ Նրանք բռնեցին Ջանետտոին և այդ ժամանակ եկավ Մաթեոն, Ջանետոն թքեց տան վրա ու ասեց դավաճանների տուն։ Նա հեռվօց տես Մաթեոին ու բղավեց դավաճան։ Դրանից բացի ուրիշ բան չեր կարող անել Ջանետտոն, բայց Մաթեոն չինչ չարեց։ Երբ Ջանետտոին տարան Մաթեոն որդուն ասեց մեր ցեղում առաջին մարդը դուես որ դավաճանեցր։  


Փոխադրություն
Սիամի թագավորն ուներ յոթ դուստր: Նրա դւոստրներից վեցը շատ չար էին իսկ յոթերորդը շատ բարի էր համեստ, գեղեցիկ  մի խոսքով շատ լավը: Թագավորը ուներ մի սովորություն նա իր ծծնդյան տարեդարձին ոչ թե նվերեներ էր ստանում այլ նվիրում էր: Նա իր յոթ դուստրներին նվիրում է ոսկե վանդակով թութակներ: Յոթ դուստրները ամեն մեկն իրենց թութակին սովորեցնում էին խոսել: Մի անգամ Մերին մտնում է իր սենյակ և տեսնում է, որ իր թութակը սատկել է: Մերին սկսում է լաց լինել նրան ոչ ոք չեր կարողանում օգներ: Նա այգում նստած լաց էր լինում և այդ ժամանակ մի թութակ ասում է Մերիին, որ նա կարող է երգել նրա համար: Մերին երգը շատ է հավանում և երգելուց հետո էլ լաց չի լինում: . – Ինչ լավ երգ էր, – ասաց նա – Կգանկանայիր քո թութակի տեղը ինձ պահես, ճիշտ է ես այդքան գեղեցիկ չեմ, բայց քո համար կերգեմ: Արքայադուստրը շատ ուրախացավ, և այդ օրվանից նրանք միշտ միասին էին: Մերիի քույրերը սկսեցին նախանձել նրան: Իսկ Մերին զվարթ երգելով, վազում էր սենյակից սենյակ: Մի օր Մերիին ասացին, որ թռչունը ցանկացած պահի կարող է փախչել, և դրա համար պետք է վանդակում պահել նրան: Եվ Մերին որոշեց այդպես էլ անել: Երբ վանդակը մտցրեց, թռչնակը ասաց. – Սա ինչ է կատակ է: – Ոչ կատակ չէ, – պատասխանեց Մերին: Մայրիկի կատուները այդ գիշեր սենյակս էին մտել, և ինձ թվում է այսպես դու ապահով կլինես: – Բայց այստեղ ինձ դուր չի գալիս: – Համբերիր մի օր, և ես բաց կթողեմ քեզ: Անցան օրեր, սակայն Մերին վանդակը չէր բացում: Եվ եկավ մի օր, թռչունը ասաց. – Բաց վանդակի դուռը, ես ուզում եմ գնալ, ազատ ճախրել: – Ավելի լավ է նստես այդտեղ, վշտերդ մոռանաս և երգես քո համար: Ես քեզ շատ եմ սիրում դրա համար վանդակում եմ պահում: – Ինչպես կարող եմ երգել, ես ուզում եմ ծառերի, թփերի վրա լինեմ: Հաջորդ առավոտ, երբ Մերին գնաց դեպի վանդակը, սարսափից ճչաց: Թռչունը ընկել էր վանդակի հատակին: Նա շատ շտապ թռչնակին դուրս բերեց վանդակից, որովհետև նրա սիրտը դեռ բաբախում էր, որպեսզի նա շունչ քաշի: Մերին ճչաց. – Արթնացիր, արթնացիր Նրա արցունքները ընկան թռչունի վրա, և նա բացեց աչքերը: Տեսնելով, ոի վանդակում չէ ասաց.

Փոխադրություն


Եգիպտոսն ու Դանայոսը եղբայրներ էին։ Եգիտոսը շատ հարուստ էր և ուներ հիսուն որդի։ Բայց մյուս եղբայրնել ոչ պակաս հարուստ հարուստ չէր նա էլ ուներ հիսուն դուստր։ Դանայոսը Լիբիացի էր։ Մի անգամ Եգիպտոսը այցելեց Դանայոսին և առաջարկեց, որ իր որդինեն ամուսնանաին նրա դւոստրերի հետ։ Դանայոսը միանգամից հրաժարվեց այդ առաջարկից։ Եգիպտոսը պատերզմ հայտարարեց և սկսեց պատերազմ, որտեղ պարտվեց Դանայոսը ու համաձայնվեց ամուսնացնել իր դւոստրներին եղբո որդիների հետ։ Եղավ ճոխ հարսանիք մարդիկ կերան խմեցին։ Բոլոր նորապսակնեևրը մտան իրենց հատկեցված սենյակները։ Դրանից հետո բոլոր դանայուհիները սպանեցին իրենց ամուսիններին, բայց կրտսեր դանայուհին չսպանեց իր ամուսնուն գնաց հոր մոտ ու ասեց, որ նա ուզում է ապրել այդ տղայի հետ, որորվհետև սիրում էր նրան ու չէր ուզում սպանել, կրտսեր դնայուուն աջակցում էին։


Փոխադրություն
Այս դեպքը եղել է իսլամական խալիֆա Օմարի ժամանակ։ Նա պատերազում էր իր թշնամու հետ համարյա մի աբողջ կըանք, երեսուն տարի։ Բայց մի օր թշնամին ընկնում է իր ձիուց, և ծնկում է Օմարի առաջ։ Օմարը ուզւոմ էր նիզակը խրել թշնամու կուրցքը, բայց այդ ժամնակ թշնամին թքեց Օմարի դեմքին, և Օմարը ասաց․
-Ամեն ինչ նորից կսկսենք վաղը։
Թշնամին պատասխանեց․
-Քեզ ինչ եղավ, այսքան ժամանակ ես ուզում էի իմ նիզակը խրել քո կուրցքը, իսկ հիմա դու կարող էիր ամեն ինչ ավարտել մեկ րոպեում ինչու չարեցիր այն։
Օմարը ասաց․
-Ես երդվել էի, որ պատերազմում ես կռվեու եմ առանց բարկության, բայց երբ դու թքեցր իմ դեմքին ես ուզւոմ էի սպանել քեզ դա իմ մեջի ես-ներ ուզում, դրա համար ամեն ինչ կսկսենք վաղը։
Բայց պատերազմը չվերսկսվեց, որովհետև փոխվեց թշնամին։
Թշնամին ասաց․
-Ես ուզում եմ քո աշակերտը լինել ես էլ եմ ուզւոմ առանց բարկության կռվել։

Այդպես պատերազմելու գաղտնիքը հետևյալն էր՝ պայքերելու ժամանակ պետք է թողնես այն կողմ քո ես-ը։


Փոխադրություն
Լյուսի տատիս իմացածհեքիաթներին վերջ չկարԱհադրանցից մեկըորը ապացուցում էոր հուսահատությունըանհեթեթություն էԱյսպատմությունը հյուսնի մասին էօվապրել է հարյուրավոր տարիներառաջՕրերից մի օր տունվերադարնալիս ընկերներից մեկըկանչում է նրան և հարցնում թե ինչու է նա տխուր բան է պատահել ։ Հյուսնը ասում է, ՝եթե իմ տեղում լինեիր դու էլ տխուր կլինեիր։ Ընկերը ասում է բա թե ինչ է եղել հյուսնը ասում, որ մինչև առավոտ, , թագավորի հրամանով պետք է տասնմեկ հազար տասնմեկ հարյուր տասնմեկ գրվանքա փայտի լավագույն սղոցվանքը տանի պալատ, թե չէ գլխից կզրկեն: ընկերը ասում է հուսդ մի կորցրու:Արի գնանքուտել- խմելու ու վաղվամասին մոռանանքՀույսդ երբեք միկորցրու: Նրանք գնում են հյուսնիտուն և տեսնումոր նրա կինն ուերեխաները նույնպես լուրն առել ենև  լացում ենԸնկերը նրանց էլ է ասումոր չտխրեն և բոլորը միասինսկսում են ուտելխմել։ Հյուսնի կինըասում է թե  Խեղճ ամուսնուս,առավոտյան զրկվելու ես գլխիցիսկմենք քեֆ ենք անում։ Առավոտյան թագավորի ծառաները գալիս էն և հյուսնին ասում էն,որ թագավորը մեռել է դագաղ պատռաստիր նրա համար։

Փոխադրություն
Բլուրը ժայռոտ էր և բուսականությամբ հարուստ: Արամայիսն այդ բլուրն շատ էր հավանել: Դեռ այն ժամանակ, երբ Արամանյակ հայրը կենդանի էր, շատ էր անցնում այդ կողմերով: Մոտենում էր բարձրոււնքին և ուշադիր զննում էր տեղանքը:
Երբ Արամանյակը երկիրը հանձնեց որդուն, վերջինս անմիջապես անցավ գործի: Ահա մի քանի տղամարդկանց հետ նա հաղթահարում է սարալանջի թեքությունը: Վերելքը շատ դժվար էր, սակայն հսկաները առաջ են գնում առանց դադար առնելու:
Բլուրը սրագագաթ չէ և ունի մի քանի հարթակներ, որոնք աստիճանների նման հաջորդում են իրար:
Ամենաբարձր ժայռը Արամայիսի ոտքի տակ է: Հենց այդտեղից գեղեցիկ տեսարան է բացվում: Արամանյակի լեռը՝ հյուսիսային կողմում է, գետը հոսում է ՝ արևմուտքից: Գետից այն կողմ վերջանում է դաշտը՝ այդտեղից էլ սրագագաթ լեռներ են բարձրանում:
Արամայիսի հրամանով սուրհանդակները գնացին Հայք երկրի տարբեր կողմեր՝ վարպետներն և շինարարներ բերելու համար: Շուտով սկսվեցին աշխատանքները: Այնտեղ աշխատում էին հարյուրավոր մարդիկ: Ոմանք քար էին տաշում, մյուսները բլրի հրապարակներն էին հարթում, իսկ մյուսները՝ հող էին տեղափոխում: Այդ ամենը արվում էր Արամայիսի աչքի առաջ: Նա թողել էր Արամանյակ լեռը և Արագածոտնի շեները ՝ ընտանիքի հետ  գալով և բնակություն հաստատելու այս փոշոտ վայրում:
Վաղ առավոտ արքան դուրս եկավ և սկսեց հետևել աշխատանքի ընթացքին ՝ օգնելով բանվորների քար գլորել, ժայռեր տապալել, փայտ սղոցել և այլն:
Մի քանի տարի հետո կանգնեց հրաշալի կառույցներով քաղաքը: Կառուցեցին նաև հաստաբեստ պարիսպը:
Բլրի չորս կողմը բուրաստաններ ու ծաղկանոցներ դարձրին և անթիվ մարդկանց բնակեցրին:
Քաղաքը անվանեցին Արմավիր, որտեղ ապրեցին հետագա սերունդներ և այնտեղից էլ իշխեցին Հայքի երկրին:
Այսպես էլ հիմնվեց հայոց առաջին մայրաքաղաքը:


