Ֆիզիկա

Փակ շղթայի յուրաքանչյուր հաղորդչում, նրա մի ծարից մոյւսը լիցք տեղափոխելու ընթացքում էլեկտրական դաշտըկատարում է աշխատանք: Այդ աշխատանքը անվանում են հոսանքի աշխատանք, որը համեմատական է տեղափոխած լիցքի քանակին: Հետևաբար՝ հոսանքի աշխատանքի հարաբերությունը հաղորդչի տեղափոխված լիցքի քանակին հաստատուն մեշություն է և կարող է բնութագրել հաղորդչի ներսում էլեկտրական դաշտը: Այդ հարաբերությունը անվանում են լարում: Լարումն նշանակում են U տառով, իսկ հոսանքի աշխատանքը A տառով:
Լարում անվանում են այն ֆիզիկական մեծությունը, որը բնութագրում է էլեկտրական դաշտը փակ էլեկտրական շղթայի հաղորդիչում և հավասար է այս դաշտի կատարած աշխատանքի հարաբերությունը հաղորդչով տեղափոխված լիցքի քանակին:

larum (1).png
Լարմամբ կարելի է բնութագրել ոչ միայն փակ էլեկտրական շղթայի առանձին, այլև ծղթայի կամայական տեղամասում:
Լարման միավորն անվանում են վոլտ: Մեկ վոլտն այն լարումն է, որի դեպքում շղթայի տվյալ տեղամասով մեկ կուլոն լիցք տեղափոխելիս էլեկտրական դաշտը կատարում է մեկ ջոուլ աշխատանք:
Շղթայի որևէ տեղամասի լարումը չափելու համար օգտագործվող սարքը կոչվում է վոլտաչափ:


Փակ շղթայի յուրաքանչյուր հաղորդչում, նրա մի ծարից մոյւսը լիցք տեղափոխելու ընթացքում էլեկտրական դաշտըկատարում է աշխատանք: Այդ աշխատանքը անվանում են հոսանքի աշխատանք, որը համեմատական է տեղափոխած լիցքի քանակին: Հետևաբար՝ հոսանքի աշխատանքի հարաբերությունը հաղորդչի տեղափոխված լիցքի քանակին հաստատուն մեշություն է և կարող է բնութագրել հաղորդչի ներսում էլեկտրական դաշտը: Այդ հարաբերությունը անվանում են լարում: Լարումն նշանակում են U տառով, իսկ հոսանքի աշխատանքը A տառով:
Լարում անվանում են այն ֆիզիկական մեծությունը, որը բնութագրում է էլեկտրական դաշտը փակ էլեկտրական շղթայի հաղորդիչում և հավասար է այս դաշտի կատարած աշխատանքի հարաբերությունը հաղորդչով տեղափոխված լիցքի քանակին:

larum (1).png
Լարմամբ կարելի է բնութագրել ոչ միայն փակ էլեկտրական շղթայի առանձին, այլև ծղթայի կամայական տեղամասում:
Լարման միավորն անվանում են վոլտ: Մեկ վոլտն այն լարումն է, որի դեպքում շղթայի տվյալ տեղամասով մեկ կուլոն լիցք տեղափոխելիս էլեկտրական դաշտը կատարում է մեկ ջոուլ աշխատանք:
Շղթայի որևէ տեղամասի լարումը չափելու համար օգտագործվող սարքը կոչվում է վոլտաչափ:
Լամպիի դիմադրության հաշվումը
Աշխատանքի նպատակը
Կառուցել հախորդիչում հոսանքի ուժի կախումը, հաղորդիչի ծայրերին կիրառված լարումից պատկերող գրաֆիկը: Գրաֆիկի միջոցով որոշել հաղորդիչի դիմադրությունը:
Հոսանքի աղբյուր լամպ ռեոստատ, ամպերաչափ, ոլտաչափ, բանալի:
Փորձի կատարման ընդացքը
Հավաքել էլեկտրական շղթա
Ռեոստատի միջոցով հաղորդիչում կարգավորել էլեկտրական հոսանքը: Սողնակի միջոցով տարբեր դիրքերում փոփոխել հոսանքի ուժը և չափել համապատասխան լարումը: Չափման արդյունքները գրանցել աղյուսակում և կառուցել գրաֆիկ: Օղմի օրենքով որոշել լամպի դիմադրությունը: Հաշվել հաղորդիչի դիմադրության ստացված արդյունքների միջին թվաբանականը:

6ACF07F5-6A31-4586-9EB9-6D6B5CE1DF68

Աշխատանքի նպատակը՝

Կառուցել հաղորդչում հոսանքի ուժի կախումը հաղորդչի ծայրերին կիրառված լարումից պատկերող գրաֆիկը: Գրաֆիկի միջոցով որոշել հաղորդչի դիմադրությունը:

Անհրաժեշտ նյութեր՝

Հոսանքի աղբյուր, հետազոտող հաղորդի, ռեոստատ, ամպերաչափ, վոլտաչափ, բանալի և միացնող հաղորդալարեր:

Փորձի կատարման ընթացքը

 1. Հավաքեք նկարում պատկերված էլէկտրական շղթան: Հիշեք, որ ամպերաչափը միացվում է հետազոտվող հաղորդչին հաջորդաբար, իսկ վոլտաչափը՝ զուգահեռ:
 2. Ռեոստատի միջոցով հետազոտվող հաղորդչում կարգավորեք էլէկտրական հոսանքը: Սողնակի յուրաքանչյուր դիրքում չափեք հոսանքի ուժի և լարման արժեքները: Չափումները կրկնեք սողնակի 4 կամ 5 դիրքերի համար:
 3. Չափման արդյունքները գրանցեք աղյուսյակում։
 4. Չափման արդյունքների հիման վրա կառուցեք հոսանքի ուժի կախումը լարումից պատկերող գրաֆիկը։ Ընտրելով համապատասխան մասշտաբ՝ աբսցիսների առանցքի վրա տեղադրեք լարման, իսկ օրդինատների առանցքի վրա՝ հոսանքի ուժի արժեքները։
 5. Յուրաքանչյուր չափման տվյալներով հաշվեք հաղորդչի դիմադրությունը՝ օգտվելով Օհմի օրենքից։
 6. Հաշվեքա հաղորդչի դիմադրության՝ ստացվաց արժեքների թվաբանական միջինը։
 7. Հաշվումների արդյունքները գրանցեք աղյուսյակում։։

0819D906-2934-4D85-8562-4E59CE117054

Անհրաժեշտ պարագաներ`
Լամպ, հոսանքի աղբյուր, ռեոստատ, ամպերաչափ, վոլտաչափ, բանալի, հաղորդալարեր։
Փորձի կատարման ընթացքը`
Հավաքել էլեկտրական շղթա, ռեոստատի միջոցով հաղորդիջում կարգավորել էլեկտրական հոսանքը, սողնակի միջոցով տարբեր դիրքերում փոփոխել հոսանքի ուժը և չափել համապատասխան լարումը և կառուցել գրաֆիկը, Օհմի օրենքով որոշել լամպի դիմադրություն, հաշվել հաղորդիչի դիմադրության ստացված արժեքների միջին թվաբանականը։


Տարբերակ 1
էջ 54

1)2
2)1
3)3
4)2
5)3
6)2
7)4Էլեկտրական երևույթներ
Որևէ մարմին շփելուց հետո ձեռք էր բերում այլ մարմիններ դեպի իրեն ձգելու հատկություն, ապա այդպխիսի մարմնի մասին ասում էին թե, էլեկտրականացած է կամ էլ նրան էլեկտրական լիցք է հաղորդված։Իսկ մարմինն էլեկտրական լիցք հաղորդելու պրոցեսը սկսեցին անվանել էլեկտրականացում։ Էլեկտրական լիցք կոչվող ֆիզիկական մեծությունը նշանակում են q տառով․
q-էլեկտրական լիցք։


Հավասարաչափ արագացող շարժում, արագացող շարժման արագություն, ճանապարհը:
Ազատ անկում, ազատ անկման արագացում:
Հավասարաչափ արագացող շարժումը՝ անհավասարաչափ շարժում է, որովհետև հավասարաչափ շարժման դեպքում արագությունը չի փոխվում, հաստատուն է ողջ շարժման ընթացքում: Մարմնի շարժումը կոչվում է հավասարաչափ արագացող, եթե այդ շարժման արագությունը կամայական հավասար ժամանակամիջոցում փոխվում է նույն չափով:
Այն ֆիզիկական մեծությունը, որը հավսար է մարմնի շարժման արագության փոփողության և այն ժամանակամիջոցի հարաբերությանը, որի ընթացքում կատարվել է այդ փոփոխությունը, կոչվում է հավասարաչափ արագացող շարժման արագացում:
Հավասարաչափ արագացող ժարժման դեպքում արագացումը հաստատուն չէ փոխվում:
Որպես հավասարաչափ արագացող շարժման արագացման միավորն ընդունվում է այլ մարմնի արագացման միավոր


Կինեմատիկա Դինամիկա և ստատիկա: Կինեմատիկա բաժնում ուսումնասիրում է մարմնի շարժումները առանց դրանց պատճառների ուսմնասիրությամբ: Դինամիկա բաժնում ուսումնասիրվում է մարմնի արագության փոփոխության պատճառը: Ստատիկան ուսումնասիրում է մարմինների անշարժության պայմանները: Մարմինը կատարում է մեխանիկական շարժում եթե այլ մարմինների նկատմամբ փոխում է իր դիրքը: Այն գիծը որը մարմինը թողում է իրենից հետո շաժման ընթացքում անվանում են հետագիծ: Հետագծերը լինում են երկու տեսակ` կորագիծ  ուղղագիծ և բեկյալ: Ըստ շարժման ձևի շարժումները լինում են ուղղագիծ հավասրաչափ և ուղագիծ անհավասարաչափ: Հետագծի երկարության չափը ժամանակի ընթացքում երկարության միավորներում մարմնի 
Այն շարժումը որի դպքում մարմինը ցանկացած հավասար ժամանակամիջո
ցով անցնում է հավասար ճանապարհ:

Միավոր ժամանակում մարմնի անցած ճանապարհը բնութագրվում է մի մեծությամբ որին անվանում են հավասարաչափ շարժման արագություն
Լաբարատոր աշխատանք։ Ազատ անկում
Աշխատանքի նպատակը
Ազատ անկման երևույթի դիտում, ուսումնասիրում, քննարկում և եզրակացություն։ Անհրաժեշտ պարագաներ, մեկ մետր երկաությամբ ապակե հաստ պատերով խողովակ, որի մեջ նախօրոք գցված է կապարե գնդիկ, փետուր, մետաղյա օղակ և օդահան պումպ։ Խողովակի մի ծայրը փակված է ռետինե խցանով, մյուս ծայրը ծորակով։
Աշխատանքի ընթհացքը
Սկզբից հարյուր ութսուն աստիճանով պտտում ենք խողովակը և նայում, որ մարմինը շուտ հասավ տեղ։ Առաջինը ընկավ կապարե գնդիկը իսկ հետո թուղթը։ Օդահանի միջոցով հանում ենք օդը, ստանում ենք վակումային վիճակ։

Դինամիկա

Մեխանիկաի այն բաժինը, որը ուսումնասիրում է տարաբնույթ շարժումների առաջացման  և փոփողման պատճառները ՝ կոչվում է դինամիկա։ Դինամիկայի հիմքում ընկած է Նյուտոնի օրենքները։ Մարմինը պահպանում է իր դաթարի վիճակը այնքան կամ գտնվում է ուղղագիծ հավասարաչափ շարժման մեջ, եթե նրա վրա այդ մարմինը չեն ազդում, կամ եթե հատվում են ապա այդ ուժերը համակշռում են։

Հավասարաչափ արագացող շարժում, արագացող շարժման արագություն, ճանապարհը:

Ազատ անկում, ազատ անկման արագացում:
Հավասարաչափ արագացող շարժումը՝ անհավասարաչափ շարժում է, որովհետև հավասարաչափ շարժման դեպքում արագությունը չի փոխվում, հաստատուն է ողջ շարժման ընթացքում: Մարմնի շարժումը կոչվում է հավասարաչափ արագացող, եթե այդ շարժման արագությունը կամայական հավասար ժամանակամիջոցում փոխվում է նույն չափով:
Այն ֆիզիկական մեծությունը, որը հավսար է մարմնի շարժման արագության փոփողության և այն ժամանակամիջոցի հարաբերությանը, որի ընթացքում կատարվել է այդ փոփոխությունը, կոչվում է հավասարաչափ արագացող շարժման արագացում: Այն նշանակում են a տառով՝ լատիներեն ակսելեռատիո(արագացում): Հավսարաչափ արագացող շարժման դեպքում, արագացումը հաստատուն է: Որպես հավասարաչափ արագացող շարժման արագացման միավոր ընդունվում է այն մարմնի արագացումը, երբ այդ շարժման արագությունը յուրաքանչյուր մեկ վարկյանում փոխվում է մեկ մետր վարկյանում: Այդ միավորը կոչվում է մեկ մետր վարկյան քառակուսի: Հավասարաչափ արագացող շարժման արագությունը հավասար կլինի V=a*t:
Շփման ուժ
Դադարի շփում
Շփումը բնության մեջ և տեխնիկայում
Տարբերակ 1, էջ 48
1)   Սահնակը սարից սահում է ծանրության ուժի ազդեցությամբ և սահելով կանգ է առնում շփման ուժի պատճառով;
2)   Շփվող մակերևույթների յուղման դեպքում շփման ուժը փոքրանում է;
3)   Շփման ուժի ուղղությունը համընկնու՞մ է մարմնի շարժման արագության
ուղղության հետ
Ուժը արագության փոփոխության պատճառն է;
Ծանոթացել ենք 4 ուժերի հետ ՝ ծանրության, առաձգականության, մարմնի կշիռ և շփման;
Ծանրության ուժի առաջացման պատճառն է երկրի ձգողական ուժը;
Առաձգական ուժի առաջացման պատճառն է մարմինների  դեֆորմացիան է;
Մարմնի կշիռի առաջացման պատճառն է հենարանին դրած կամ կախոցից կախված մարմնի դեֆորմացիսաի  առաջացած ուժն է, որը ազդում է հենարանի կամ կախոցի վրա;
Շփման ուժի առաջացման պատճառն է երկու հպվող մակերևութների խորդուբորդույունն է և մոլեկուլների փոխազդեցության ուժը; Ուժը վեկտորական մեծություն է;
Մեխանիկական  աշխատանք և հզորություն
Մենաիկական աշխատանքը կատարվում է այն ժամանակ ,երբ մարմնի վրա կիռարվում է ցանկացած ուժ և ուժի ուղղությամբ մարմինը կատարում է տեղափոխություն;
Նշում ենք A տառով այն հավասար է ուժի և տեղափոխության
A=f*s 1g=1n*1,m
Մարմի փողազդեցությունը
Մարմնի զանգված
Զանգվածի միավորներ
Տարբերակ 1
1)Մարմնի շարժման արագությունը փոփոխվում է՝ նրա վրա ազդում են այլ մարմնի ազդեցությունից հետո. Պատ.՝ 3.
2)Որ դեպքում  Ա սայլակը կսկսի շարժվել, եթե այրենք թելը՝ նկարում պատկերված 1և3 վիճակներում Պատ.՝2.
3) Հրացանից կրակելիս գնդակի արագությունը 600մ վ է, իսկ հրացանի հետհարվածի արագությունը ՝ 1,5 մ/վ: Որ մարմնի զանգվածն է մեծ քանի անգամ՝ գնդակի զանգվածը 400 անգամ փոքր է հրացանի զանգվածից: Պատ.՝2.
4) Քանի կիլոգրամ է պարունակում 2.5 տոննան ՝ 2500 կգ: Պատ.՝ 5.
5)Քանի գրամ է 0,025կգ-ը` 25 կգ  պատ.՝ 1
6)Արտահյատեք 250գ կիլոգրամով՝ 0,25 կգ պատ.՝1
1.Լրացրեք բաց թողած թվերը. 1կգ =1000գ ,1գ =1կգ,1մգ =1գ ,1տ = 1000կգ
Լաբարատոր աշխատանք
Չափանոթում չտեղավորվող մարմնի ծավալը
Անհրաժեշտ պարագարներ, մարմնին որը չի տեղավորվում չափանոթում, ջրթափ անո, ջուր թել և չափանոթ:Աշխատանքի ընդհացքը:Ջրթափ անոթի մեջ լցնում եմ անքայն ջուր , որ հասնի ծուրակի բերանին:Չափաբաժակը տեղավորում ենք ջրթափ անոթի ծորակի տակ, որից հետո մարմինը խելոք կապում ենք  թելով , որից հետո մարմինը իչեցնում ենք ջրթափ անոթի մեջ այնքան ժամանակ մինչև մարմինը խորասուզվի:Խորասուզվելուց հետո ջուրը թափվեց, և այնքան ջուր թափվեց ուրեմն դա ջրի ծավալն է:Որոշեցի չափանոթի բաժանման արժեքը `   C=100սմ3-80սմ3=20սմ3:10=2սմ3
C1=2սմ3:2=1
Ջրի ծավալը եղավ V=98սմ31սմ3
Դա մարմնի ծավալն է:
Լաբարատոր աշխատանք
Կանոնավոր և անկանոն պինդ մարմնի ծավալի որոշումը:Անհրաժեշտ պարագաներն են  չափագլան, չափաքանոն, հֆհհդսբադքըեդզքվ, թել ,ջուր:Առաջինը անում ենք կանոնավոր ծավալի որոշումը քանոնով, կանոնավոր մարմնի ծավալը որոշելու համար քանոնի միջոցով պետք է չափել կանոնավոր մարմնի ՝ չորսուի ծավալը:Ես ունեմ  պայտե և  մետաղյա չորսուններ:Այն որոշելու համար քանոնով չափում եմ նրա երկարությունը, լայնությունը և բարձրությունը, նշանակելով համապատասխանաբար a;b;h; տառերով:
a=2,7սմ
b=1,7սմ
h=2,7սմ
V-?
2,7*2,7*1,7=12,3սմ3
V=12,3սմ3
a=7սմ
b=4,5սմ
h=7սմ
V=7սմ*7սմ*4,5սմ=220,5սմ3
V=220,5սմ3
մարմնի ծավալը նշանակում ենք V տառով:
Այժմ իմ մետաղյա չորսուի ծավալը կորոշեմ չափագլանի միջոցով:Նախ որոշում եմ իմ չափանոթի սանդղ ակի բաժանման արժեքը
C=100-5010=5սմ3
C1=522,5սմ3
Չափանոթի մեջ լցնում եմ ջուր:Չափագլանի մեջ լցրեցի այնքան ջուր որ իմ մարմինը կարողանա սուզվի:Լցված ջրի ծավալը:
V1=148
Պարզաբանել և կրկնել հետևյալ հարցերը՝
1.ինչն են անվանում սանդղակի բաժանման արժեք
Անհրաժեշտ է գտնել սանդղակի մոտակա այն երկու գծիկները որոնց կողքին մեծության թվային արժեքներ են գրված։ Այնուհետև մեծ արժեքից հանել փոքր արժեքը և ստացված արդյունքը բաժանել նրանգ միջև եղած բաժանումների թվին:
С=60-5010=1մլ
2.որն է սարքի չափման սահմանը,
Նրա ամենավերևի և ամենաներքևի թվերը ցույց են տալիս սարքի չափման սահմանը:
c1=1մլ2= 0,5մլ
3.որոշել տրված գործիքի չափման սխալը
գործիքների սանդղակների ամենափոքր բաժանման արժեքի  կեսը
V=55մլ
1 լ=1 դմ3
1մլ=1 սմ3
1մ3=1մ*1մ*1մ=10դմ*10դիմ*10դմ=1000դմ3=1000լ
Իմ չափագլանի մեջ լցրեցի ջուր և պարզեցի, որ C=100-5025=2սմ3
Լաբարատոր աշխատանք
Հեղուկի ծավալի չափումը չափանոթի միջոցով
Աշխատանքի նպատակը․ սովորել չափանոթի միջոցով չափել հեղուկի ծավալը և անոթների տարողությունները։
Սարքեր և նյութեր․ չափանոթ, ջրով լցված բաժակ, ոչ մեծ սրվակ և այլ անոթներ։
ԻՄ դիմաց դրված է չափանոթ, որը հեղուների ծավալների չափման  և պինդ մարմինների ծավալների չափման գործիք է,
Ծավալը դա  հեղուկի կամ պինդ մարմնի զբաղեցրած տեղն է։ Ծավալի չափման գործիքը՝ չափանոթը ուսումնասիրելիս ես պարզեցի, որ իմ չափանոթի չափման հնարավորությունը՝ ամենաներքևի թվային արժեքը նրբագծի դիմաց գրված 0սմ3, իսկ ամենավերևի նրբագծի դիմաց գրված թիվը 150սմ3, որպես ծավալի չափման հիիմնական միավոր Միջազգային Համակարգում (ՄՀ) ընդունված է 1մ3 օգտագործվում են նաև 1սմ3, 1լ, 1մլ, 1մմ3, իմ չափագլանի վրա արված են նրբագծերով արված բաժանումներ, որին անվանում ենք սանդղակ, գործիքից օգտվելոց առաջ ես որոշում եմ ես պետք է որոշ եմ սանդղակի ամենափոքր բաժանման արժեքը։  Չափիչ սարքի սանդղակի բաժանման արժեքը որոշելու հաար անհրաժեշտ է գտնել սանդղակի մոտակա այն երկու գծիկները որոնց կողքին մեծության թվային արժեքներ են գրված։ Այնուհետև մեծ արժեքից հանել
Լարատոր աշխատանք
Գործիքներից օգտվելուց առաջ պետք է որոշենք գործիքների սանդղակների ամենափոքր բաժանման արժեքի  կեսը և չափման սխալը։  Այժմ ես որոշու եմ իմ դիմաց դրված չափագլանի սանդղակի ամենափոքր բաժանման արժեքը և չափման  սխալը։ Չափագլանի սանդղակի բաժանման արժեքը որոշելու համար վերցրեցի երկու հարևան գծիկներ որոնց դիմաց թվային մեծություն էր գրված՝ օրինակ 600մլ և 500մլ, որից հետո մեծից հանեցինք փոքր թիվը և ստացված թիվը բաժանեցինք այդ երկու թվերի միջև եղած նրբագծերով արված բաժանումների թվի վրա։ Բաժանման արժեքը նշանակում են C տառով։ C=600մլ-500մլ10
Լաբորատոր աշխատանք
Նպատակը՝ ծանոթանալ լաբորատորիայի անվտանգության կանոններին՝ ուսուցչի ծանոթացմանբ: Ծանոթանալ այն չափիչ գործիքների հետ, որոնց հետ մենք աշխատելու ենք:
Այդ գործիքների հետազոտում և նրանց սանդղակի ամենափոքր բաժանման արժեքի և չափման սխալի որոշում:
Աշխատանքի ընթացքը
Աշխատելու ընթացքում ծանոթանում ենք անվտանգության կանոններին, ամենակարևորը նա է, որ  գոյություն ունեն 2 տեսակի հոսանքի աղբյուրներ մեկը 36մյուսը  220 ոլտ: Ծանոթացել ենք գործիքների հետ օրինակ ջեռուցիցչներ, հոսանքի փոխանցիչների, չախագլանների , կշեռքների, քանոնների, տարաների և տարբեր ուժաչափիչների հետ: ՄԵնք այդ գործիքները հետազոտեցինք՝ գործիքից օգտվելուց առաջ պետք է նաել իր չափման հնարավորությունները  Նրա ամենավերևի և ամենաներքևի թվերը ցույց են տալիս սարքի չափման հնարավորությունները: Որից հետո նկատեցի, որ բոլոր չափիչ գործիքների նման են նրանով որ բոլորի վրա կա նրբագծերով արված բաժանումներ, որին անվանում ենք սանդղակ