Փոխադրություն

Հայկը վայելչակազմ,գանգուր մազերով, թիկնավեպ և վառվռուն աչքերով մի տղամարդ էր։ Նա շատ քաջ դյուցազուն էր։
Բելը ահռելի մի բռնակալ էր, որին հաջողվեց գրավել և ստրկացնել շատերին։ Հայկը չցանկանալով ենթարկվել Բելին , իր հետ վերցրեց երեք հարյուր հոգի, ծառաներին և իր ընտանիքին, որոշելով,որ պետք է գնա և բնակվի մի լեռան ստորոտում։ Լեռնահովիտն անվանեց Հայք , իսկ իր հիմնած գյուղի անունը կոչեց Հայկաշեն։
Հայկը  զբաղված էր իր գործով, բայց դրա հետ մեկտեղ ապրում էր խաղաղ։ Իսկ Բելը օր ու գիշեր մտածում էր, թե ինչպես ծնկի բերի Հայկին և նրա որդիներին։ Երկար մտածելուց հետո Բելը որոշում է իր որդիներից մեկին հավատարիմ մարդկանց հետ ուղարկի  Հայկի մոտ, որ նա գա հնազանդության և խաղաղությամբ ապրի։Հայկը Բելի պատգամավորներին ետ է դարձնում՝ խստությամբ պատասխանելով։ Տիտանյան Բելը զորք է հավաքում նրա դեմ և  մեծ բազմությամբ գալիս  Հայկի բնակության սահմաններ։
Հայկը հավաքում է իր որդիներին ու թոռներին և շարժվում է դեպի Վանա ծովակը։ Հավաքելով զորքին՝ Հայկը ասում է, որ կամ պետք պետք է կռվեն այնպես , որ կա՛մ մեռնեն, կա՛մ զորությունը ցույց տան և հաղթեն։
Վերջապես հասնում են մի դաշտաձև տեղ և ամուր դիրք գրավում  բարձրավանդակի աջ կողմում։ Ձախ կողմում կանգնած էր վիթխարի Բելը, որը կրում էր երկաթյա գլխանոց, պղնձե տախտակներ, իսկ մեջքին՝ գոտի։ Աջ ձեռքով բռնել էր նիզակ, ձախով՝ վահան։ Իսկ Հայկը կազմ ու պատրաստ կանգնած էր իր զորքով։
Երբ երկու հսկաներ բախվեցին, երկրի վրա աղմուկ բարձրացավ։ Բելը  զգալով Հայկի ուժը՝ սկսեց նահանջել։ Հայկը առաջ նետվեց, թափով քաշեց աղեղը և նետը ՝ ճեղքելով անցավ Բելի թիկունքով և խրվեց հողի մեջ։ Բելը ընկնելով գետնին՝ շունչը փչեց։ Զորքը, որը կորցրել էր առաջնորդին՝ սկսեց նահանջել։
Հայկն իր սերուդներով շարունակեց ապրել մեծ լեռան փեշերին։
Այդ ժամանակվանից սկսած  մեր աշխարհը կոչվեց Հայք, ժողովուրդը՝ հայեր։

Փոխադրություն
Երեք  ընկեր են լինում , երեքն էլ երաժիշտ, երեքն էլ ամբախտ: Նրանք  իրենց հայրենիքը թողել են և ընկել են աշխարհեաշխարհ՝  երգելով իրենց փողը վաստակելու:    Նրանցից մեկը՝ ավագը զառամյալ է, իսկ մյուս երկուսը երիտասարդ են, բայց հայրենիքին կարոտ մնալուց ծերացել էին: Գրեթե ամեն օր նրանք նվագում են օտարների համար, որպեսզի մի կում գինի և մի կտոր հաց վաստակեին:

Մի օր այդ երկրի թագավորը լսում է այդ եռյակ նվագախմբի մասին և նրանց կանչում է իր պալատ, որպեսզի երգեն իր և իր կոչնականներին: Երաժիշտները կատարում են իրենց գործը, բայց նրանց երգերի մեջ տխրություն կա: Թագավորը զայրանալով հրամայում է երաժիշտներին լքել իր երկիրը մինչ լույսը բացվելը, այլապես նա կգլխատի նրանց: Երաժիշտները հեծնում են իրենց ձիերը և մթով ճանապարհ ընկնում: Գիշերը սկսում է սպառվել և մոտ է արդեն արշալույսը: Նրանց սրտում  վախ է առաջանում:
Նրանցից՝ կույրը սկսում է հոտոտել օդը և մտածում է, որ հասել են իրենց հողին, իրենց աշխարհի: Նրանք սկսում են էլ ավելի վախենալ, որովհետև արդեն լույսը բացվելու ժամանակն է: Սկսում են մտածել, որ մահը մոտիկ է, բայց նրանցից մեկը շտկելով մթնոլորտը ասում է, որ զգում է  հոտը իր երկրի և որ նրանք արդեն իրենց աշխարհում են, իսկ մյուսը մնդում է, որ երկիրը հեռու է, իսկ մահը մոտիկ: Կույր երաժիշտը կանգ առավ և մի բուռ հող վերցնելով՝ հոտ քաշելով ասաց, որ  նրանք իրոք իրենց աշխարհում են: Ետ նայելով տեսնում են, որ  թագավորի զինվորները կանգ են առել և նայում են իրենց: Իրենք այլևս չեն համարձակվում մոտիկ գալ:
Երաժիշտները փրկված են:

Փոխադրություն
Ծովի հեռուներում մայր էր մտնում արեգակը: Արմավենիների խիտ պսակները արտացոլվում էին ծովախորջի թափանցիկ ջրերում ու ուրվագծում էին մայրամուտի մեղմ գույներով ներկված իրիկնային երկնքի խորքեը: Երկնքով անցնում էին բազմազան ամպեր: Նրանց մեջ կային և՛ մահվան ստվերներ , և՛ ոսկու աղոտ փայլ և՛ արյան կարմիր: Նա զմայլվում էր այդ կախարդական երեկոյով: Վարձեց նավակ , որ զբոսներ ծովի վրա:Այդ նավավարը մռայլ ու հոգնաբեկ մի մարդ էր, որի տարիքը հնարավոր չէր որոշել, ոչ ծեր էր ոչ էլ երիտասարդ: Շուտով մութն իջնելուն պես, ծովը թաղվեց խորհրդավոր խավարի մեջ: Հանկարծ հեռվում ինչ որ լույս երևաց և նա զարմացած հարցրեց թե ինչ է դա: Նավավարը ասաց, որ շուտով կիմանա: Նրան թված, ր իր ձայնը դողդողաց: Նավավարը զգուշ թիավարց դեպի լույսը և շուտով նա տեսավ մի նավակ: Այդ նավակի մեջ նստած էր մի կին: Այդ Կինը նավակը կանգնեցրեց և նա տեսավ ջրից դուրս ցցված ծառի մի բուն, որի վրա լամպ էր կապված :Այդ նավ մեջ նա նավթ լցրեց և հետո վառելով լուցկին մոտեցրեց պատռույքին: Եվ հանկարած այդ կնոջ դեմքը երևաց: Նա մտածում էր, արդյոք գեղեցիկ էր, բայց դա այ դեպքերից էր, որ իր մոտ տպավորել էր: Այդ կնոջ դեմքը լուսավորված էր ինչ որ ներքին լույսով: Ուներ շատ գեղեցիկ աչքեր, որոնք ունենում են միայն նահատակները և սիրահարված աղջիկները, որ ամեն րոպե սպասում են իրենց սիրելիի գալուն: Հանկարծ կինը սկսեց երգել և նա լսում էր այդ երգի բառերը:  Նա հասկացավ, որ կինը լամպը վառում է նրա համար, որ իր սիրեցյաը ճամփան չկորցնի և իր մոտ գա: Նրան գիտեր որ չի գա ՝ ո՛չ այսօր և ո՛չ էլ վաղը, չէ որ նա մահացել էր մի քանի տարի առաջ : Մահացել է հենց իր աչքի առաջ: Կրիչնան քաջ և գեղեցիկ մի տղամարդ էր, որը գլխավորում էր նավավարների ամբստամբությունը և որը շատ էր սիրում Ռադխային: Ամեն գիշեր Ռադխան ծով էր դուրս գալիս, որ ճանապարհ ցույց տա Կռիչմային: Այն վարում էր այնպես, ինչպես այսօր:
Մի անգամ գիշերը լամպը հանգցրեց Կռիչմայի մոտ ընկերը, որը խենթի պես սիրում էր Ռադխային, թև գիտեր որ Ռադխան միայն սիրում է Կռիչմային և որ Կռիչմայի նման իրեն երջանկություն ոչ ոք չի բերի: Լամպը հանգցնելը հավասար էր սպանության և դա դարձավ մի դահլիճ, որ տանջում էր հոգին՝ զրկելով հանգստից ու քնից: Նավավարի լեզուն կապ ընգավ: Ես մտածեցի և չուզեցի հավատալ այդ ամենին : Կրիշնան խեղդվեց այդ գիշեր և այդ դեպքից հետո նավավարները  ոսիկանությունից վախենում էին և սկսեցին դադարել գործադուլը: Նա քիչ լռելուց հետո շարունկեց պատմել : Ռադխան մինչև հիմա դրան չի հավատում , ամեն գիշեր ծով է դուրս գալիս , վառում լամքը և վերադառնում կղզի և սպասում իր սիրելիին: Իսկ այն սրիկան, որը սպանեց Կրիշմային այդպես էլ հանելուկ մնաց իր համար, որովհետև այդ հարցին նավապետը չպատասխանեց՝ միայն լռեց: Նա դուրս եկավ նավակից , քայլեց ծովափով ՝ երկնքով աստղեր էին վառվում, իսկ ծովի մեջ մի աստղ կար, որը վառել էր Ռադխան:91.
Խլեզները Մթնաձորում մարդուց չեն փախչում, որովհետև նրանք մարդկանցից վախ չունեն։
Վայրի վարազի պես էր անտառապահ Պանինը, ով հսկում էր ողջ անտառը։
Արջը ոռնոցով մի ոստյուն էլ արեց, որպիսզի հասնի ծառին։
Մթնաձորում սկսեց անհավասար մի կռիվ մարդու և գազանի, որն ավարտվեց գազանի պարտությամբ։
Ճամփին նրա ձիու սանձից բռնում էին, որպիսզի չնկնի։
Կեսգիշերին կտուրի վրա խոսելիս էր ասել, որ նրա թևը կոտրված է։
Ջուրը բակի ջրհորից բերեք, որպիսզի խմենք։է
92.