Լաբորատոր աշխատանք

Աշխատանքի նպատակը. սովորել չափման մկիջոցով հեղուկի ծավալը և անոթների տարողությունները չափելը:

Անհրաժեշետ սարքեր և նյութեր. չափանոթ, ջրով լցված բաժակ, ոչ մեծ սրվակ և այլ անոթներ:

Աշխատանքի ընթացքը.
Իմ դիմաց դրված է չափանոթ, որը հեղուկների ծավալների չափման և պինդ մարմինների ծավալների չափման գործիք է: Ծավալը դա հեղուկի կամ պինդ մարմնի զբաղեցրած տեղն է: Ծավալի չափման գործիքը՝ չափանոթը ուսումնասիրելիս ես պարզեցի, որ իմ  չափանոի չափման հնարաովրությունը՝ ամենաներքևի թվային արժեքը նրբագծի դիմաց գրված և թվային արժեքը՝ 5մլ իսկ ամենավերևի նրբագծի դիմաց գրված թվային արժեքը՝ 25մլ, որպես ծավալի չափման հիմնական միավոր Միջազգային համակարգում (ՄՀ) ընդունված է  օգտագործվում են 1մ3, 1սմ3, 1մլ3,1մմ3: Իմ չափագլանի վրա արված են նրբագծերով բաժանումններ, որին անվանում ենք սանդղակ գործիքից օգտվելուց առաջ ես որոշում եմ սանդղակի ամենափոքր բաժանման արժեքը: Չափիչ սարքի սանդղակի ամենամեծ

Ֆիզիկա


Դինամիկա
Մեխանիկայի այն բաժինը, որը ուսումնասիրում է տարաբնույթ շարժումների առաջացման և փոփոխման պատճառները, կոչվում է դինամիկա: Այդ դինամիկայի հիմքում ընկած են Նյուտոնի երեք օրենքները: Մարմինը պահպանում է իր դադարի վիճակը կամ գտնվում է ուղղագիծ հավասարաչափ շարժման մեջ, եթե նրա վրա այլ մարմիններ չեն ազդում կամ եթե ազդում են ապա այդ ուժերը համակշռում են:
Հավասարաչափ արագացող շարժում, արագացող շարժման արագություն, ճանապարհը:
Ազատ անկում, ազատ անկման արագացում:
Հավասարաչափ արագացող շարժումը՝ անհավասարաչափ շարժում է, որովհետև հավասարաչափ շարժման դեպքում արագությունը չի փոխվում, հաստատուն է ողջ շարժման ընթացքում: Մարմնի շարժումը կոչվում է հավասարաչափ արագացող, եթե այդ շարժման արագությունը կամայական հավասար ժամանակամիջոցում փոխվում է նույն չափով:
Այն ֆիզիկական մեծությունը, որը հավսար է մարմնի շարժման արագության փոփողության և այն ժամանակամիջոցի հարաբերությանը, որի ընթացքում կատարվել է այդ փոփոխությունը, կոչվում է հավասարաչափ արագացող շարժման արագացում: Այն նշանակում են a տառով՝ լատիներեն ակսելեռատիո(արագացում):
Հավսարաչափ արագացող շարժման դեպքում, արագացումը հաստատուն է: Որպես հավասարաչափ արագացող շարժման արագացման միավոր ընդունվում է այն մարմնի արագացումը, երբ այդ շարժման արագությունը յուրաքանչյուր մեկ վարկյանում փոխվում է մեկ մետր վարկյանում: Այդ միավորը կոչվում է մեկ մետր վարկյան քառակուսի: Հավասարաչափ արագացող շարժման արագությունը հավասար կլինի V=a*t:Լաբորատոր աշխատանք
Նպատակը՝ ծանոթանալ լաբորատորիայի անվտանգության կանոններին՝ ուսուցչի ծանոթացմամբ:
Ծանոթանալ այն չափիչ գործիքների հետ որոնց հետ մենք աշխատելու ենք:
Այդ գործիքների հետազոտում և դրանց սանդղակի ամենափոքր բաժանման արժեքի և չափման սխալը որոշում:
Աշխատանքի ընթացքը
Դասերին ծանոթացել ենք անվտանգության կանոններին: Իմացել ենք որ կա 2 տեսակի հոսանքի աղբյուրներ մեկը 36 մյուսը 220 ոլտ: Այն գործիքները որոնք ցածր լարմամբ են աշխատում չի կարելի միացնել բարձր լարմամբ վարդակին: Ծանոթացել ենք տարբեր գործիքների հետ՝ ջեռուցիցչների, հոսանքի փոխանցիչների, կշեռքների, չափագլանների, տարբեր քանոնների, տարաների և տարբեր ուժաչափիչների:
Մենք այդ գործիքները նախ սկսեցինք հետազոտել՝ գործիքից օգտվելուց առաջ պետք է նայել իր չափման հնարավարությունները:
Դրա ամենաներգևի և ամենավերևի նրբագծերի դիմաց գրված թվերը ցույց են տալիս սարքի չափման հնարավորությունները:
Որից հետո նկատեցի, որ բոլոր չափիչ գործիքների նման են նրանով, որ բոլորի վրա կան նրբագծերով արված բաժանումներին, որին անվանում ենք սանդղակ:
Մենք հասկացանք, որ գործիքից օգտվելուց առաջ ուսումնասիրում ենք դրա չափման հնարավորությունները:
1 լ. - 1դմ.3
1 մլ. - 1սմ.3
3 - 1մ*1մ*1մ-10դմ*10դմ*10դմ-1000դմ.3-1000լ.
Իմ չափագլանի մեջ լցրեցի ջուր և իմացա նրա ծավալը:
Չափանոթի բաժանման արժեքը՝ C=200-1005=20 սմ.3 Չափման սխալը կլինի`C1=20սմ.3:2=10սմ.3
Չափագլանի ջրի ծավալը՝ V=140 սմ.310սմ.3


Դաս 4
|Շարունակել որոշել լաբորատորիայում գտնվող տարբեր գործիքների      սանդղակների բաժանման արժեքները,չափման սխալը,չափման սահմանը
Պարզաբանել և կրկնել հետևյալ հարցերը՝
1.Ի՞նչն են անվանում սանդղակի բաժանման արժեք:
Պետք է գտնել սանդղակի մոտակա երկու գծիկները որոնց կողքին մեծության թվային արժեքներ են գրված։ Այնուհետև մեծ արժեքից հանել փոքր արժեքը և ստացված արդյունքը բաժանել նրանքց միջև եղած բաժանումների թվին:
C=600-500=100, 100:10=10մլ.
2.Ո՞րն է սարքի չափման սահմանը,
Սարքի ամենավերևի և ամենաներքևի թվերը ցույց են տալիս դրա չափման սահմանը:
3.Ո՞րոշել տրված գործիքի չափման սխալը
Չափման սխալը՝ C=10մլ.25մլ.
Ծավալը՝ V=220մլ.
220-5մլ.<V<220+5մլ.
Է.Ղազարյանի դասագրքից՝ էջ166ից,վարժություններ1ից-15-ը


Կանոնավոր և անկանոն պինդ մարմնի ծավալի որոշումը
Անհրաժեշտ առարկաներ՝ չափագլան, քանոն, թել, մկրատ, ջուր:
Կանոնավոր մարմնի ծավալի որոշումը: Քանոնի միջոցով պետք է չափել կանոնավոր մարմնի չորսունը: Ես ունեմ ձայտե և մետաղյա չորսու: Այն որոշելու համար քանոնով չամում եմ նրա երկարությունը, լայնությունը և բարձրությունը նշանակելով համապատասխանաբար a, b, h տառերով:
Փայտ
a=2,5 սմ.
b=2,5 սմ.
h=9,3 սմ.
V=a*b*հ=58,125 սմ.3
Մետաղ
a=2 սմ.
b=1 սմ.
h=3 սմ.
V=a*b*h=2*1*3=6 սմ.3
Այժմ իմ մետաղյա չորսուի ծավալաը կորոշեմ չափագլանի օգնությամբ: Դրա համար նախ որոշում եմ իմ չափագլանի սանդղակի բաժանման արժեքը: Սանդղակը դա գործիքի վրա նրբագծերով արված բաժանումներն են: Գործիքի բաժանման սխալը գործիքի բաժանման արժեքի կեսն է
C=800սմ3-700սմ310=10 սմ.3
C1=10մլ.25մլ.
Նույն այդ կանոնավոր մարմնի ծավալը որոշում եմ չափագլանով: Դրա համար նախ որոշեմ չափագլանի ձանդղակի բաժանման արժեքը
Չափանոթի մեջ լցնում եմ այնքան ջուր, որ իմ չորսունը կարողանա սույզվել
Լցված ջրի ծավալը չափագլանում ջրի ծավալը
V1=180 սմ.35մլ.3
Մարմինը կապում եմ թելով և իջեցնում ջրի մեջ մինչև սուզվելը
Ջրի և մարմնի ծավալը՝
V2=190 սմ.3 5 մլ.3
Սուզված մարմնի ծավալը կլինի` V1-V2, 190-180=10 սմ.3


6. Մարմնի փոխազդեցությունը
Մարմնի զանգված
Զանգվածի միավորներ
 1. Մարմնի շարջման արագությունը փոփոխվում է նրա վրա այլ մարմնի ազդեցությունից հետո
  Պատասխան՝ 3
 2. Ո՞ր դեպքում Ա սայլակը կսկսի շարջվել, եթե այրենք թելը. նկարում պատկերված 1 և 3 վիճակներում
  Պատասխան՝ 2
 3. Հրացանից կրակելիս գնդակի արագությունը 600մ/վ է, իսկ հրացանի հետարվածի արագությունը՝ 1,5մ/վ: Ո՞ր մարմնի զանգվածն է մեծ և քանի՞ անգամ: Գնդակի զանգվածը 400 անգամ փոքր է հրացանի զանգվածից:
  Պատասխան՝ 2
 4. Քանի կիլոգրամ է պարունակում 2.5 տոննան. 2500կգ.
  Պատասխան՝ 5
 5. Քանի՞ գրամ է 0,025կգ-ը: 25գ.
  Պատասխան՝ 1
 6. Արտահայտեք 250 գրամը կիլոգրամներով: 0,25կգ.
  Պատասխան՝ 2
10.Մարմնի խտությունը
Տարբերակ 1
I.Բետոնի խտությունը 2200կգ/մ3 է, նշանակում է, որ 1մ3 ծավալով բետոնը 2200կգ է
Պատասխան՝ 1
II.V=20մ3
m=16,000կգ.
-?
16,00020=800կմ/մ3
Պատասխան՝ 2
III.V=0.0002մ3
m=1,6կգ.
-?
mv=1,60,002=800կգ/մ3
Պատասխան՝ 4
IV.=2700կգ/մ3
գ/սմ3-?
=2700կգ/մ3=270010001000000=2710գ/սմ3=2,7գ/սմ3
V.V=0,5դմ3
m=450գ.
-?
V=0,5դմ3=0,5*1*1*1=0,5*10*10*10=0,5*1000=500

=mV=450գ.500սմ=0,9գ.սմ3


Նյութ
Մարմին
պղինձ
ինքնաթիռ
ճենապակի
տիեզերանավ
ջուր
ինքնահոս գրիչ

ավտոմեքենա
Դուռ,աթոռ,սեղան,դարակ-փայտե,երկաթյա,

Դանակ,պատառաքաղ,դանակ-փայտե,երկաթյա,պլասմասե

տուն-քարե,փայտե


ապակուց-սպասք,պատուհան,դուռ

ռետինից-անվադող

փայտից-սեղան,աթոռ,դարակ
պողպատե-ցողեր
պլաստմասե-սպասք,վարդակ
մկրատ-երկաթ
բաժակ-պլաստմասե,ապակե,երկաթյա
ֆուտբոլի գնդակի օդափուչիկը-ռետինից
բահ-փայտից և երկաթից
մատիտը-փայտից

Աֆտոմեքենայի շարժումը, առառկայի  շարժումը,մարդու  շարժումը:
Սառուցի հալելը
Ջրի, ոսկիի, պղինձի, երկաթի գոլորշիացումը
Արևի բացվելը
էլեկտրոսալիկի տաքանալը
Կայծակի ձայնը
Տերևների սֆսֆոցը
Կատուների մլավոցը
Շան հաչոցը
Կայծ տալը
Լույսը
Համակարգիչի լիցքավորումը
Մագնիսի քաշելը
Արևի ծագելը
Կայծակը
Աստղերի շողշողալը
Լուսնի շողշողալը
Մեղանիկական-Գունդը գլորվելը,լույսը բացվելը,գերանը լողում է,ժամացույցի ճոճանակը տատանվում է,ամպերը շարժվում է ,աղավնին թռչում է,
Ջերմային-կապարը հալվում է,ցրտում է,ձյունը հալվում է, ջուրը եռում է,ամպրոպ
Ձայնային-լսվում է ամպրոպի դղրդյունը,արձագանք,տերևները սոսափում են:
Էլեկտրական-էլէկտրալամպը վառվում է,փայլատակում է կայծակը
Լուսային-աստղերը առկայծում են,լուսը բացվելը,փայլատակում է կայծակը:


1)պղինձ,ինքնահոս գրիչ,ճենապակի,ջուր։
2)ա)փայտյա-սեղան,աթոռ,դարակ
  բ)բաժակ-կավե,ապակուց,փայտյա,պլասմասի,երկաթյա
3)

դասի պլան
                                  7-րդ դասարան
1.09-4.04      
Բնության  ուսումնասիրության գիտական մեթոդները:Չափումներ:                                
          
Դաս-1
Բնությունը և ֆիզիկան:Ֆիզիկայի ուսումնասիրման առարկան:Ֆիզիկական երևույթներ:
Դասարանում՝
1.քննարկել  ինչ է բնությունը
Բնությունն այն ամենի ամբողջությունն,ինչը շրջապատում է մարդուն՝ջուրը,օդը,հողը,ծառերը,կենանիները,աստղերը,մոլորակները;Մարդն նույն պես բնության մասն է:
2.ինչ ես հասկանում բնության երևույթ ասելով
Բնության մեջ տեղի ունեցող փոփոխությունները անվանում են բնության երևույթներ:
3.բերել ֆիզիկական երևութների օրինակներ
Արեգակը ջերմացնում է  Երկիրը,սակայն նաև չորացնող երաշտի պատճառ է դառնեում:
4.թվարկել ֆիզիկական երևութների տեսակները
Ֆիզիկական  երևույթներ տեղի են ունենում տիեզերքում, և Երկրի ընդերքում,և կենդանի  օրգանիզմներում ,և մթնոլորտում,այլ կերպ ասած՝ ամենուր:
Լրացուցիչ առաջադրանք
1.Որն է ֆիզիկական մեծություն
1.վայրկյանը  2.ատոմը
3.թռիչքը  4.սնդիկը
2. Որն է ջերմային երևութը
1.կապարի հալվելը         2.որոտը
3.գնդի գլորվելը        4.աղավնու թռիչքը
3.Որն է  մեխանիկական երևութը
1.ջրի եռալը  2.որոտը
3. կայծակը  4.ճոճանակի
տատանվելը
4.Որն է  ձայնային  երևութը
 1.լամպի թելիկի շկացումը 2.մարմնի անկումը
 3.տերևների սոսափյունը   4.մոլորակի շարժումը
5.Որն է էլեկտրական երևույթը
 1.արձագանքը   2.էլեկտրոսալիկի տաքանալը
 3.նետի թռիչքը        4.մարմնի լողալը
6.Որն է լուսային երևութը
  1.ամպերի շարժվելը  2.որոտը
 3.աստղերի առկայծումը   4.արտույտի երգելը
Է.Ղազարյանի դասագրքից՝ էջ 5-ից,մինչև էջ 10-ը
                                                                                          