93.
Լեզու- օրգան, օտար լեզու, բառբառ, խոսք։

94.
Մեր կապիկը մի աֆրիկացուց եմ ձեռք բերել, որը վառ անհատականության ու յուրահատուկ հումորով օժտված մի էակ է։ Ամեն օր նրան դուրս ենք տանում և կապում ծառին։ Առաջին երկու օրը խելոք նստում է տան մուտքի մոտ ու նրա կողքով չընդատվող հոսանքով անցնում են որսորդները, մեզ սննդամթերք բերող պառավ կանայք, խումբ-խումբ վազում են խխունջներ ու միջատներ բերող փոքրիկ տղաներ։ Մենք ենթադրում ենք, որ այդ անդադար շարժումը կզվարճացնի ու կհետաքրքրի կապիկին։ Այդպես էլ լինում է։ Նա շատ շուտ գլխի է ընկնում, որ պարանի երկարո երկարությունը իրեն թույլ է տալիս թաքնվել բակի դռնակի մոտ, և օգտվում է դրանից։ Հենց որ ոչինչ չկասկածող մի աֆրիկացի բակ է մտնում, կապիկն իսկույն դուրս է ցատկում դարանից ու բռնում ճեղքի ոտքը։ Հետնել այնքան սոսկալի ճղճղոց է գցում, որին, նույնիսկ ամենապինդ նյարդերն ունեցող մարդը չի դիմանում։

90.
Ձեռարվեստ, Նածաձեռնություն,հաստաձեռ:
Հյուրասենյակ, անհյուրնկալ, անհյուր:
Վերջիվերջո, Նախավերջ, անվերջանալի:
Գետաձի, փորձագետ, հանրագիտարան: 

87.
1. Վաղուց ի վեր բժիշկներն ու գիտնականները վիճում են այդ մասին։
2. Այդ վեճը նոր թափով բորբոքվեց։
3. Մագնիսական դաշտը լայնացնում է մաշկի մազոթները։
4. Ուղևորվելու համար ջերմանավն էի ընտրել։
5. Վանդակի առաստաղից անտակ տակառ էինք կախել նրա համար։
6. Միշտ չէ, որ հնարավորություն է լինում որսալ այդ կենդանուն։
7. Արձանագրվել են բազմաթիվ այդպիսի դեպքեր։
8. Գերմանացի մի ինժեներ պատրաստել է այդպիսի չմուշկներ։

86.
1)<<Ինչ հետաքրքիր պատմություն է:
2)<<Արդեն հոգնեցի>>
3)<<Ինչպես չէի նկատել>>
4)<<Զգույշ եղեք ճանապարհից>>
5)<<Ինչու են այսպես թշնամացած իրար հանդեպ>>
6)<<Այնքան եմ ուզում մոտիկից տեսնել ծիածանը>>
7)<<Չեմ դիմանում>>
8)<<Ես շատեմ սիրում պարել>>
9)<<Իմ արկածները>>

2017
1)2)
ա)Էջ-իջնել, ելևէջ-ելնել և իջնել, իջևան-իջևանել, իջնել-իջնել, վայրէջք-վայր իջնել
բ)բան-խոսք, բանբեր-խոսք բերող, բանակռիվ-խոսքի կռիվ, բանաստեղծ-խոսք  ստեղծող, բանասեր-խոսք սիրող
գ)սին-դատարկ,
3)
Առաջին 4 զույգ նախադասությունների երկրորդ նախադասությունների ենթակաները դուրս են գալիս, որովհետև  կրկնվում են: Ենթական նույնն է թե առաջին, թե երկրորդ նախադասության մեջ: Մնացած չորս զույգ նախադասությունների ենթակաները տարբեր են դրա համար էլ մնում են:
4)5)
կարծես թե – թվում էր
ձայնեղ – հնչեղ
ընկնում էր – գահավիժում էր
հիացել էին – սքանչացել էին
թափառել – դեգերել
նորից ու նորից – անընդհատ
երևա-հայտնվի
վառ կանաչ – զմրուխտ
բոցկլտում են – վառվռում են
տեսնելու- նայելու
թափվել-
շարժվել առաջ – առաջ գնալ
հեռանալ- գնալ
վերջանա – կտրվի
շիթերից – կաթիլներից
կտրելու  — անցնել
7)
անգույն- դժգույն
անբախտ- դժբախտ
անգետ-տգետ
անշնորհք-ապաշնորհ
անարդյունք-ապարդյուն
անօրեն-ապօրինի
անձև-տձև
8)
ինքնագոհ, ինքնահավան, կենսագրություն, ինքնակրթություն, ինքնաժխտում, եսասեր, ինքնակառավարում:
9)
Հզոր արծիվն ու խելացի աղվեսը հաշտ էին ապրում:
Խելացի գյուղացին պատահաբար բռնեց մեղավոր թզուկին:
Կիրթ մարդիկ գիտակցաբար նահանջում էին ամոթալի գործից:
10)

11)
Նա շատ արի տղա է:
Արի իմ մոտ ես գրադարանում:
Ինձ դուր չի գալիս կաթի սերը:
Ես սեր ունել եմ համակարքիչների հետ:
Ոչխարի հոտը իչնում էր սարերից:
Մայրիկիս պատրաստած ապուրի հոտը շատ լավն է:
Երեխան ընկավ մի հորի մեջ:
Իմ հոր աչքերը նշաձև են:
13)
1.անարվեստ, անքաղաքավարի, տգեղ
2.Անվանել, համարել
3.անել, վերջացնել, իրագործել
4.լուռ մնալ, համբերել, վերջանալ
5.Տեղավորել, հաստատել, խցկել
14)
Ա)դասագիրք-դասերի գիրք, հեռագիր-հեռվից եկած գիր, արոտավայր-արոտ անելու վայր, լրագիր-լուր բերող գիր, ծառաբուն-ծառի մեջ բույն, մրգաջուր- մրգի ջուր, մրջնաբույն-մրջույնների բույն, ծաղկեփունջ-ծաղիկների փունջ, միջին պատ:
Բ)Վիպագիր-վեպ գրող, մեծատուն-մեծ տուն ունեցող, զինակիր- զենք կրող, ժամացույց-ժամ ցույց տվող, կողմնացույց-կողմը ցույց տվող, երգահան-երգ հորինող, քարհատ-քար կտրող, պատմագիր-պատմություն գրող, քանդակագործ-քանդակ սարքող:
Երկուսն էլ բարդ բառեր են, տարբեր են, որովհետև <<Ա>> շարքի առաջին բառը գոյական է, իսկ <<Բ>> շարքի վերջին բառը բայ:
15)
Երբ ենթական փոխվում է դրվում է ստորակետ:
16)
Ա)
Հեռագրեր, արոտավայրեր, լրագրեր, ծառաբներ, մրգաջրեր, մրջնաբներ, ծաղկեփնջեր, միջնապատեր:
Բ)
զինակիրներ, ժամացույցներ, կողմնացույցներ, երգահաններ, քարհատներ, պատմագիրներ, քանդակագործներ:
<<Ա>> շարքի վերջին բաղադրիչը գոյական է, իսկ <<Բ>> շարքի վերջին բաղադրիչը բայ:
17)
Եթե դիմացի բառը սկսվում է բաղաձայնով ուրեմն դրվում է ը, իսկ եթե ձայնավորով ուրեմն ն:
18)
զ)
19)
Ոսկեշար-Ոսկեվազ, բազմազբաղ-բազմազգ, բազկատարած-բազկաթոռ, գնդացիր-գնդաձև, ստրկահոգի-ստրկավաճառ, սիրահոժար-սիրալի, մեղմանվագ-, սառցալեռ-սառցակալած, բանաձև-բանավեճ,  գաղտնագողի-
20)
Մասիս, հրաշալի, …, երկնասլաց, սարերի, ժայռապատ, քարածածկ, ճառագայթաձև, խոտառատ, թագավորների, … , … , …:
21)
1.եզակի
2.եզակի
3.եզակի
4.եզակի
5.եզակի
6.եզակի
7.եզակի
22)
Երբ անձը խոսում է իր մասին։
Երբ անձը խոսում է իր դիմացինի մասին։
Երբ անձը խոսում է ոչ իր, ոչ էլ դիմացինի մասին:

23)

24)

25)

Երգելուց
վախից
տանելուց
լրջությունից, տխրությունից կամ ծանր երևալուց
գնալուց
լցնելուց

26)

27)
28)
է ունենում, չի իմանում, չի ունենում, դիմում է, պատասխանում է, է, սկսում է:
29)
Արքայի դեմքը  տեսնելու համար էր այդ անծայրածիր ճանապարհը եկել:
Երեխաները իրենց համար պարում էին հետո շրջվում և ծափահարում էին իրենք իրենց, աշխարհով մեկ լինելով:
Արևածագ է, լեռան ետևից դուրս է գալիս արեգակը:
<<Եթե ցանկանում եք, որ չմահանամ, — ասում է արքան,- գնացեք և անմահական ջուր բերեք, որ խմեմ ու վեր կենամ տեղիցս>>:
30)
Մինչև հիմա, արդեն, հանկարծ, ուր որ է, ավելի ուշ, այն ժամանակ, ինչ-որ ժամանակ, մոտ ժամանակներս, արդեն, արդեն:
31)
32)
Եթե ես հիվանդանամ, ապա ես դպրոց չեմ գնա:
Քանի որ անձրև է գալիս, հետևաբար ես կթրջվեմ:
Որովհետև նա շատ արագ է լողում, ուստի ես ավելի ճիշտ եմ լողում:
Քանզի ես լավ եմ լողում, հետևաբար ես մրցումների կմասնակցեմ:
33)
Եթե վագոնավարը ուրիշ ուղիներ չփնտրի, տրամվայը գծերից դուրս չի գա:
Այդ ուղտերին չենք տենա, եթե կենդանաբանական այգի չգնանք:
Եթե փղի վրա չհարձակվեն, նա էլ իր ժանիքները գործի չի դնի:
Փիղն իր կնճիթով իրեն վերից վար չի ջրում, երբ շոգ չի լինում:
Եթե սագը չի սուզվում, ուրեմն անձրև չի գալու:
Իսկ եթե մի ոտքի վրա չի կանգնում ու գլուխը չի թաքցնում թևի տակ, սաստիկ ցուրտ չի լինելու:
Երբ սագերը չեն չվում հարավ, ուրեմն ձմեռը մոտ չի:
Հողի մեջ եթե փոս չգտնեն, բույն չեն սարքի:
34)
Եցն ավելացավ:
Ցն ավելացավ:
Ավելացավ <<եցն>>, <<ացն>>:
35)
Վկայել պատերազմի մասին
Հավատալ աղջկան
Հավատացնել ապագայի մասին

36)

37)