7.09-11.09
Դաս -2  - գործնական՝  լաբորատորիայում
Ֆիզիկական մեծությունների չափումներ,չափումների դերը գիտության մեջ
.Ինչ է նշանակում չափել`մեթոդը ,չափանմուշի ընտրություն
.երկարության հիմնական և այլ  միավորները:Չափման գործիք
1.լաբորատորիայում գտնվող ինչ չափիչ   սարքեր  եք ճանաչում
2.ինչ ֆիզիկական մեծություններ են չափում
3.ինչպես ենք գիտելիքներ ձեռք բերում բնության երևութների մասին
4.ինչ է փորձը և ինչով է այն տարբերվում դիտումից
5.ինչու են փորձի ժամանակ չափումներ կատարում
Լրացուցիչ առաջադրանք                             
Նկարագրեք ձեզ ծանոթ որևէ ֆիզիկական երևութի դիտման ընացքը և արդյունքը:
Է.Ղազարյանի դասագրքից՝ էջ11ից,մինչև էջ 16-ը                                                                                            
15.09-19.09
Դաս 3
Թեման-Դիտումներ և փորձեր:Ֆիզիկական մեծություններ :Ֆիզիկական մեծությունների չափումը:Չափման սխալ:
Որոշել լաբորատորիայում գտնվող տարբեր գործիքների      սանդղակների բաժանման արժեքները,չափման սխալը,չափման սահմանը
Դասարանում-քննարկում  և պարզաբանում ենք հետևյալ հարցերը
1.ինչպես ենք գիտելիքներ ձեռք բերում բնության երևութների մասին
2.ինչ է փորձը և ինչով է այն տարբերվում դիտումից
3.ինչու են փորձի ժամանակ չափումներ կատարում
4.ինչ է նշանակում չափել ֆիզիկական մեծությունը
5.ինչ է չափիչ սարքի սանդղակը
6.ինչն են անվանում սանդղակի բաժանման արժեք
7.որն էսարքի չափման սահմանը
8.ինչից է կախված չափման սխալը
9.Ինչ է ֆիզիկական մարմինը
10.ինչ էնյութը
11.ինչ է մատերիան
Լրացուցիչ առաջադրանք
1.Բերեք ֆիզիկակա մարմինների օրինակներ
2.բերեք նյութերի օրինակներ
3.որոշեք ձեր տան սենյակային և բժշկական ջերմաչափերի բաժանման արժեքները և ցուցմունքները գրանցեք տետրում
4.Տանը չափաժապավենով չափեք ձեր սենյակի երկարությունը և լայնությունը ևգրանցեք
Է.Ղազարյանի դասագրքից՝ էջ17ից,մինչև էջ 20-ը

Դաս 4
|Շարունակել որոշել լաբորատորիայում գտնվող տարբեր գործիքների      սանդղակների բաժանման արժեքները,չափման սխալը,չափման սահմանը
Պարզաբանել և կրկնել հետևյալ հարցերը՝
1.ինչն են անվանում սանդղակի բաժանման արժեք
2.որն է սարքի չափման սահմանը,
3.որոշել տրված գործիքի չափման սխալը
Դաս- 5
Լաբորատորիայում՝ գործնական
Պետք է որոշենք շատ փոքր չափեր ունեցող մարմինների(բրնձի հատիկի,լոբու,...) չափերը:
Պարզաբանել և հետևյալ հարցերը՝
1..ինչպես կարելի է որոշել շատ փոքր չափեր ունեցող մարմինների չափերը
Լրացուցիչ առաջադրանք
Վերցրեք 10մետաղադրամ և միլիմետրական քանոն:Որոշեք մեկ մետաղադրամի հաստությունը:
Դաս-6
Լաբորատորիայում
Լաբորատոր աշխատանք<<Հեղուկի ծավալի չափումը չափանոթի միջոցով>>
Դասարանում
Քննարկել և արզաբանել հետևյալ հարցերը
1.Ինչն են անվանում նյութական կետ
2.Որ դեպքում մարմինը կարելի է համարել նյութական կետ,.որ դեպքում՝ոչ
3.Ինչն են անվանում շարժման հետագիծ
4.Ինչն են անվանում մարմնի անցած ճանապարհ
5.Ինչով է տարբերվում հետագիծն անցած ճանապարհից:
Լրացուցիչ առաջադրանք
Կատարել նշված էջերի առաջադրանքները.
Գ.Մխիթարյանի <<Գիտելիքների ստուգման առաջադրանքներ մաս I>>
Էջ18-էջ19
Դաս-
Թեման.
Մեխանիկական շարժում:Շարժման հարաբերականություն
Դասարանում՝
Պարզաբանել և հետևյալ հարցերը՝
1.Ինչն են անվանում մեխանիկական շարժում
2.բերել մեխանիկական շարժման օրինակներ
3.որ մարմինն են անվանում հաշվարկման մարմին
Լրացուցիչ  առաջադրանք
Կատարել նշված էջերի առաջադրանքները.
Գ.Մխիթարյանի <<Գիտելիքների ստուգման առաջադրանքներ մաս I>>
Էջ17-էջ18
Դաս-
Թեման.
Մեխանիկական շարժում:Շարժման հարաբերականություն
Դասարանում՝
Պարզաբանել և հետևյալ հարցերը՝
1.Ինչն են անվանում մեխանիկական շարժում
2.բերել մեխանիկական շարժման օրինակներ
3.որ մարմինն են անվանում հաշվարկման մարմին
Լրացուցիչ  առաջադրանք
Կատարել նշված էջերի առաջադրանքները.
Գ.Մխիթարյանի <<Գիտելիքների ստուգման առաջադրանքներ մաս I>>
Էջ17-էջ18
Դաս 8
Թեման.Հավասարաչափ  շարժում:Արագություն:
դասարանում-քննարկվող հարցեր
1.որ շարժումն են անվանում ուղղագիծ հավասարաչափ
2.Որ մեծությունն է կոչվում հավասարաչափ շարժման արագություն ՝գրել բանաձևը
3.Ինչ միավորներով է չափվում արագությունը՝ՄՀ-ում
4.Ինչպես որոշել հավասարաչափ շարժվող մարմնի անցած ճանապարհը,եթե հայտնի է նրա արագությունը ու շարժման ժամանակը,գրել բանաձևը
5.Ինչպես որոշել հավասարաչափ շարժման ժամանակը,եթե հայտնի են մարմնի արագությունն ու ճանապարհը,գրել բանաձևը:
Լրացուցիչ առաջադրանք
Լուծել նշված էջերի խնդիրները
Գ.Մխիթարյանի <<Գիտելիքների ստուգման առաջադրանքներ մաս I>>-ից
էջ22-ից մինչև էջ23,տարբերակ 1 և տարբերակ 2
Դաս 10
Թեման.Հավասարաչափ  շարժում:Արագություն:
դասարանում-քննարկվող հարցեր
1.որ շարժումն են անվանում ուղղագիծ հավասարաչափ
2.Որ մեծությունն է կոչվում հավասարաչափ շարժման արագություն ՝գրել բանաձևը
3.Ինչ միավորներով է չափվում արագությունը՝ՄՀ-ում
4.Ինչպես որոշել հավասարաչափ շարժվող մարմնի անցած ճանապարհը,եթե հայտնի է նրա արագությունը ու շարժման ժամանակը,գրել բանաձևը
5.Ինչպես որոշել հավասարաչափ շարժման ժամանակը,եթե հայտնի են մարմնի արագությունն ու ճանապարհը,գրել բանաձևը:
Լրացուցիչ առաջադրանք
Լուծել նշված էջերի խնդիրները
Գ.Մխիթարյանի <<Գիտելիքների ստուգման առաջադրանքներ մաս I>>-ից
էջ22-ից մինչև էջ23,տարբերակ 1 և տարբերակ 2
5.ինչ է նյութը
6.ինչ է մատերիան
7.ինչպես կարելի է որոշել շատ փոքր չափեր ունեցող մարմինների չափերը
Լրացուցիչ առաջադրանք
Վերցրեք 10մետաղադրամ և միլիմետրական քանոն:Որոշեք մեկ մետաղադրամի հաստությունը:
Պետք է որոշենք շատ փոքր չափեր ունեցող մարմինների(բրնձի հատիկի,լոբու,...) չափերը:
Դաս 7
Թեման.
Մեխանիկական շարժում:Շարժման հարաբերականություն
Դասարանում՝
Պարզաբանել և հետևյալ հարցերը՝
1.Ինչն են անվանում մեխանիկական շարժում
2.բերել մեխանիկական շարժման օրինակներ
3.որ մարմինն են անվանում հաշվարկման մարմին
Լրացուցիչ  առաջադրանք
Կատարել նշված էջերի առաջադրանքները.
Գ.Մխիթարյանի <<Գիտելիքների ստուգման առաջադրանքներ մաս I>>
Էջ17-էջ18
Դաս 8
Լաբորատորիայում
Լաբորատոր աշխատանք<<Հեղուկի ծավալի չափումը չափանոթի միջոցով>>
Դաս 9
Դասարանում
Քննարկել և արզաբանել հետևյալ հարցերը
1.Ինչն են անվանում նյութական կետ
2.Որ դեպքում մարմինը կարելի է համարել նյութական կետ,.որ դեպքում՝ոչ
3.Ինչն են անվանում շարժման հետագիծ
4.Ինչն են անվանում մարմնի անցած ճանապարհ
5.Ինչով է տարբերվում հետագիծն անցած ճանապարհից:
Լրացուցիչ առաջադրանք
Կատարել նշված էջերի առաջադրանքները.
Գ.Մխիթարյանի <<Գիտելիքների ստուգման առաջադրանքներ մաս I>>
Էջ18-էջ19
Դաս 10
Թեման.Հավասարաչափ  շարժում:Արագություն:
դասարանում-քննարկվող հարցեր
1.որ շարժումն են անվանում ուղղագիծ հավասարաչափ
2.Որ մեծությունն է կոչվում հավասարաչափ շարժման արագություն ՝գրել բանաձևը
3.Ինչ միավորներով է չափվում արագությունը՝ՄՀ-ում
4.Ինչպես որոշել հավասարաչափ շարժվող մարմնի անցած ճանապարհը,եթե հայտնի է նրա արագությունը ու շարժման ժամանակը,գրել բանաձևը
5.Ինչպես որոշել հավասարաչափ շարժման ժամանակը,եթե հայտնի են մարմնի արագությունն ու ճանապարհը,գրել բանաձևը:
Լրացուցիչ առաջադրանք
Լուծել նշված էջերի խնդիրները
Գ.Մխիթարյանի <<Գիտելիքների ստուգման առաջադրանքներ մաս I>>-ից
էջ22-ից մինչև էջ23,տարբերակ 1 և տարբերակ 2
        
  Դաս40
Լաբորատոր աշխատանք.
Թեման.Գազի ճնշմանը վերաբերվող լաբորատոր փորձեր
      Լրացուցիչ առաջադրանք.կատարվող լաբորատոր աշխատանքների վերաբերյալ    ուսումնական    նյութի պատրաստում:
Դաս39
Թեման.Ճնշման հաղորդումը հեղուկներում և գազերում:Պասկալի օրենքը:
Դասարանում քննարկվող հարցեր.
1.Ինչ է հեղուկի ճնշումը
2.Գրել հեղուկի ճնշման բանաձևը:Ինչ միավորներով է արտահայտվում հեղուկի ճնշումը:
3.Բացատրել Պասկալի փորձը
4.Ձևակերպել Պասկալի օրենքը
 Է.Ղազարյանի դասագրքից՝ էջ 113-ից,մինչև էջ  116-ը:
Դաս38
Լաբորատոր աշխատանք.
Թեման.Գազի ճնշմանը վերաբերվող լաբորատոր փորձեր
      Լրացուցիչ առաջադրանք.կատարվող լաբորատոր աշխատանքների վերաբերյալ    ուսումնական    նյութի պատրաստում:
Դաս 37
Թեման.Գազի ճնշում:Ճնշման ուժերի բնույթը հեղուկներում :Հեղուկի ճնշում:
Դասարանում քննարկվող հարցեր.
1.Ինչով է պայմանավորված գազի <<ինքնակամ >> ընդարձակումը:
2.Ինչու են գազերը ճնշում գործադրում անոթի պատերին:
3.Նկարագրեք գազի ճնշմանը վերաբերվող լաբորատոր փորձերը և բացատրեք գազում ճնշումը  ինչպես է փոփոխվում ,գազը բնութագրող մեծություններից կախված:
4.Որն է հեղուկների հոսունության հետևանքը
5.Ինչ բնույթ ունեն հեղուկի ճնշման ուժերը:Ինչով են պայմանավորված
6.ինչպես են բաշխված ճնշման ուժերը հեղուկում
7.Ինչու են հեղուկներին անվանում <<անսեղմելի>>
Է.Ղազարյանի դասագրքից՝ էջ 106-ից,մինչև էջ  112-ը:
     Լրացուցիչ առաջադրանք.Գ.Մխիթարյանի <<Գիտելիքների ստուգման առաջադրանքներ մաս I  >>-ից էջ54 -ից մինչև էջ55-ը

Դաս 36
Լաբորատոր աշխատանք.հենարանի վրա պինդ մարմնի ճնշման հաշվումը:
      Լրացուցիչ առաջադրանք.կատարվող լաբորատոր աշխատանքի վերաբերյալ    ուսումնական    նյութի պատրաստում:
Դաս 35
Թեման.Ճնշման  ուժ և ճնշում:
Դասարանում քննարկվող հարցեր.
1.Որ ֆիզիկական մեծությունն է կոչվում ճնշում:
2.Գրել ճնշումը սահմանող բանաձևը:
3.Որոնք են ճնշման միավորները
  Է.Ղազարյանի դասագրքից՝ էջ 102-ից,մինչև էջ  105-ը:
      Լրացուցիչ առաջադրանք.Գ.Մխիթարյանի <<Գիտելիքների ստուգման առաջադրանքներ մաս I  >>-ից էջ51 -ից մինչև էջ54 -ը
Դաս 34
Լաբորատոր աշխատանք.Թեք հարթության ՕԳԳ-ի որոշումը:
Նպատակը.փորձով համոզվել,որ թեք հարթության օգնությամբ կատարված օգտակար աշխատանքը փոքր է լրիվ աշխատանքից:
Աշխատանքին պատրաստ լինելու համար սովորել
  Է.Ղազարյանի դասագրքից՝ էջ 100-ի լաբորատոր աշխատանք 5-ը
      Լրացուցիչ առաջադրանք.կատարվող լաբորատոր աշխատանքի վերաբերյալ ուսումնական  նյութի պատրաստում:
      Դաս33
Թեման.Մեխանիզմի օգտակար գործողության գործակից:
Ճախարակ:
Դասարանում քննարկվող հարցեր.
1.Ճախարակի ինչ տեսակներ գիտենք:
2.Որ ճախարակն է կոչվում անշարժ:
3.Որ ճախարակն է կչվում շարժական:
4.Ինչ նպատակով է օգտագործվում անշարժ ճախարակը:
5.Ինչ նպատակով է օգտագործվում շարժական ճախարակը:Այն օգտագործելիս ինչքան ենք շահում ուժի մեջ:
6.Ինչ է բազմաճախարակը:Այն օգտագործելիս որքան ենք շահում ուժի մեջ:
7.Գծել անշարժ և շարժական ճախարակների սխեմաները:
8.Որ աշխատանքն է կոչվում օգտակար
9.Որ աշխատանքն է կոչվում լրիվ կամ ծախսված
10.Ինչու լրիվ աշխատանքը միշտ մեծ է օգտակար աշխատանքից
11.Որ մեծոթւյունն է կոչվում մեքենայի կամ մեխանիզմի օգտակար գործողության գործակից
12.Ձևակերպել մեխանիկայի <<ոսկե կանոնը>>
13.Հնարավոր է արդյոք,որ ՕԳԳ-ն մեծ լինի 100%-ից
Է.Ղազարյանի դասագրքից՝ էջ 96-ից մինչև  99-ը
Լրացուցիչ առաջադրանք.Գ.Մխիթարյանի <<Գիտելիքների ստուգման առաջադրանքներ մաս I  >>-ից էջ89 -ից մինչև էջ 92-ը                                                                                                                      
Դաս32
Լաբորատոր աշխատանք
Թեման.Լծակի հավասարակշռության պայմանի ուսումնասիրումը
Աշխատանքի նպատակը.փորձով ստուգել,թե ուժերի և նրանց բազուկների ինչ հարաբերակցության դեպքում լծակը կմնա հավասարակշռության մեջ:
   Է.Ղազարյանի դասագրքից՝ էջ 95
Դաս31
Թեման.Պարզ մեխանիզմներ:Լծակ :Լծակի կանոնը:Թեք հարթություն
Դասարանում քննարկվող հարցեր.
1.Որոնք են պարզ մեխանիզմները:Ինչ պարզ մեխանիզմներ գիտենք:
2.Ինչ նպատակով են օգտագործվում պարզ մեխանիզմները:
3.Ինչ է լծակը:
4.Ինչն են անվանում ուժի բազուկ:
5.Ինչպես պետք է որոշել ուժի բազուկը
6.Ինչպիսի ազդեցություն են գործում ուժերը բազուկի վրա:
7.Որն է լծակի հավասարակշռություն պայմանը;
8.Որ դեպքում և ինչ նպատակով է օգտագործվում թեք հարթությունը
9.Որն է լծակի կանոնը
.Է.Ղազարյանի դասագրքից ՝էջ 90-ից մինչև էջ94
Լրացուցիչ առաջադրանք.
1.Բերեք կենցաղում,տեխնիկայում և բնության մեջ լծակի կիրառման օրինակներ
Լրացուցիչ առաջադրանք.Գ.Մխիթարյանի <<Գիտելիքների ստուգման առաջադրանքներ մաս I  >>-ից էջ88 -ից մինչև էջ  89-ը:
Դաս 30
Գործնական աշխատանք.
Թեման.Մեխանիկական  աշխատանքի որոշում՝  
Խնդիրների լուծում
Դաս29
Թեման.Մեխանիկական աշխատանք:Հզորություն
Դասարանում քննարկվող հարցեր.
1.Երբ է ֆիզիկայում օգտագործվում <<աշխատանք>> հասկացողությունը
2.Ինչ մեծություններից է կախված մեխանիկական  աշխատանքը
3.Ինչպես հաշվել աշխատանքը:Որն է աշխատանքի բանաձևը
4.Ինչ միավորով է արտահայտվում աշխատանքը միավորների ՄՀ-ում
5.Ինչն է կոչվում հզորություն
6.Ինչպես հաշվել հզորությունը:Որն է հզորություն բանաձևը
7.Ինչպես հաշվել աշխատանքը՝իմանալով հզորությունը և աշխատանքը կատարելու ժամանակամիջոցը
.Է.Ղազարյանի դասագրքից էջ 82-ից մինչև էջ87
Լրացուցիչ առաջադրանք.
1.Ինչ աշխատանք է կատարվում,երբ 2կգ զանգվածով կշռաքարն ընկնում է 2մ բարձրությունից
2.Ամբարձիչը 1ժամում 30մ ծավալով ավազը բարձրացնում է 6մետր:Ինչ հզորություն ունի ամբարձիչի շարժիչը:Ավազի խտությունը 1500կգ/մ3 է
3.Որոշել 20 րոպեում 50կՎտ հզորությամբ շարժիչի կատարած աշխատանքը:
Դաս28
Թեման.Մի ուղղով ուղղված ուժերի գումարումը
Դասարանում քննարկվող հարցեր.
1.Բերել օրինակներ,երբ մարմնի վրա միաժամանակ ազդում ե2.Որ ուժն է կոչվում համազոր ուժ:ն մի քանի ուժեր,և   պարզաբանել ,թե այդ ուժերի ազդեցությամբ մարմինը ինչ ուղղությամբ է շարժվումև  նրա մեծությունը ինչի է հավասար:
3.Ինչպես է ուղղված մի ուղղով միևնույն կողմն  ուղղված երկու ուժերի համազորը,և ինչպես է որոշվում նրա մոդուլը:
4.Ինչպես է ուղղված մի ուղղով հակառակ կողմեր ուղղված երկու ուժերի համազորը,և ինչպես է որոշվում նրա մոդուլը:
5.Ինչպես է շարժվում մարմինը նրա մի կետում կիրառված,մոդուլով հավասար և հակառակ ուղղվածերկու ուժերի ազդեցությամբ:
Է.Ղազարյանի դասագրքից էջ 80-ից մինչև էջ81
Լրացուցիչ առաջադրանք.
1.Մարմնի վրա նույն ուղղությամբ ազդում են 20Ն և 30Ն ուժեր;Պատկերեք այդ ուժերը,եթե դրանց համազորի մոդուլը՝ա.10Ն է,բ.50Ն է:
2.Որ դեպքում միևնույն կետում կիրառված 4Ն և 3Ն ուժերի համազորի մոդուլը հավասար կլինի՝ա.1Ն ,բ. 7Ն:
Գ.Մխիթարյանի <<Գիտելիքների ստուգման առաջադրանքներ մաս I  >>-ից էջ45 -ից մինչև                                                                                                                        էջ47-ը
Խնդիրների լուծումներ.
Գ.Մխիթարյանի <<Գիտելիքների ստուգման առաջադրանքներ մաս I  >>-ից էջ39                                                                                                                          42-51
Լուկաշիկի խնդրագրքից ՝ խնդիրներ304-309
Դաս26
Թեման.Գիտելիքների ստուգում,խնդիրների լուծումներ.
Լուկաշիկի խնդրագրքից ՝ խնդիրներ265-իցմինչև 287 ,216-ից մինչև233խնդիրներից և Գ.Մխիթարյանի <<Գիտելիքների ստուգման առաջադրանքներ մաս I  >>-ից էջ37                                                                                                                          44-ից
մինչև էջ 51
Դաս 25
Լաբորատոր աշխատանք
Թեման.Շփման ուժի չափումը ուժաչափի միջոցով:
       Լրացուցիչ առաջադրանք.Կատարվող լաբորատոր աշխատանքի վերաբերյալ ուսումնական նյութի պատրաստում
Դաս24
Թեման.Շփման ուժ:Շփման ուժի դերը բնության մեջ և կենցաղում:
Դասարանում քննարկվող հարցեր.
1.Բերել շփման առկայությունը հաստատող օրինակներ:
2.Ինչով է պայմանավորված շփումը
3.Թվարկել շփման տեսակները և բերել օրինակներ:
4.Օրինակներով ցույց տալ,որ միևնույն պայմաններում գլորման շփման ուժը փոքր է սահքի շփման ուժից:
5.Բերել շփման դրսևորման օգտակար օրինակներ
6.Բերել շփման դրսևորման վնասակար օրինակներ
7.Ինչպես կարելի է մեծացնել շփումը
8.Ինչպես կարելի է փոքրացնել շփումը
Է.Ղազարյանի դասագրքից էջ75-ից մինչև էջ79
Լրացուցիչ առաջադրանք.
Գ.Մխիթարյանի <<Գիտելիքների ստուգման առաջադրանքներ մաս I  >>-ից էջ48-ից
մինչև էջ 51