ա)
1.Երեկոյան գազանանոց այցելողների բազմությունը նոսրանում է:
2. Գազանանոցի այցելողների բազմությունը նոսրանում է երեկոյան:
3. Նոսրանում  է գազանանոցի բազմությունը երեկոյան:
բ)
1.Սուզվողը ջրավազանի ջրից կանաչ մազերով դուրս կգա:
2. Ջրավազանի ջրից կանաչ մազերով դուրս կգա սուզվողը:
3. Կանաչ մազերով դուրս կգա ջրավազանից սուզվողը:
գ)
1.Սահարա անապատի տակ երկրաբանները, 420 մետր խորության վրա պատահաբար ծով են հայտնաբերել:
2.Երկրաբանները Սահարա անապատի տակ, 420 մետր խորության վրա պատահաբար ծով են հայտնաբերել:
3. Պատահաբար երկրաբանները Սահարա անապատի տակ, 420 մետր խորության վրա ծով են հայտնաբերել:
4. Սահարա անապատի տակ, 420 մետր խորության վրա երկրաբանները պատահաբար ծով են հայտնաբերել:
դ)
1.Քաղցրահամ ջրի հսկայական պաշարները անապատը ծաղկուն մարգագետինների կարող են վերածել:
2. Ծաղկուն մարգագետինների կարող են վերածել անապատը քաղցրահամ ջրի հսկայական պաշարները:
3. Ծաղկուն մարգագետինների կարող են վերածել անապատը քաղցրահամ ջրի հսկայական պաշարները:
39)
Հոգատար որդիները անհանգստանում էին իրենց հոր համար:
Լավագույն ընկերդ արդեն գնացել է:
Խիզախ արշավախումբը վերադարձավ բարձր լեռներից:
Քո հրաշալի երգը գրավեց մարդկանց սրտերը:
40)
Կարդալիս, կարդալուց, կառուցելիս, կառուցելուց, լսելուց,  դառնալիս, դառնալուց, հիվանդանալուց, հիվանդանալիս:
41)
Քերիչ, գրիչ, կապիչ, քամիչ, թակիչ, ըմպելիք, բացիչ, գործիք, խաղալիք, ուտելիք, խմիչք, հագուստ, ձգան, փական, խթան, փաթաթան, ճոճորան, գանձ, զսպանակ, սղոց, ջնջոց, ծածկոց, կապոց, օրորոց:
44)
Բառակապակցություն, վիրահատություն, միանշանակ, սևազգեստ, մանրամասն, սրբասուրբ, մազակալ, փայտակերտ, մթնշաղ, դյուրագրգիռ, մրրկահող, որմնանկար:
45)46)47)

ա)Սվինահարված,նեղված
բ)Հրապուրել, նվաճել
գ)Կերտում, դադարեցնել, վեր հանել
48)
Ընկնել անդունդը
Ընկած լինել փողոցում
49)
50)Գահից ընկած
Իշխանի որդի
Գեղեցիկ արևազուն
Արյուն խմող
Արքայի նստավայր
Հեշտ կոտրվող
Գավաթին կից
Դռանը կից
51)Եգիպտոսի ամենամեծ հրաշալիքը Քեոփսի բուրգն է:
Մեկսիկայում տարածվում է ֆուտբոլի մի նոր տեսակ:
Ամազոնի ավազանում մի հետաքրքիր ծառ է աճում:
Նորվեգացի հայտնի ճանապարհորդ, հետազոտող ու գրող Թուր Հեյերդալը նորից ուղևորվեց Զատկի կղզի: Այս անգամ նրան ճանապարհորդության են հանել քարե հսկայական քանդակները, որոնք տասնվեց դար առաջ են ստեղծվել: Ովքեր են դրանց հեղինակները, ինչպես են դրանք մի քանի կիլոմետր հեռու գտնվող քարհանքից հասցվել այդտեղ: Քսան տոննանոց արձանները կանգնած են ուղղահայաց դիրքով:
Նրա վրանը լիքն էր թխվածքի փշրանքով:
Հարազատները հաջողություն մաղթելու փոխարեն մի անգամ էլ դնգստեցին փղիկին:
Անապատներում քամու էներգիան կարելի է օգտագործել տնտեսական նպատակներով:
53)
հարյուր իննսունվեց երեխա
հարյուր իննսունվեց երեխաները
երկու կամ երեք արև
ութ արև
յոթ արևները
54)
Ա: Բարդ նախադասություն է:
Բ: Դերբայական դարձվածով է:55)

Գառնուկը ջրհորում մի բան տեսավ, ինչը որ դաշտում տեսնելիս կփախչեր:
Պապն այդ օրը ինչ որ պատմում էր, աղջիկը դա վաղուց էր ուզում իմանալ:
Պայմանը սա էր, որ Գրիգորը պիտի տունը մաքրեր, ամանները լվանար, ոտնամանները սրբեր:
Քերականության մասին մի բան եմ լսել, որ դա բոլորի արվեստների հիմքն է:
Մի թռչուն Եգիպտոս չի կարող չվել, քանի որ տեղը չգիտի:
Ամեն գարնան երկու հակառակորդների հանդիպումը դառնում էր ավելի վտանգավոր, որովհետև ձմռանը պարապությունից ավելի ուժ ու եռանդ ստացած նրանք ավելի կատաղի էին դառնում:
Առակագիր Եզոպոսը մի անգամ մտավ նավաշինարան, որտեղ նավաշինարաններն սկսեցին նրան ծաղրել ու բարկացնել:
Ծարավ այծը մոտեցավ ջրհորին, որտեղ ջրհորում աղվեսն էր նստած:
Մրջյունը մի ժամանակ մարդ էր, որը զբաղվում էր հացահատիկի մշակությամբ:
Պատանին գնաց մի ալևոր մարդու մոտ որպեսզի, նրան հարցնի ճանապարհի մասին:
Նավազը որդուն ուղարկեց ուսումնարան, որպեսզի քերականություն սովորի:
56.


50.Գահընկեց թագավորը:
    Իշխանազուն արքայզն:
   Գեղեցիկ արևազուն:
   Արյունարբու թշնամի:
  Անառիկ արքայանիստ:
 Դյուրաբեկ սիրտ:
 Գավաթակից ընկեր:
Ուրախ դրկից:
47. Խոցված ընկավ ձիուց ու օգնություն կանչեց: Ծարածունակից վշտացած հեռացավ ու որոշեց այդ մասին ոչ մեկի հետ չխոսել:
Երիտասարդի անկեղ ժպիտն ու համարձակ խոսքերը հրապուրեցին նրան: Որոշել էր անպայման նվաճել այդ բերդը, որտեղ երկրի ողջ հարստությունն էին պահել:
Այդ պադվանդանի վրա հուշարձան են կառուցել: Հարկավոր է կասեցնել այդ վիրավորական խոսակցությունը: Էլեկտրական լարերի համար այստեղ մի սյուն են շինել:
48.  Ընկնել մահճակալի վրա:
      Ընկած լինել փողոցում:
49. Ձկնորսի մի գեղեցիկ ձկնիկ ընկավ:
     Նայում էի սև ծովի ալիքներին:
     Տիտանիկ նավից ապշահար հետևում էին հնդկացիներին:
    Ամբողջ օրը շրջելուց հասանք իշխանիդղյակին:
1. Կետդրիր Եղ. Չարենցի ,,Երկիր Նաիրի,, վիպակի հետևյալ հատվածը.
Նաիրյան այդ հնամյա քաղաքն ամեն ինչով նման էր նաիրյան բոլոր հին ու նոր քաղաքներին՝ փոքր էր,  ոչ բազմամարդ,  խարխուլ ու փոշոտ։ Ժամանակակից լեզվով այդպիսի քաղաքներին ասում են գավառական, հետամնաց քաղաք։ Ե՞րբ է շինված նաիրյան այդ հին քաղաքը, աստված ինքը գիտե, բայց ասում են, որ այդ քաղաքը հիմնողները եղել են հին նաիրցիներ․ գուցե՝ խալդեր, լայնաթիկունք ու ջլաբազուկ, գուցե՝ գանգրահեր ուրարտացիներ։ Սակայն պատմական այդ հանգամանքը, կարծում ենք, այնքան էլ կարևոր չէ, որովհետև խալդական կամ ուրարտական այն հին քաղաքից հիմա երևի տեղն էլ չէ մնացել։ Նրանց այն կավե գետնափոր խրճիթների փոխարեն կանգնած են հիմա նաիրյան այդ փոքրիկ քաղաքում քարե միհարկանի, երկհարկանի և նույնիսկ երեքհարկանի շինություններ՝ տներ ու խանութներ, որոնք նույնքան են նման ուրարտական այն հին խրճիթներին, որքան քո քիթը, ընթերցո՛ղ… էյֆելյան աշտարակին։ Այդ նոր տներից ու խանութներից մի քանիսը նույնիսկ թիթեղե կարմիր կամ կանաչագույն կտուրներ ունեն․ Մի հանգամանք,որ քսաներորդ դարից է գալիս,  և  որպես այդպիսին, նոր է և միանգամայն ուշագրավ։ Քաղաքի ցածլիկ տների ու խանութների միօրինակ ծովում թիթեղե այդ կտուրներն աչքի են զարնում, ինչպես աչքի կզարներ կանացի եվրոպական փետրազարդ գլխարկն արևելյան գյուղում։  և իզուր չէ,  որ նաիրյան այդ քաղաքում մինչև օրս էլ մի անհուն վախով ու պատկառանքով են խոսում այն անձնավորության մասին, որն առաջին անգամ թիթեղե կտուրով է ծածկել իր երկհարկանի բնակարանը։ Դա բոլորին հայտնի, բոլորից հարգված, այսպես անվանված, Գեներալ Ալոշն է՝ ութսունն անց պատկառելի մի նաիրցի, որի հետ ընթերցողը դեռ շատ առիթ կունենա հանդիպելու սույն իմ այս պոեմանման վեպում։

 1.  Ուղղակի խոսքերը դարձրո՛ւ անուղղակի:
Մի անգամ, քննություններից առաջ, էյնշտեյնին հարցրին.
_Դժվա՞ր են լինելու քննության հարցերը:
-Բոլորովին,- պատասխանեց էյնշտեյնը,- տալու եմ ճիշտ նույն հարցերը, ինչ անցյալ տարի:
-Սակայն եթե այդպես անեք, միևնույն պատասխանները կլսեք:
-Սխալվում եք, սիրելի գործընկեր,- ժպտալով պատասխանեց էյնշտեյնը,- անցել է ուղիղ մեկ տարի, և միևնույն հարցերի ճիշտ պատասխանները արդեն պիտի նույնը չլինեն, քանի որ այս մեկ տարում գիտությունը հսկայական քայլերով առաջ է գնացել:
Մի անգամ, քննություններից առաջ, էյնշտեյնին հարցրին, թե դժվա՞ր են լինելու քննության հարցերը։ Էյնշտեյնը պատասխանեց, որ բոլորովին, տալու եմ ճիշտ նույն հարցերը, ինչ անցյալ տարի: Ասում են, որ եթե նա այդպես անի նույն պատասխանը կլսի։ Էյնշտեյնը ժպտալով պատասխանեց, որ  սխալվում եք, սիրելի գործընկեր,անցել է ուղիղ մեկ տարի, և միևնույն հարցերի ճիշտ պատասխանները արդեն պիտի նույնը չլինեն, քանի որ այս մեկ տարում գիտությունը հսկայական քայլերով առաջ է գնացել:
2. Փոխադրիր Վիլյամ Սարոյանի զրույցը՝ ուրիշի ուղղակի խոսքը դարձնելով անուղղակի:
ԱՅՆ ՄԱՍԻՆ, ԹԵ ԻՆՉՊԵՍ ՄԻ ՕԴԵՍԱՑԻ
ՓՈՐՁԵՑ ԽԱԲԵԼ ԲԻԹԼԻՍՑԻ ՄԻ ՃԱՐՊԻԿ
ՏՂԱՅԻ, ԲԱՅՑ ԸՆԿԱՎ ՀԻՄԱՐ ԴՐՈԻԹՅԱՆ
ՄԵՋ
Մի խաբեբա, որի խարդախություններն արդեն հայտնի էին ամբողջ Օդեսայում, գալիս է Բիթլիս։ Այստեղ նա հանդիպում է ութ տարեկան մի հայ տղայի, որի մատին անգին քարով մատանի կար։
— Տղաս,— ասում է օդեսացին,— եթե քո էդ ժանգոտ օղը ինձ տաս, ես քեզ փող կտամ, և դու կարող ես հարյուր հատ դրանից գնել։
— Համաձայն եմ,– ասում է տղան։– Եթե չորեքթաթ քայլես այս փողոցով ու էշի պես զռաս, մատանին քեզ կտամ։
Այդ խաբեբան մտածեց՝ քանի որ Բիթլիսում ոչ մեկը չի ճանաչում իրեն, դրա համար էլ սկսեց չորեքթաթ անցնել փողոցով՝ էշի պես գռալով։ Վերջապես օդեսացին տեղից ելավ ու ասաց.
— Հիմա մատանին կտաս, չէ՞, տղաս։
— Իսկ հիմա չորեքթաթ գնա այնտեղ, որտեղից եկել ես։ Ինչ է, դու քո էշի խելքով գիտես մատանու արժեքը, ես՝ բիթլիսցի հայս, չգիտե՞մ…
Մի խաբեբա, որի խարդախություններն արդեն հայտնի էին ամբողջ Օդեսայում, գալիս է Բիթլիս։ Այստեղ նա հանդիպում է ութ տարեկան մի հայ տղայի, որի մատին անգին քարով մատանի կար։ Օդեսացին ասում է, թե տղաս, եթե քո էդ ժանգոտ օղը ինձ տաս, ես քեզ փող կտամ, և դու կարող ես հարյուր հատ դրանից գնել։ Տղան ասում է, որ համաձայն եմ, եթե չորեքթաթ քայլես այս փողոցով ու էշի պես զռաս, մատանին քեզ կտամ։Այդ խաբեբան մտածեց՝ քանի որ Բիթլիսում ոչ մեկը չի ճանաչում իրեն, դրա համար էլ սկսեց չորեքթաթ անցնել փողոցով՝ էշի պես գռալով։ Վերջապես օդեսացին տեղից ելավ ու ասաց, որ հիմա մատանին կտաս,չէ՞, տղաս։ Տղան ասում է, որ հիմա չորեքթաթ գնա այնտեղ, որտեղից եկել ես։ Ինչ է, դու քո էշի խելքով գիտես մատանու արժեքը, ես՝ բիթլիսցի հայս, չգիտե՞մ…

Թարգմանել առակը.
Как-то раз одному человеку приснился сон. Ему снилось, будто он идёт песчаным берегом, а рядом с ним — Господь. На небе мелькали картины из его жизни, и после каждой из них он замечал на песке две цепочки следов: одну — от его ног, другую — от ног Господа.
Մի անգամ մեկ մարդ երազ տեսավ։ Նրան երեևաց, որ նա գնում էր ավազային ափով, իսկ մոտիկում իր հետ Աստված։ Երկնքում փայլատակում էին նրա կյանքի պատկերները, և ամեն մեկին հետո ավազի վրա երկու շղթա ետևից, մեկը նրա վոտքից, մյուսը Ասծո վոտքից


Когда перед ним промелькнула последняя картина из его жизни, он оглянулся на следы на песке. И увидел, что часто вдоль его жизненного пути тянулась лишь одна цепочка следов. Заметил он также, что это были самые тяжёлые и несчастные времена в его жизни.
Երբ որ իր արջև արագ անցավ վերջյին պատկերը իր կյանքից, նա նայեց ավազի վրայի հետքերին։ Եվ տեսավ, որ շուտ շուտ իրա կյանքի ուղղու կողքով ձգվում էր միայն մեկ շղթա։ Նկատեց նա նույն պես, որ դա եղել են իր կյանքի ծանր և ոչ ուրախ ժամանակները իր կյանքի։

Он сильно опечалился и стал спрашивать Господа:
— Не ты ли говорил мне: если последую путём твоим, ты не оставишь меня. Но я заметил, что в самые трудные времена моей жизни лишь одна цепочка следов тянулась по песку. Почему же ты покидал меня, когда я больше всего нуждался в тебе?
Նա շատ տպրեց և սկսեց հարցնել Աստծոն
-Դու ցեիյր ասում ինջ, եթե ես կհետևեմ քո ճանապրհով, դու ինձ չես թողնի։ Բայց ես նկատեցի, որ իմ կյանի ամենադժվար մասեին միայւն մեղ շղթա էր ավազի վրայող սողում։ Եվ ինչու դու թողեցիր ինձ, երբ որ ես ամենից շատ քո կարիքն ունեի։

Господь отвечал:
— Моё милое, милое дитя. Я люблю тебя и никогда тебя не покину. Когда были в твоей жизни горе и испытания, лишь одна цепочка следов тянулась по дороге. Потому что в те времена я нёс тебя на руках.

Աստված պատասխանեց
—Իմ սիրելի որդի։ Ես սիորւմ եմ քեզ և երբեք քեզ չեմ գցել։Երբ որ  եղել է քո կյանքում վիշտ և փորձություն, միայն մեկ շղթա էր հետքերով ձքվում ճանապարհով։ Որովհետև այդ ժաման ես քեզ ձեռքերի վրա էի տանում։
 1. «Կարդում ենք» նախագիծ
2. «Գրաբար» նախագիծ
Նոր կտակարան
4. Մայրենիի օրեր
Նախագծերին ներկայացվող պահանջներ.
 1. ,,Կարդում ենք,, նախագիծը ներկայացնում է բանաստեղծությունների անհատական կամ խմբային ընթերցումների տեսագրություններ կամ ներկայացումներ՝ ֆիզիկական միջավայրում:
 2. «Գրաբար»  և «Դպիր» նախագծերը կարող են նաև ունենալ ռադիո-ընթերցումներ, ինչպես նաև «Գրաբարը»՝ փոխադրություններ, իսկ «Դպիրը»՝ կարծիքներ բաժնում գրառումներ:
 3. Մայրենիի օրերին ընդառաջ անում ենք թարգմանություններ վիքիմեդիայից:
Առաջադրանքներ
 1. Բարդ նախադասությունները դարձրո՛ւ երկուական պարզ նախադասություններ:
Շվեյցարացի գիտնականները էլեկտրոնային սարքավորումներով ստուգել են Լոզանի սիմֆոնիկ նվագախմբի հարյուրավոր երաժիշտների լսողությունը։ Պարզել են, որ զգալիորեն ավելի լավ վիճակում է չծխողների լսողությունը:
Ֆլորիդայի նահանգի գիտահետազոտական աշխատարանի գիտնականներին երկար տարիների գիտափորձերից հետո հաջողվել է արտազատել մի քիմիական միացություն։ Այդ միացությունը օդում արձակում է սատկած միջատը:
Այդ միացությունը չափազանց ագրեսիվ է դարձնում մոտակայքում ինչ- որ տեղ են գտնվող բոլոր մեղուներին և իշամեղուներին։
Կալիֆոռնիայի նահանգում անցկացվել են հետազոտություններ։ Դրանց արդյունքները ցույց են տվել, Լոս Անջելեսի և Սան Դիեգոյի միջև գտնվող ատոմային էլեկտրակայանի ջրային հովացման համակարգի պատճառով ծովային կենդանիների շատ տեսակներ ոչնչանում են:
   2 Տեքստը փոխադրի՛ր պարզ նախադասություններով:

Հագար ինը հարյուր ութսունյոթ թվականի հունվարի մեկից Ֆինլանդիայում կենդանիների պաշտպանության վերաբերյալ նոր օրենք է ընդունվել, ըստ որի երկրի կրկեսներում փղերի ելույթներն արգելված են, քանի որ արևադարձային երկրների այդ հյուրերը վատ են հաղթահարում Սուոմիի ցուրտ կլիման: Փղերը միակ «մերժվածները» չեն. այդ ցուցակում հիշատակվում են նաև ռնգեղջյուրները, զեբրերը, ջայլամները, կոկորդիլոսները և կապիկները: Ֆինլանդիան աշխարհում առաջին երկիրն է, որը նման հակակրկեսային օրենք է ընդունել:


1.Ընդգծված դարձվածքները փոխարինի՛ր տեքստի ոճին հարմար հոմանիշ բառերով:
Մեր նախնիները երևի շատ դառը փորձերից համոզվել էին, որ ձուկ ուտելիս չի կարելի երկաթե դանակ գործածել: Այդ կանոնը անտեսող մարդիկ անկողին էին ընկնում ու նույնիսկ մեռնում էին: Հիմա արդեն կռահել ենք, թե ինչից էր  դա. երկաթը հեշտ քայքայվող սպիտակուցների հետ (ձկան մսի մեջ շատ կա) ռեակցիայի մեջ է մտնում, որի հետևանքով առաջանում է թունավոր նյութ:
Այսօր արդեն կենցաղում երկաթե դանակ չի օգտագործվում. վաղուց  ստեղծվել է չժանգոտվող պողպատը, որը կարելի է առանց ահ ու դողի օգտագործել: Բայց գյուտն ուշացել էր. սովորությունն իր գործն արել էր: Հիմա ընդհանուր կարծիքն այն է, որ ձուկը դանակով ուտել չի կարելի:
2.Ընդգծված դարձվածքները փոխարինի՛ր տեքստի ոճին հարմար հոմանիշ բառերով:
Մեր դարաշրջանից 481 տարի առաջ Պարսկաստանի տիրակալ ֊Քսերքսեսը կռվի էր դուրս եկել  հունական պետությունների միության դեմ: Ավանդությունն ասում է, թե դա մտքին դրեց  միայն նրա համար, որ ուզում էր  թզի համը տեսնել, իսկ  աթենական օրենքներն այդ համեղ պտուղների արտահանության դեմն առել էին:
Փոքրասիական ժողովուրդների դիմադրությունն արյան մեջ խեղդելով, քաղաքները գրավելով, կրակի ճարակ դարձնելով  ու հողին հավասարեցնելով` պարսիկները հասան Եվրոպան Ասիայից բաժանող բնական արգելագծին` Հելլեսպոնտոսի նեղուցին: Նեղուցն անցնելու համար Քսերքսեսը կամուրջ կառուցել տվեց: Բայց երբ կամուրջն արդեն պատրաստ էր, սոսկալի փոթորիկ պայթեց, որն այն խորտակեց  ու ցրիվ տվեց: Արյունը Քսերքեսի գլխին խփեց, հրամայեց նեղուցի հախից գալխարազանի երեք հարյուր հարվածով և ջրի մեջ ստրկության շղթաներ գցել: Ջրի ջարդը տվողներին  հրամայված էր արտասանել հետևյալ խոսքերը. «Չարաղետ ջուր, քո տիրակալն այս պատիժը նշանակեց, քանի որ դու անազնիվ վարվեցիր, իսկ նա քեզ ոչ մի վատ բան չէր արել»: Եվ մինչ պատժում էին ծովին, թագավորը հրամայեց թռցնել գլուխներն այն մարդկանց, որոնց հրամայել էր կամուրջ կառուցել: Ծովի ու մարդկանց գլուխը մտավ, որ ավելի լավ է պարսից տիրակալի ճանապարհին դեմ չկանգնեն:
Հետո շինարարները ձեռնամուխ եղան  մի ուրիշ, ավելի ամուր կամրջի շինարարությանը: Երբ դա պատրաստ էր, ու Քսերքսեսի առջև արդեն իսկապես բաց էր Եվրոպա տանող ճանապարհը, տիրակալը տատանվում էր` անցնի՞, թե՞ չանցնի: Ամենայն հավանականությամբ վախենում էր ծովի վրեժխնդրությունից: Փոխանակ տեղն ու տեղը ճամփա ընկնելու`  նա հրամայեց քրմերին ամեն ինչ անել նեղուցի բարեհաճությունն ու ողորմածությունը նվաճելու համար, իսկ ինքն իր սուսերն ու ոսկե անոթները ծովին մատաղ արեց:  Զոհաբերությունից հետո սկսվեց անցումը, որը  հինգ օր ու գիշեր տևեց: Քսերքսեսը միայն վերջում սիրտ արեց  ու անցավ:

Առաջադրանք 15 (01.10.-15.10.2015 գրաբարյան օրեր)

Փոխադրություններ, ձայնագրություններ, տեսագրություններ գրաբարից.
******

Զգո՛յշ լերուք ողորմութեան ձերում՝ մի՛ առնել առաջի մարդկան. որպէս թէ ի ցոյց ինչ նոցա. գուցէ՛ եւ վարձս ո՛չ ընդունիցիք ի հաւրէն ձերմէ՝ որ յերկինս է:

Այլ յորժամ առնիցես ողորմութիւն, մի՛ հարկաներ փո՛ղ առաջի քո, որպէս կեղծաւորքն առնեն ի ժողովուրդս եւ ի հրապարակս, որպէս զի փառաւորեսցին ի մարդկանէ: Ամէն ասեմ ձեզ՝ ա՛յն իսկ են վարձք նոցա:
Այլ դու յորժամ ողորմութիւն առնիցես, մի՛ գիտասցէ ձախ քո զինչ գործէ՛ աջ քո. որպէս զի եղիցի ողորմութիւնն քո ի ծածո՛ւկ. եւ հայրն քո որ տեսանէ ի ծածուկ՝ հատուսցէ քեզ յայտնապէս:
Զգույշ եղեք ողորմություն տալիս, որ դա մարդկանց առաջ չանեք նրանց ցույց տալու համար գուցե և դուք երկնային հորից վարձադրություն չստանաք. Երբ որ դու ողորմություն ես տալիս, մի հայտարարիր ինչպես կեղծավորներն են անում ժողովրդի մեջ հրապարակներում որպիսի փառավորվեն մարդկանց կողմից: Հենց դա է իրենց վարձը:

Երբ որ դու ողորմություն տաս, թող չիմանա քո ձախ ձեռքը թե ինչ է անում աջ ձեռքը որպեսզի ողորմությունը թաքուն լինի. Եվ Աստված քեզ թաքուն արածդ տեսնի  կվարձատրի քեզ հայտնապես:

******
Եւ յորժամ յաղաւթս կայցես, մի՛ լինիցիս որպէս կեղծաւորքն. զի սիրեն ի ժողովուրդս եւ յանկիւնս հրապարակաց կա՛լ յաղաւթս, որպէս զի երեւեսցին մարդկան: Ամէն ասե՛մ ձեզ՝ ա՛յն իսկ են վարձք նոցա: 
Երբ աղոթքի կանգնես, մի եղիր կեղծավորների պես որ սիրումեն ժողովրդի մեջ 
Այլ դու յորժամ կայցես յաղաւթս, մո՛ւտ ի սենեակ քո՝ եւ փակեա՛ զդուրս քո, եւ կա՛ց յաղաւթս առ հայր քո ի ծածո՛ւկ. եւ հայրն քո որ տեսանէ ի ծածուկ, հատուսցէ քեզ յայտնապէս:
Եւ յորժամ կայցէք յաղաւթս, մի՛ շատախա՛ւսք լինիք իբրեւ զհեթանոսսն. զի համարին թէ ի բազում խաւսի՛ց իւրեանց լսելի լինիցին:
Արդ՝ մի՛ նմանիցէք նոցա. զի գիտէ հայրն ձեր զինչ պիտոյ է ձեզ, մինչչե՛ւ ձեր խնդրեա՛լ ինչ իցէ ի նմանէ:
******
Եւ արդ՝ ա՛յսպէս կացէ՛ք դուք յաղաւթս: Հա՛յր մեր որ յերկինս: Սուրբ եղիցի անուն քո: 10 Եկեսցէ՛ արքայութիւն քո: Եղիցին կամք քո որպէս յերկինս եւ յերկրի: Զհա՛ց մեր հանապազորդ տո՛ւր մեզ այսաւր:  Եւ թո՛ղ մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք մերոց պարտապանաց: Եւ մի՛ տանիր զմեզ ի փորձութիւն: Այլ փրկեա՛ զմեզ ի չարէն: Զի քո՛ է արքայութիւն եւ զաւրութիւն եւ փա՛ռք յաւիտեանս. ամէն:
******
Զի եթէ թողուցուք մարդկան զյանցանս նոցա, թողցէ՛ եւ ձեզ հայրն ձեր երկնաւոր:  Ապա թէ ո՛չ թողուցուք մարդկան զյանցանս նոցա, եւ ո՛չ հա՛յրն ձեր թողցէ ձեզ զյանցանս ձեր:
Եւ յորժամ պահիցէք՝ մի՛ լինիք իբրեւ զկեղծաւորսն տրտմեալք. որ ապականեն զերեսս իւրեանց, որպէս զի երեւեսցին մարդկան թէ պահիցեն: Ամէն ասե՛մ ձեզ, այն իսկ են վարձք նոցա:
Այլ դու՝ յորժամ պահիցես, ա՛ւծ զգլուխ քո՝ եւ լուա՛ զերեսս քո,  զի մի՛ երեւեսցիս մարդկան իբրեւ զպահաւղ. այլ հաւր քում ի ծածո՛ւկ. եւ հայրն քո որ տեսանէ ի ծածուկ, հատուսցէ՛ քեզ:
******
Մի՛ գանձէք ձեզ գանձս յերկրի. ուր ցեց եւ ուտիճ ապականեն, եւ ուր գողք ական հատանեն եւ գողանան:  Այլ գանձեցէ՛ք ձեզ գանձս յերկինս, ուր ո՛չ ցեց եւ ո՛չ ուտիճ ապականեն, եւ ո՛չ գողք ական հատանեն եւ գողանան:  Զի ուր գանձք ձեր են, ա՛նդ եւ սիրտք ձեր լիցին:
Ճրագ մարմնոյ ա՛կն եթէ ակն քո առատ է, ամենայն մարմինդ լուսաւո՛ր եղիցի:  Ապա թէ ակն քո չա՛ր է՝ ամենա՛յն մարմինդ խաւարին եղիցի: Իսկ արդ՝ եթէ լոյսդ որ ի քեզ է՝ խաւար է, խաւարն՝ ո՞րչափ եւս:
******
Ո՛չ ոք կարէ երկուց տերանց ծառայել. կամ զմին ատիցէ՝ եւ զմեւսն սիրիցէ. կամ զմին մեծարիցէ՝ եւ զմեւսն արհամարհիցէ. ո՛չ կարէք Աստուծոյ ծառայել եւ մամոնայի:
******
Յայնժամ վարեցաւ Յիսուս յանապատ ի հոգւոյն՝ փորձել ի սատանայէ: Եւ պահեալ զքառասուն տիւ եւ զքառասուն գիշեր՝ ապա քաղցեաւ:  Եւ մատուցեալ փորձիչն՝ ասէ ցնա. Եթէ որդի ես Աստուծոյ՝ ասա զի քարինքս այսոքիկ հաց լինիցին:  Նա պատասխանի ետ եւ ասէ. Գրեալ է՝ թէ ոչ հացիւ միայն կեցցէ մարդ, այլ ամենայն բանիւ որ ելանէ ի բերանոյ Աստուծոյ: Յայնժամ առեալ ածէ զնա սատանայ ի քաղաքն սուրբ, եւ կացուցանէ զնա ի վերայ աշտարակի տաճարին, եւ ասէ ցնա. Եթէ որդի ես Աստուծոյ՝ արկ զքեզ աստի ի վայր. զի գրեալ է՝ թէ հրեշտակաց իւրոց պատուիրեալ է վասն քո՝ եւ ի վերայ ձեռաց բարձցեն զքեզ, զի մի՛ երբէք հարցես զքարի զոտն քո: Ասէ ցնա դարձեալ Յիսուս. Գրեալ է՝ թէ ո՛չ փորձեսցես զՏէր Աստուած քո:  Դարձեալ առնու ածէ զնա սատանայ ի լեառն մի բարձր յոյժ, եւ ցուցանէ նմա զամենայն թագաւորութիւնս աշխարհի, եւ զփառս նոցա, եւ ասէ ցնա. Զայս ամենայն քեզ տաց՝ եթէ անկեալ երկիրպագանիցես ինձ: Յայնժամ ասէ ցնա Յիսուս. Երթ յետս իմ սատանայ. զի գրեալ Տեառն Աստուծոյ քում երկիր պագցես, եւ զնա միայն պաշտեսցես: Ապա եթող զնա սատանայ. եւ ահա՝ հրեշտակք մատեան եւ պաշտէին զնա:

Առաջադրանք 6 (13.09.2016)