Դաս23
Լաբորատոր  աշխատանք
Թեման.նախորդ դասին աստիճանավորած զսպանակավոր ուժաչափով
չափել ուժեր

Դաս 22
Թեման.Մարմնի կշիռ
Դասարանում  քննարկվող հարցեր.
1.Ինչն են անվանում մարմնի կշիռ:
2.Ինչ բնույթի ուժ է մարմնի կշիռը:
3.Ինչպես է ուղղված մարմնի կշիռը,և որտեղ է այն կիրառված
4.Ինչ բանաձևով է որոշվում մարմնի կշիռը:
5.Պարզաբանել մարմնի կշռիև ծանրության ուժի տարբերությունները:
6.Քննարկել մարմնի զանգվածի և կշռի տարբերությունները
Է.Ղազարյանի դասագրքից էջ72-ից մինչև էջ 74\
Լրացուցիչ առաջադրանք.Վ.Ի.Լուկաշիկի խնդրաքրքից 274 խնդրից մինչև 285խնդիրը:
Գ.Մխիթարյանի <<Գիտելիքների ստուգման առաջադրանքներ մաս I>>-ից
Քննարկվող հարցեր.
Կշռվող մարմնի վրա բացատրել.
1.Ինչն են անվանում մարմնի կշիռ:
2.Ինչ բնույթի ուժ է մարմնի կշիռը:
3.Ինչպես է ուղղված մարմնի կշիռը,և որտեղ է այն կիրառված
4.Ինչ բանաձևով է որոշվում մարմնի կշիռը:
5.Պարզաբանել մարմնի կշռիև ծանրության ուժի տարբերությունները:
6.Քննարկել մարմնի զանգվածի և կշռի տարբերությունները
Լրացուցիչ առաջադրանք.
Լուկաշիկի խնդրագրքից ՝ խնդիրներ265-իցմինչև 285 խնդիրները
Դաս21
Լաբորատոր աշխատանք
Թեման.ՈՒժի չափումն ուժաչափով
Աշխատանքի նպատակը.Աստիճանավորել  զսպանակավոր ուժաչափը և նրա միջոցով չափել ուժեր:
Լրացուցիչ առաջադրանք.
Տանը պատրաստել ուժաչափ
Է.Ղազարյանի դասագրքից էջ71
 Դաս20   
Թեման .Առաձգականության ուժ:Հուկի օրենքը
Դասարանում  քննարկվող հարցեր.
1.Որ երևույթն է կոչվում դեֆորմացիա
2.Դեֆորմացիայի  օրինակների քննարկում
3.Որ դեֆորմացիան է կոչվում առաձգական ,որը՝պլաստիկ:Բերել օրինակներ
4.Որ ուժն են անվանում առաձգական ուժ,և ինչպես է այն ուղղված:
5.Հուկի օրենքի ձևակերպում
6.Հուկի օրենքն արտահայտող բանաձևը
7.Ինչից է կախված զսպանակի կոշտությունը:Ինչ միավորով է արտահայտվում այն ՄՀ-ում
Լրացուցիչ առաջադրանք.
1.Հաշվել զսպանակի կոշտությունը,եթե 4Նուժի ազդեցությամբ այն երկարում է:
2.Ինչ զանգվածով  բեռ պետք է կախել 600Ն/մ կոշտությամբ զսպանակից,որպեսզի այն զգվի 4սմ-ով
Լրացուցիչ առաջադրանք
Գ.Մխիթարյանի <<Գիտելիքների ստուգման առաջադրանքներ մաս I>>-ից
էջ39-ից մինչև էջ42Խնդիրների լուծումներ
        