 1. Ներկայացնել Եղ. Չարենցից ընտրած բանաստեղծությունը:
 2. Ձյունապատ լեռներ ու կապույտ լճեր: 
  Երկինքներ, որպես երազներ հոգու: 
  Երկինքներ, որպես մանկական աչեր: 
  Մենակ էի ես: Ինձ հետ էիր դու: 
  Երբ լսում էի մրմունջը լճի 
  Ու նայում էի թափանցիկ հեռուն - 
  Զարթնում էր իմ մեջ քո սուրբ անուրջի 
  Կորուստը այն հին, աստղայի՜ն, անհո՜ւն: 
  Կանչում էր, կանչում ձյունոտ լեռներում 
  Մեկը կարոտի իրիկնամուտին: 
  Իսկ գիշերն իջնում, ծածկում էր հեռուն 
  Խառնելով հոգիս աստղային մութին ...
 3. Թարգմանել առակը: Ո՞րն է առակի իմաստը:

Древняя притча

Бог слепил человека из глины, и остался у него неиспользованный кусок.
— Что ещё слепить тебе? — спросил Бог.
— Слепи мне счастье, — попросил человек.
Ничего не ответил Бог, и только положил человеку в ладонь оставшийся кусочек глины.
Աստված մարդուն պատրաստեց կավից, և մնաց իր մոտ չոգտագործված  կտոր: 
-Ինչ ես ուզում ծեփեմ քեզ համար. - Հարցրեց Աստված.
-Ծեփիր երջանկություն ինձ համար- պատասխանեց այդ մարդը.
Ոչինչ չասեց Աստված, և միյայն դրեց նրա ձեռքերում մնացած կավի կտորը
3. Բացատրիր Կոնֆուցիոսի հետևյալ մտքերը.
 • Իսկական մարդիկ հաշտ են ապրում մյուս մարդկանց հետ, բայց չեն քայլում նրանց ետևից, իսկ Փոքր մարդիկ հետևում են մյուսներին, բայց նրանց հետ հաշտ չեն ապրում:
Իսկական մարդիկ գնում են իրենց ճանապարհով և ապրում են մնացածի հետ համերաշխհ. Իսկ լավ չմտացող մարդիկ գնում են մյուսների ճանապարհով և հաշտ չեն ապրում մնացածի հետ.
 • Կոնֆուցիոսը հետևողականորեն խուսափում էր չորս բանից. չէր տրվում դատարկ մտորումների, կատեգորիկ չէր իր կարծիքներում, չէր համառում և միայն իր մասին չէ, որ մտածում էր:
Կոնֆուցիոսը չէր  նստում ու երազում, նա չէր մտածում մի բան և կենտրոնանում դրա վրա, նա ոչմի դեպքում համառ չէր և միյայն իր մասին չէր մտածում:
 • Փան Չին հարցրեց մարդասիրության մասին: Ուսուցիչն ասաց. «Միշտ հարգալից եղիր: Աշխատելիս միշտ հարգալից եղիր: Մարդկանց հետ հարաբերվելիս հավատարիմ եղիր: Անարժան մադկանց մեջ հայտնվելիս էլ հետևիր այս կանոններին»:
Լրացուցիչ կրթություն
 1. Սովորողի օրագիր
 2. Կարդալ Ճաբուա Ամիրեջիբի «Հեծանիվը» պատմվածքը:
 3. Եղ. Չարենց. բանաստեղծություն:Քննարկել հետևյալ առակը.
Մի անգամ արքան մտնում է այգի և տեսնում տհաճ հոտ արձակող և մեռնող ծառեր, ծաղիկներ, թփեր: Կաղնին ասում է, որ մեռնում է այն ցավից, որ չի կարող այնքան սլացիկ լինել, ինչքան սոճին:Սոճին ասում է, որ իր մահվան պատճառն այն է, որ ինքը չի տալիս այնպիսի բերք, ինչ տալիս է խաղողի որթը: Իսկ խաղողի որթը մեռնում էր այն վշտից, որ  չի ծաղկում վարդենու պես: Շուտով արքան գտնում է մի բույս, որը ուրախություն էր պարգևում իր ծաղիկներով և թարմությամբ: Հարցուփորձից հետո, արքան ստանում է բույսի հետևյալ պատասխանը:
— Ես այս ամենը ինքնին շնորհ եմ համարում: Չէ՞ որ երբ դու ինձ տնկեցիր, դու ուզում էիր, որ ես ուրախություն պարգևեմ քեզ: Եթե դու կաղնի, խաղող կամ վարդ ուզեիր, դու հենց դրանցից էլ կտնկեիր: Այդ պատճառով էլ ես մտածում եմ, որ ես չեմ կարող լինել այլ բան, բացի նրանից, ինչ որ եմ: Եվ ես աշխատում եմ զարգացնել իմ ունեցած  լավագույն որակները:

2. Փոխադրել հետևյալ հատվածը.
Այլ դու յորժամ ողորմութիւն առնիցես, մի՛ գիտասցէ ձախ քո զինչ գործէ՛ աջ քո. որպէս զի եղիցի ողորմութիւնն քո ի ծածո՛ւկ. եւ հայրն քո որ տեսանէ ի ծածուկ՝ հատուսցէ քեզ յայտնապէս:
Եւ յորժամ յաղաւթս կայցես, մի՛ լինիցիս որպէս կեղծաւորքն. զի սիրեն ի ժողովուրդս եւ յանկիւնս հրապարակաց կա՛լ յաղաւթս, որպէս զի երեւեսցին մարդկան: Ամէն ասե՛մ ձեզ՝ ա՛յն իսկ են վարձք նոցա:
Այլ դու յորժամ կայցես յաղաւթս, մո՛ւտ ի սենեակ քո՝ եւ փակեա՛ զդուրս քո, եւ կա՛ց յաղաւթս առ հայր քո ի ծածո՛ւկ. եւ հայրն քո որ տեսանէ ի ծածուկ, հատուսցէ քեզ յայտնապէս:
Լրացուցիչ կրթություն
1. Սովորողի օրագիր
2. Ընտրել Եղ. Չարենցի բանաստեղծություններից մեկը և սովորել:
3. Սեպտեմբերի 5-16 — հեղինակային կրթական ծրագրերի աշնանային ամենամյա ստեղծագործական 11-րդ հավաք
4. Անհատական նախագիծ

Առաջադրանք 4 (08.09.2016)

Փոխադրեք հետևյալ հատվաները.
Զգո՛յշ լերուք ողորմութեան ձերում՝ մի՛ առնել առաջի մարդկան. որպէս թէ ի ցոյց ինչ նոցա. գուցէ՛ եւ վարձս ո՛չ ընդունիցիք ի հաւրէն ձերմէ՝ որ յերկինսն է:
Զգույշ եղեք ողորմություն տալիս, որ դա մարդկանց առաջ չանեք նրանց ցույց տալու համար գուցե և դուք երկնային հորից վարձադրություն չստանաք.
Այլ յորժամ առնիցես ողորմութիւն, մի՛ հարկաներ փո՛ղ առաջի քո, որպէս կեղծաւորքն առնեն ի ժողովուրդս եւ ի հրապարակս, որպէս զի փառաւորեսցին ի մարդկանէ: Ամէն ասեմ ձեզ՝ ա՛յն իսկ են վարձք նոցա:
Երբ որ դու ողորմություն ես տալիս, մի հայտարարիր ինչպես կեղծավորներն են անում ժողովրդի մեջ հրապարակներում որպիսի փառավորվեն մարդկանց կողմից: Հենց դա է իրենց վարձը:
Այլ դու յորժամ ողորմութիւն առնիցես, մի՛ գիտասցէ ձախ քո զինչ գործէ՛ աջ քո. որպէս զի եղիցի ողորմութիւնն քո ի ծածո՛ւկ. եւ հայրն քո որ տեսանէ ի ծածուկ՝ հատուսցէ քեզ յայտնապէս:
Երբ որ դու ողորմություն տաս, թող չիմանա քո ձախ ձեռքը թե ինչ է անում աջ ձեռքը որպեսզի ողորմությունը թաքուն լինի. Եվ Աստված քեզ թաքուն արածդ տեսնի  կվարձատրի քեզ հայտնապես:
Եւ յորժամ յաղաւթս կայցես, մի՛ լինիցիս որպէս կեղծաւորքն. զի սիրեն ի ժողովուրդս եւ յանկիւնս հրապարակաց կա՛լ յաղաւթս, որպէս զի երեւեսցին մարդկան: Ամէն ասե՛մ ձեզ՝ ա՛յն իսկ են վարձք նոցա:
Այլ դու յորժամ կայցես յաղաւթս, մո՛ւտ ի սենեակ քո՝ եւ փակեա՛ զդուրս քո, եւ կա՛ց յաղաւթս առ հայր քո ի ծածո՛ւկ. եւ հայրն քո որ տեսանէ ի ծածուկ, հատուսցէ քեզ յայտնապէս:
Եւ յորժամ կայցէք յաղաւթս, մի՛ շատխա՛ւսք լինիք իբրեւ զհեթանոսսն. զի համարին թէ ի բազում խաւսի՛ց իւրեանց լսելի լինիցին:
Արդ՝ մի՛ նմանիցէք նոցա. զի գիտէ հայրն ձեր զինչ պիտոյ է ձեզ, մինչչե՛ւ ձեր խնդրեա՛լ ինչ իցէ ի նմանէ:
Եւ արդ՝ ա՛յսպէս կացէ՛ք դուք յաղաւթս: Հա՛յր մեր որ յերկինս: Սուրբ եղիցի անուն քո: 10 Եկեսցէ՛ արքայութիւն քո: Եղիցին կամք քո որպէս յերկինս եւ յերկրի: Զհա՛ց մեր հանապազորդ տո՛ւր մեզ այսաւր:  Եւ թո՛ղ մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք մերոց պարտապանաց: Եւ մի՛ տանիր զմեզ ի փորձութիւն: Այլ փրկեա՛ զմեզ ի չարէն: Զի քո՛ է արքայութիւն եւ զաւրութիւն եւ փա՛ռք յաւիտեանս. ամէն:
Զի եթէ թողուցուք մարդկան զյանցանս նոցա, թողցէ՛ եւ ձեզ հայրն ձեր երկնաւոր:  Ապա թէ ո՛չ թողուցուք մարդկան զյանցանս նոցա, եւ ո՛չ հա՛յրն ձեր թողցէ ձեզ զյանցանս ձեր:
Եւ յորժամ պահիցէք՝ մի՛ լինիք իբրեւ զկեղծաւորսն տրտմեալք. որ ապականեն զերեսս իւրեանց, որպէս զի երեւեսցին մարդկան թէ պահիցեն: Ամէն ասե՛մ ձեզ, այն իսկ են վարձք նոցա:
Այլ դու՝ յորժամ պահիցես, ա՛ւծ զգլուխ քո՝ եւ լուա՛ զերեսս քո,  զի մի՛ երեւեսցիս մարդկան իբրեւ զպահաւղ. այլ հաւր քում ի ծածո՛ւկ. եւ հայրն քո որ տեսանէ ի ծածուկ, հատուսցէ՛ քեզ:
Մի՛ գանձէք ձեզ գանձս յերկրի. ուր ցեց եւ ուտիճ ապականեն, եւ ուր գողք ական հատանեն եւ գողանան:  Այլ գանձեցէ՛ք ձեզ գանձս յերկինս, ուր ո՛չ ցեց եւ ո՛չ ուտիճ ապականեն, եւ ո՛չ գողք ական հատանեն եւ գողանան:  Զի ուր գանձք ձեր են, ա՛նդ եւ սիրտք ձեր լիցին:
Ճրագ մարմնոյ ա՛կն եթէ ակն քո առատ է, ամենայն մարմինդ լուսաւո՛ր եղիցի:  Ապա թէ ակն քո չա՛ր է՝ ամենա՛յն մարմինդ խաւարին եղիցի: Իսկ արդ՝ եթէ լոյսդ որ ի քեզ է՝ խաւար է, խաւարն՝ ո՞րչափ եւս:
Ո՛չ ոք կարէ երկուց տերանց ծառայել. կամ զմին ատիցէ՝ եւ զմեւսն սիրիցէ. կամ զմին մեծարիցէ՝ եւ զմեւսն արհամարհիցէ. ո՛չ կարէք Աստուծոյ ծառայել եւ մամոնայի:

Առաջադրանք 3 (07.09.2016)

 1. Կարդալ սովորողի օրագիրը:
 2. Ներկայացնել Չարենցից ընտրած բանաստեղծությունը:
 3. Բաց թողնված տառերր լրացնել:

«Օդային ամրոց» արտահայտությունը նշանակում է անպտուղ երևակայություն, իզուր երազանք,անիրագործելի պլաններ: Այդ արտահայտությունը վերագրում են քրիստոնեական քարոզիչ. Ավգուստիանոսին, որն իր աշխատություններից մեկում խոսում է օդային շինարարության մասին:Հետագայում մարդիկ այդ արտահայտությանը գործածում են ձևափոխված` «Օդային ամրոց» ձևով:
4.Բաց թողնված տառերր լրացնել:
   Մեռյալ ծովի ջուրն այնքան աղի է, որ այնտեղ ոչ մի կենդանի էակ չի կարող ապրել: Արևմտյան Ասիայի տոթակեզ  կլիմայի պատճառով անընդհատ շատ ջուր է գոլորշիանում ծովի մակերևույթից, իսկլուծված աղերը մնում են ծովում ու մեծացնում ջրի աղտոտությունը: Ծովում խորանալուն զուգընթաց`աղիությունն աճում է: Աղերը Մեռյալ ծովի քառորդ մասն են կազմում, նրա մեջ աղերի ընդհանուրքանակը քառասուն միլիոն տոննա է:

5.Բաց թողնված տառերր լրացնել:
Ամերիկյան մի ակումբումորտեղ երաժշտությունն անդադար որոտում էկարելի   է անդորր գտնել:Ավտոմատի մեջ տասը ցենտ են գցումև այն երեք րոպեով անջատվում էՏասը ցենտը քիչ չէբայց ինչքա՜ն հաճելի է թվում այն անդորրըորի համար  կանխիկ վճարել եսՀազար ինը հարյուր հիսունին թվին ամերիկյան ռադիոն մի անսովոր հաղորդում տվեցՈւնկնդիրների ուշադրության ը ներկայացրին մի լուրաղմուկի դեմ պայքարող կազմակերպություն ստեղծելու մասինու ընդհուպ մինչև տասնհինգ րոպեանոց հաղորդման վերջը տևող լռություն:

  6.Բաց թողնված տառերր լրացնել:
         Մարդուն իր ամբողջ կյանքում ուղեկցում է ձայնըՄարդը բացարձակ լռության    պայմաններում վատ է զգում նրան պատում է  երկյուղի ու անհարմարության զգացումԲացարձակ լռությունը խավարում է մարդու նյարդային համակարգն այնպեսինչպես և անվերջ աղմուկը: րոտըհրաբուխների ձայնըծովային մրիկները և այլ աղմուկներ անհանգստացնում են մարդունԿան բնական աղմուկներ էլինչպես թռթուրների դայլայլըաղբյուրների կարկաչյունըծովի ալիքների համընթաց ճողփյունըհաճելի են մար.կանց համարբարերար են ներգործում նրանց նյարդային համակարգի վրաՏհաճ աղմուկը քայքայում է մարդու առոողությունըԱղմուկի հետ են կապվում լսողության կորուստը,նյարդահոգեկան հիվանդությունների աճըֆիզիկական և մտավոր ընդունակությունների նվազումը:
Լրացուցիչ կրթություն
1. Սովորողի օրագիր
2. Ընտրել Եղ. Չարենցի բանաստեղծություններից մեկը և սովորել:

06.09.2016

 1. Թարգմանել հետևյալ առակը:
 2. Ո՞րն է առակի ասելիքը: Համաձա՞յն եք ասելիքի հետ: Գտեք ձեր մտորումները առակի ասելիքի հետ կապված:
Однажды  Акива отправился в путь, взяв с собой осла, петуха и фонарь. К вечеру дошёл он до деревни и попросил ночлега, но жители прогнали его да ещё надавали тумаков.
Մի անգամ Ակիվան գնաց ճամփորդության, նրա հետ վերցրեց  ավանակին, աքաղաղին և լապտեր. Երեկոյան նա հասավ մինչև գյուղ և խնդրեց գիշերել այնտե, բայց գյուղացիները նրան ծեծելով վռնդեցին: 
Такое грубое отношение не пошатнуло в нём веры, и сказав: «Всё, что Бог ни делает, — всё к лучшему», — он устало поплелся ночевать в лес. Устроился поудобнее, съел кусочек хлеба, вдруг слышит — петух истошно кричит. Вскочил Акива, но успел увидеть лишь хвост лисицы, убегавшей прочь с петухом в зубах.
Այդպիսի վատ վերաբերմունքից չթողեց իր մեջ հավատ և ասաց.
-Ինչ որ Աստված անում է լավ բանի համար է անում: Նա հոգնած պարկեց անտառում մի կտոր հաց կերավ և հանկարց լսեց աքաղաղի ծղրտոցը: Ակիվան վեր թռավ բայց միյայն հասսցրեց տեսնել աղվեսի պոչը, որը փախչում եր բերանում պահած աքաղաղով: 
Потеря петуха не поколебала веры в  Акиве, и снова сказав: «Всё, что Бог ни делает, — всё к лучшему», — сел он учить Тору при свете фонаря.
Աքաղաղի կորւստը չխախտեց Ակիվայի հավատքը և նորից ասեց.
-Այն ինչ Աստված անում է 
Вдруг поднялся ветер и задул огонь. Опять сказал ребе: «Всё, что Бог ни делает, — к лучшему», — и тут же заметил, что в темноте сбежал осёл. Огорчился  Акива потере осла, пожалел, что утром придётся долгий путь пешком проделать, поохал, повздыхал, но всё же повторил: «Всё, что Бог ни делает, — к лучшему».
На следующее утро, пройдя всю дорогу пешком и уладив своё дело,  Акива возвращался домой. Дойдя до деревни, в которой с ним так скверно обошлись, он, к своему удивлению, увидел, что в ней нет ни единой живой души. Той же ночью, когда он просил ночлега и получил отказ, пришли разбойники и безжалостно всех поубивали.
И подумал тогда  Акива: «Неисповедимы пути Господни. Разреши мне жители деревни остаться, разбойники наверняка убили бы меня вместе со всеми. А судя по следам, пришли они из лесу, значит, были они в нём одновременно со мной. Стоило им услышать крик петуха или осла или заметить свет фонаря — и меня бы уже не было в живых. Воистину, человек должен всегда полагаться на Бога!»
Источник:http://pritchi.ru/id_4676
Լրացուցիչ կրթություն
1. Սովորողի օրագիր
2. Ընտրել Եղ. Չարենցի բանաստեղծություններից մեկը և սովորել:
Գիշերն ամբողջ հիվանդ, խելագար,
Ես երազեցի արեւի մասին:
Շուրջս ո՛չ մի ձայն ու շշուկ չկար –
ունատ էր շուրջս՝ գիշեր ու լուսին:
Ես երազեցի արեւի ոսկին,
Տենչացի նրա հրաշքը խնդուն՝
Ուզեցի սիրել շշուկն իմաստուն՝
Արեւանման, արնավառ խոսքի, –
Բայց շուրջս այնպես գունատ էր, տկար –
Խոսքեր չկային, ու արեւ չկար …
3. Սեպտեմբերի 5-16 — հեղինակային կրթական ծրագրերի աշնանային ամենամյա ստեղծագործական 11-րդ հավաք. 

Դո՛ւ, Արագա՛ծ, ալմաստ վահան
Կայծակեղեն թրերի,
Գագաթներդ՝ բյուրեղ վրան
Թափառական ամպերի։
Սեգ ժայռերդ՝ արծվի բույն,
Լճակներդ՝ լույս-փերուզ.
Առուներդ՝ մեջքիդ փայլուն
Պերճ գոտիներ ոսկեհյուս։
Աղբյուրներդ գիշեր ու զօր 
Խոսքի բռնված իրար հետ,
Վտակներդ գիլ ու գլոր
Աբրեշումե փեշերեդ։
Թիթեռներդ՝ հուր-հրեղեն
Թռչող-ճախրող ծաղիկներ,
Զառ ու զարմանք երազներեն
Պոկված ծվեն-ծվիկներ։
Ծիրանավառ դու թագուհի,
Բուրումների դու աղբյուր,
Ծաղիկներդ հազար գույնի,
Հազար անուն, հազար բույր։Իմ ամառը
Ես իմ ամառը անցկացրել եմ իմ դպրոցի հետ: Մենք երկու անգամ ճամփորդել ենք դեպի Սևան <<Ժայռ>>: Երկու անգամն էլ անցել է շատ լավ: Առաջին անգամ մենք դեռ նոր էինք սովորում ռազմամարզական ճամբարի առաջադրանքները: Մենք ամեն օր առավոտյան գնում էինք մարզվելու, որից հետո հիգիենայի ժամներ էինք անցկացնում, հետո՝ նախաճաշում: Առաջին ճամփորդության ժամանակ մենք կարողացանք մեկ անգամ լողալ, որովհետև եղանակը այդքան էլ լավ չեր: Մեր ուսուցչուհի ընկեր Նելլին ամեն երեկո ուրախացնում էր մեզ իր երգերով: Ընկեր Նելլին նաև պատրաստեց շա~~տ համեղ խորոված մեզ համար: Այդպես մենք երեք օր անցակցրեցինք շատ ուրախ տրամադրությամբ: Իսկ արդեն երկրորդ անգամ Սևանում մենք հարմարվել էինք, բայց քնում էինք վրաններում: Ընկեր Նելլին նորից ուրախացրեց մեզ իր երգերով, և այդպես հավեսով ամառ ունեցա: Հիմա էլ պատրաստվում եմ գնալ «Ժայռ» երրորդ անգամ:

Комментарии

Популярные сообщения из этого блога

Մաթեմատիկայի տնային աշխատանք

Կակտուսի մասին