Դաս 3
Թեման-Դիտումներ և փորձեր:Ֆիզիկական մեծություններ :Ֆիզիկական մեծությունների չափումը:Չափման սխալ:
Դասարանում-քննարկում  և պարզաբանում ենք հետևյալ հարցերը
1.ինչպես ենք գիտելիքներ ձեռք բերում բնության երևութների մասին
2.ինչ է փորձը և ինչով է այն տարբերվում դիտումից
3.ինչու են փորձի ժամանակ չափումներ կատարում
4.ինչ է նշանակում չափել ֆիզիկական մեծությունը
5.ինչ է չափիչ սարքի սանդղակը
6.ինչն են անվանում սանդղակի բաժանման արժեք
7.որն էսարքի չափման սահմանը
8.ինչից է կախված չափման սխալը
9.Ինչ է ֆիզիկական մարմինը
10.ինչ էնյութը
11.ինչ է մատերիան
Լրացուցիչ առաջադրանք
1.Բերեք ֆիզիկակա մարմինների օրինակներ
2.բերեք նյութերի օրինակներ
3.որոշեք ձեր տան սենյակային և բժշկական ջերմաչափերի բաժանման արժեքները և ցուցմունքները գրանցեք տետրում
Դաս 4-գործնական
Որոշել լաբորատորիայում գտնվող տարբեր գործիքների      սանդղակների բաժանման արժեքները,չափման սխալը,չափման սահմանը
Լրացուցիչ առաջադրանք
Տանը չափաժապավենով չափեք ձեր սենյակի երկարությունը և լայնությունը ևգրանցեք
Դաս 5
Դասարանում՝
Պարզաբանել և կրկնել հետևյալ հարցերը՝
1.ինչն են անվանում սանդղակի բաժանման արժեք
2.որն էսարքի չափման սահմանը
3.ինչից է կախված չափման սխալը
4.Ինչ է ֆիզիկական մարմինը
5.ինչ է նյութը
6.ինչ է մատերիան
7.ինչպես կարելի է որոշել շատ փոքր չափեր ունեցող մարմինների չափերը
Լրացուցիչ առաջադրանք
Վերցրեք 10մետաղադրամ և միլիմետրական քանոն:Որոշեք մեկ մետաղադրամի հաստությունը:
Դաս 6- գործնական
Լաբորատորիայում՝
Պետք է որոշենք շատ փոքր չափեր ունեցող մարմինների(բրնձի հատիկի,լոբու,...) չափերը:
Դաս 7
Թեման.
Մեխանիկական շարժում:Շարժման հարաբերականություն
Դասարանում՝
Պարզաբանել և հետևյալ հարցերը՝
1.Ինչն են անվանում մեխանիկական շարժում
2.բերել մեխանիկական շարժման օրինակներ
3.որ մարմինն են անվանում հաշվարկման մարմին
Լրացուցիչ  առաջադրանք
Կատարել նշված էջերի առաջադրանքները.
Գ.Մխիթարյանի <<Գիտելիքների ստուգման առաջադրանքներ մաս I>>
Էջ17-էջ18
Դաս 8
Լաբորատորիայում
Լաբորատոր աշխատանք<<Հեղուկի ծավալի չափումը չափանոթի միջոցով>>
Դաս 9
Դասարանում
Քննարկել և արզաբանել հետևյալ հարցերը
1.Ինչն են անվանում նյութական կետ
2.Որ դեպքում մարմինը կարելի է համարել նյութական կետ,.որ դեպքում՝ոչ
3.Ինչն են անվանում շարժման հետագիծ
4.Ինչն են անվանում մարմնի անցած ճանապարհ
5.Ինչով է տարբերվում հետագիծն անցած ճանապարհից:
Լրացուցիչ առաջադրանք
Կատարել նշված էջերի առաջադրանքները.
Գ.Մխիթարյանի <<Գիտելիքների ստուգման առաջադրանքներ մաս I>>
Էջ18-էջ19
Դաս 10
Թեման.Հավասարաչափ  շարժում:Արագություն:
դասարանում-քննարկվող հարցեր
1.որ շարժումն են անվանում ուղղագիծ հավասարաչափ
2.Որ մեծությունն է կոչվում հավասարաչափ շարժման արագություն ՝գրել բանաձևը
3.Ինչ միավորներով է չափվում արագությունը՝ՄՀ-ում
4.Ինչպես որոշել հավասարաչափ շարժվող մարմնի անցած ճանապարհը,եթե հայտնի է նրա արագությունը ու շարժման ժամանակը,գրել բանաձևը
5.Ինչպես որոշել հավասարաչափ շարժման ժամանակը,եթե հայտնի են մարմնի արագությունն ու ճանապարհը,գրել բանաձևը:
Լրացուցիչ առաջադրանք
Լուծել նշված էջերի խնդիրները
Գ.Մխիթարյանի <<Գիտելիքների ստուգման առաջադրանքներ մաս I>>-ից
էջ22-ից մինչև էջ23,տարբերակ 1 և տարբերակ 2
Դաս11
Լաբորատորիայում՝
Կանոնավոր և անկանոն ձև ունեցող պինդ մարմինների ծավալների որոշումը չափագլանի միջոցով:
Լրացուցիչ առաջադրանք
Չափագլանում չտեղավորվող  պինդ մարմնի ծավալը, ինչպես կարող ենք որոշել:Մտածել և գտնել որոշման եղանակներ:
Կատարել նշված էջերի առաջադրանքները.
Գ.Մխիթարյանի <<Գիտելիքների ստուգման առաջադրանքներ մաս I>>-ից
էջ29-ից մինչև էջ32
Դաս12
Դասարանում ՝
1.Սովորեցնել ֆիզիկայի  խնդիրների գրառման ,լուծման ձևը
2.Չկատարված առաջադրանքների պարզաբանում
3.խնդիրների լուծում
Դաս13
Իներցիայի երևույթը:Մարմինների փոխազդեցությունը
Դասարանում քննարկվող հարցեր.
1.Ինչպես է շարժվում մարմինը,եթե նրա վրա այլ մարմիններ չեն ազդում
2.Որ երևույթն  է կոչվում իներցիա
3.Ինչու է վտանգավոր թռչել շարժվող ավտոբուսից
4.Շրջապատից մեկուսացված մարմինը կփոխի իր արագությունը,թե ոչ:
5.Բերել մարմինների փոխազդեցության օրինակներ
Լրացուցիչ առաջադրանք
Գ.Մխիթարյանի <<Գիտելիքների ստուգման առաջադրանքներ մաս I>>-ից
էջ25-ից մինչև էջ26
Դաս 13
Լաբորատորիայում՝
Քննարկվող հարցեր.
1.Ինչ է ծավալը
2.Որն է ծավալի հիմական,մասնակի, բազմակիև կենցաղում օգտագործվող միավորները
Լրացուցիչ առաջադրանք.
1.1լ-ը քանի դեցիմետր խորանարդ է,քանի մետր խորանարդ է,քանի սանտիմետր խորանարդ է և քանի միլիմետր խորանարդ է:
Դաս 14
Թեման.Մարմնի զանգված
Դասարանում  քննարկվող հարցեր
1.Մարմնի որ հատկությունն է կոչվում իներտություն
2.Որ մեծությունն են անվանում մարմնի զանգված
3.Ինչպես կարելի է չափել մարմնի զանգվածը
4.Ինչ միավորներով է արտահայտվում զանգվածը
5.Ինչն է զանգվածի չափանմուշը միավորների ՄՀ-ում
Լրացուցիչ առաջադրանք
1.Լրացրեք բաց թողած թվերը. 1կգ =..... գ ,1գ = ….կգ,1մգ = ….գ ,1տ = …...կգ
Դաս 15
Լաբորատորիայում
ա.ծանոթացում զանգվածի չափման գործիքների հետ
բ.ծանոթացում կշռման կանոններին
գ. տարբեր մարմինների զանգվածների որոշումը լծակավոր կշեռքի և կշռաքարերի միջոցով
Դաս 16
4.Ինչպես կարելի է հաշվել մարմնի զանգվածը,եթե հայտնի են նրա ծավալը ևնյութի խտությունը
5.Թեման.Նյութի խտություն:Մանմնի զանգվածի և ծավալի հաշվումը
Դասարանում  քննարկվող հարցեր.
1.Որ մեծություննէ կոչվում նյութի խտություն
2.Ինչպես է որոշվում նյութի խտությունը
3.Ինչ միավորներով  է արտահայտվում նյութի խտությունը
Ինչպես կարելի է հաշվել մարմնի ծավալը,եթե հայտնի են նրա զանգվածը և նրա խտությունը
Է.Ղազարյանի դասագրքից էջ46 -ից մինչև էջ 52
Լրացուցիչ առաջադրանք.
Գ.Մխիթարյանի <<Գիտելիքների ստուգման առաջադրանքներ մաս I >>-ից
էջ33-ից մինչև էջ39
Դաս 17
Լաբորատորիայում.
Լաբորատոր աշխատանք .
Պինդ մարմնի խտության որոշումը
Աշխատանքի նպատակը.կարողանալ որոշել պինդ մարմնի խտությունը օգտագործելով չափագլան,լծակավոր կշեռք,կշռաքարեր,միլիմետրական բաժանումներով քանոն:
Պինդ մարմիններն են.ուղանկյունանիստեր,կամայական ձևի ոչ մեծ պինդ մարմիններ:
Դաս 18
Թեման.Գ.Մխիթարյանի <<Գիտելիքների ստուգման առաջադրանքներ մաս I>>-ից
էջ29-ից մինչև էջ32Խնդիրների լուծումներ

Դաս 19
Թեման.Ուժ:Տիեզերական ձգողության ուժ:Ծանրության ուժ:
Դասարանում  քննարկվող հարցեր.
11.Ինչու է ջուրը հոսում վերևից դեպի ներքև,և ոչ հակառակը:
Լրացուցիչ առաջադրանք.
1.Հաշվել 50կգ,28կգ,47կգ,100կգ զանգվածներ ունեցող մարմինների վրա ազդող 1.Ինչ է բնութագրում ուժը:
2.Որ ուժն է կոչվում 1նյուտոն(1Ն):
3.Ինչպիսի մեծություն է ուժը:
4.Որ ֆիզիկական  մեծություններն են վեկտորական,և որոնք՝սկալյար
5.Ուժի ազդեցության արդյունքը ինչ մեծություններից է կախված
6.Որ մարմիններն են փոխազդում տիեզերական փոխազդեցության ուժերով
7.Ինչից է կախված տիեզերական  ձգողության ուժը
8.Որ ուժն են անվանում ծանրության ուժ
9.Ինչպես է կախված ծանրության ուժը  մարմնի զանգվածից
10.Ինչ բանաձևով է որոշվում ծանրության ուժը
ծանրության ուժը:
2.Որքան է 2տ զանգվածով փղի վրա ազդող ծանրության ուժը:
3.Հաշվել ջրի զանգվածը,եթե նրա վրա ազդող ծանրության ուժը 90Նէ:
4.Որքան է 10դմ3
Է.Ղազարյանի դասագրքից էջ55 -ից մինչև էջ 63
1.Ինչ է բնութագրում ուժը:
2.Որ ուժն է կոչվում 1նյուտոն(1Ն):
3.Ինչպիսի մեծություն է ուժը:
4.Որ ֆիզիկական  մեծություններն են վեկտորական,և որոնք՝սկալյար
5.Ուժի ազդեցության արդյունքը ինչ մեծություններից է կախված
6.Որ մարմիններն են փոխազդում տիեզերական փոխազդեցության ուժերով
7.Ինչից է կախված տիեզերական  ձգողության ուժը
8.Որ ուժն են անվանում ծանրության ուժ
9.Ինչպես է կախված ծանրության ուժը  մարմնի զանգվածից
10.Ինչ բանաձևով է որոշվում ծանրության ուժը
1.Որ երևույթն է կոչվում դեֆորմացիա
2.Դեֆորմացիայի  օրինակների քննարկում
3.Որ դեֆորմացիան է կոչվում առաձգական ,որը՝պլաստիկ:Բերել օրինակներ
4.Որ ուժն են անվանում առաձգական ուժ,և ինչպես է այն ուղղված:
5.Հուկի օրենքի ձևակերպում
06.Հուկի օրենքն արտահայտող բանաձևը

Комментарии

Популярные сообщения из этого блога

Մաթեմատիկայի տնային աշխատանք

Կակտուսի մասին